Cơ quan cấp huyện, xã

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
21 Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 4 Thi đua - khen thưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng các Bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương (gọi tắt là Vụ II) - Bộ Nội vụ, Vụ Thi đua - Khen thưởng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi tắt là Vụ III) - Bộ Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết
22 Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cho gia đình 2 Thi đua - khen thưởng Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Chi tiết
23 Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo đợt hoặc chuyên đề 2 Thi đua - khen thưởng Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Chi tiết
24 Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về thành tích đột xuất 2 Thi đua - khen thưởng Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Chi tiết
25 Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về thành tích đối ngoại 2 Thi đua - khen thưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng - Bộ giáo dục đào tạo, Phòng Thi đua khen thưởng - Bộ Công Thương, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương - Bộ Nội vụ, Vụ Thi đua - Khen thưởng các Bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương (gọi tắt là Vụ II) - Bộ Nội vụ, Vụ Thi đua - Khen thưởng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi tắt là Vụ III) - Bộ Nội vụ, Phòng Nội vụ Chi tiết
26 Thủ tục xét, tôn vinh danh hiệu “Doanh nghiệp xuất sắc” tỉnh Thái Nguyên 2 Thi đua - khen thưởng Ban Thi đua - Khen thưởng - Sở Nội vụ - tỉnh Thái Nguyên Chi tiết
27 Thủ tục xét, tôn vinh danh hiệu “Doanh nhân tiêu biểu” tỉnh Thái Nguyên 2 Thi đua - khen thưởng Ban Thi đua - Khen thưởng - Sở Nội vụ - tỉnh Thái Nguyên Chi tiết
28 Thủ tục thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập 2 Tổ chức - Biên chế Sở Nội vụ Chi tiết
29 Thủ tục thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập 2 Tổ chức - Biên chế Sở Nội vụ Chi tiết
30 Thủ tục thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập 2 Tổ chức - Biên chế Sở Nội vụ Chi tiết
31 Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường 4 Tổ chức phi chính phủ Sở Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết
32 Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ 2 Tổ chức phi chính phủ Sở Nội vụ Chi tiết
33 Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ 4 Tổ chức phi chính phủ Sở Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết
34 Thủ tục chia, tách; sát nhập; hợp nhất hội 2 Tổ chức phi chính phủ Sở Nội vụ Chi tiết
35 Thủ tục cho phép hội đặt văn phòng đại diện cấp tỉnh 2 Tổ chức phi chính phủ Sở Nội vụ Chi tiết
36 Thủ tục cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động 2 Tổ chức phi chính phủ Sở Nội vụ Chi tiết
37 Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội 4 Tổ chức phi chính phủ Sở Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết
38 Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên hội đồng quản lý quỹ 4 Tổ chức phi chính phủ Sở Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết
39 Thủ tục đổi tên hội 2 Tổ chức phi chính phủ Sở Nội vụ Chi tiết
40 Thủ tục đổi tên quỹ cấp tỉnh 4 Tổ chức phi chính phủ Sở Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết