Cơ quan cấp huyện, xã

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
41 Thủ tục hội tự giải thể 2 Tổ chức phi chính phủ Sở Nội vụ Chi tiết
42 Thủ tục hợp nhất, sát nhập, chia, tách quỹ 4 Tổ chức phi chính phủ Sở Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết
43 Thủ tục phê duyệt điều lệ hội 4 Tổ chức phi chính phủ Sở Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết
44 Thủ tục quỹ tự giải thể 2 Tổ chức phi chính phủ Sở Nội vụ Chi tiết
45 Thủ tục thành lập hội 4 Tổ chức phi chính phủ Sở Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết
46 Thủ tục đăng ký mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo cho người chuyên hoạt động tôn giáo 2 Tôn giáo Chính phủ Sở Nội vụ Chi tiết
47 Thủ tục đăng ký người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh 2 Tôn giáo Chính phủ Sở Nội vụ Chi tiết
48 Thủ tục đăng ký người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo 2 Tôn giáo Chính phủ Sở Nội vụ Chi tiết
49 Thủ tục đăng ký sửa đổi hiến chương của tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh 2 Tôn giáo Chính phủ Sở Nội vụ Chi tiết
50 Thủ tục đăng ký thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành là người đang bị buộc tội hoặc người chưa được xóa án tích 2 Tôn giáo Chính phủ Sở Nội vụ Chi tiết
51 Thủ tục đề nghị cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo cho tổ chức có địa bàn hoạt động ở một tỉnh 2 Tôn giáo Chính phủ Sở Nội vụ Chi tiết
52 Thủ tục đề nghị cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại cho tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh 4 Tôn giáo Chính phủ Sở Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết
53 Thủ tục đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh 2 Tôn giáo Chính phủ Sở Nội vụ Chi tiết
54 Thủ tục đề nghị giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định của hiến chương của tổ chức 2 Tôn giáo Chính phủ Sở Nội vụ Chi tiết
55 Thủ tục đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở nhiều huyện thuộc một tỉnh hoặc ở nhiều tỉnh 2 Tôn giáo Chính phủ Sở Nội vụ Chi tiết
56 Thủ tục đề nghị mời chức sắc, nhà tu hành là người nước ngoài đến giảng đạo cho tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo ở một tỉnh 2 Tôn giáo Chính phủ Sở Nội vụ Chi tiết
57 Thủ tục đề nghị mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào Việt Nam thực hiện hoạt động tôn giáo ở một tỉnh 2 Tôn giáo Chính phủ Sở Nội vụ Chi tiết
58 Thủ tục đề nghị sinh hoạt tôn giáo tập trung của người nước ngoài cử trú hợp pháp tại Việt Nam 2 Tôn giáo Chính phủ Sở Nội vụ Chi tiết
59 Thủ tục đề nghị thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh 2 Tôn giáo Chính phủ Sở Nội vụ Chi tiết
60 Thủ tục đề nghị thay đổi tên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh 2 Tôn giáo Chính phủ Sở Nội vụ Chi tiết