Cơ quan cấp huyện, xã

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
1 Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế) 4 An toàn bức xạ và hạt nhân Sở Khoa học và Công nghệ Nộp hồ sơ Chi tiết
2 Thủ tục cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế) 4 An toàn bức xạ và hạt nhân Sở Khoa học và Công nghệ Nộp hồ sơ Chi tiết
3 Thủ tục cấp và cấp lại chứng chỉ nhân viên bức xạ (người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế) 4 An toàn bức xạ và hạt nhân Sở Khoa học và Công nghệ Nộp hồ sơ Chi tiết
4 Thủ tục gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế) 4 An toàn bức xạ và hạt nhân Sở Khoa học và Công nghệ Nộp hồ sơ Chi tiết
5 Thủ tục khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế 4 An toàn bức xạ và hạt nhân Sở Khoa học và Công nghệ Nộp hồ sơ Chi tiết
6 Thủ tục phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân cấp cơ sở (đối với công việc sử dụng thiết bị X-quang y tế) 4 An toàn bức xạ và hạt nhân Sở Khoa học và Công nghệ Nộp hồ sơ Chi tiết
7 Thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế) 4 An toàn bức xạ và hạt nhân Sở Khoa học và Công nghệ Nộp hồ sơ Chi tiết
8 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện 4 An toàn thực phẩm Sở Công thương, Phòng Kinh tế Nộp hồ sơ Chi tiết
9 Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức và cá nhân thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương 4 An toàn thực phẩm Sở Công thương Nộp hồ sơ Chi tiết
10 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện 4 An toàn thực phẩm Sở Công thương, Phòng kinh tế Nộp hồ sơ Chi tiết
11 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 2 An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng Sở Y tế Chi tiết
12 Đăng ký bản công bố sản phẩm nhập khẩu đối với thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi 2 An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng Cơ quan chức năng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ định Chi tiết
13 Đăng ký bản công bố sản phẩm sản xuất trong nước đối với thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi 2 An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng Cơ quan chức năng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ định Chi tiết
14 Đăng ký nội dung quảng cáo đối với sản phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi 2 An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng Cơ quan chức năng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ định Chi tiết
15 Đăng ký công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa (nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) 2 An toàn, vệ sinh lao động Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Chi tiết
16 Hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho doanh nghiệp 2 An toàn, vệ sinh lao động Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Chi tiết
17 Khai báo với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội địa phương khi đưa vào sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động 2 An toàn, vệ sinh lao động Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Chi tiết
18 Thủ tục cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản 2 Bán đấu giá tài sản Sở Tư pháp Chi tiết
19 Thủ tục cấp lại Thẻ đấu giá viên 2 Bán đấu giá tài sản Sở Tư pháp Chi tiết
20 Thủ tục cấp Thẻ đấu giá viên 2 Bán đấu giá tài sản Sở Tư pháp Chi tiết