Cơ quan cấp huyện, xã

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
1 Thủ tục hành chính thành lập thôn mới, tổ dân phố mới 2 Chính quyền địa phương Sở Nội vụ Chi tiết
2 Thủ tục phân loại đơn vị hành chính cấp xã 2 Chính quyền địa phương Sở Nội vụ Chi tiết
3 Thủ tục thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức 2 Công chức, viên chức Ủy ban Nhân dân huyện, quận, thành phố trực thuộc tỉnh, thị xã., Các Sở quản lý chuyên ngành Chi tiết
4 Thủ tục thi nâng ngạch công chức 2 Công chức, viên chức Ủy ban Nhân dân huyện, quận, thành phố trực thuộc tỉnh, thị xã., Các Sở quản lý chuyên ngành Chi tiết
5 Thủ tục thi tuyển công chức 2 Công chức, viên chức Ủy ban Nhân dân huyện, quận, thành phố trực thuộc tỉnh, thị xã., Các Sở, ngành và địa phương liên quan Chi tiết
6 Thủ tục thi tuyển Viên chức 2 Công chức, viên chức Ủy ban Nhân dân huyện, quận, thành phố trực thuộc tỉnh, thị xã., Các Sở quản lý chuyên ngành Chi tiết
7 Thủ tục tiếp nhận các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức 3 Công chức, viên chức Ủy ban Nhân dân huyện, quận, thành phố trực thuộc tỉnh, thị xã., Các Sở quản lý chuyên ngành Nộp hồ sơ Chi tiết
8 Thủ tục xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên 2 Công chức, viên chức Ủy ban Nhân dân huyện, quận, thành phố trực thuộc tỉnh, thị xã., Các Sở quản lý chuyên ngành Chi tiết
9 Thủ tục xét tuyển công chức 2 Công chức, viên chức Ủy ban Nhân dân huyện, quận, thành phố trực thuộc tỉnh, thị xã., Các Sở quản lý chuyên ngành Chi tiết
10 Thủ tục xét tuyển đặc cách viên chức 2 Công chức, viên chức Ủy ban Nhân dân huyện, quận, thành phố trực thuộc tỉnh, thị xã., Các Sở quản lý chuyên ngành Chi tiết
11 Thủ tục xét tuyển viên chức 2 Công chức, viên chức Ủy ban Nhân dân huyện, quận, thành phố trực thuộc tỉnh, thị xã., Các Sở quản lý chuyên ngành Chi tiết
12 Thủ tục giải thể tổ chức thanh niên xung phong cấp tỉnh 2 Công tác thanh niên Sở Nội vụ Chi tiết
13 Thủ tục thành lập tổ chức thanh niên xung phong cấp tỉnh 2 Công tác thanh niên Sở Nội vụ Chi tiết
14 Thủ tục tặng Cờ thi đua cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 4 Thi đua - khen thưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng các Bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương (gọi tắt là Vụ II) - Bộ Nội vụ, Vụ Thi đua - Khen thưởng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi tắt là Vụ III) - Bộ Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết
15 Thủ tục tặng Cờ thi đua cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo đợt hoặc chuyên đề 2 Thi đua - khen thưởng Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Chi tiết
16 Thủ tục Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, ban, ngành đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 4 Thi đua - khen thưởng Phòng Thi đua khen thưởng - Bộ Công Thương, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương - Bộ Nội vụ, Vụ Thi đua - Khen thưởng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi tắt là Vụ III) - Bộ Nội vụ, Ủy ban Nhân dân huyện, quận, thành phố trực thuộc tỉnh, thị xã., Phòng Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết
17 Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc 4 Thi đua - khen thưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng - Bộ giáo dục đào tạo, Phòng Thi đua khen thưởng - Bộ Công Thương, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương - Bộ Nội vụ, Vụ Thi đua - Khen thưởng các Bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương (gọi tắt là Vụ II) - Bộ Nội vụ, Vụ Thi đua - Khen thưởng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi tắt là Vụ III) - Bộ Nội vụ, Ủy ban Nhân dân huyện, quận, thành phố trực thuộc tỉnh, thị xã., Phòng Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết
18 Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 4 Thi đua - khen thưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng các Bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương (gọi tắt là Vụ II) - Bộ Nội vụ, Vụ Thi đua - Khen thưởng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi tắt là Vụ III) - Bộ Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết
19 Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cho gia đình 2 Thi đua - khen thưởng Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Chi tiết
20 Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo đợt hoặc chuyên đề 2 Thi đua - khen thưởng Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Chi tiết
21 Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về thành tích đột xuất 2 Thi đua - khen thưởng Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Chi tiết
22 Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về thành tích đối ngoại 2 Thi đua - khen thưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng - Bộ giáo dục đào tạo, Phòng Thi đua khen thưởng - Bộ Công Thương, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương - Bộ Nội vụ, Vụ Thi đua - Khen thưởng các Bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương (gọi tắt là Vụ II) - Bộ Nội vụ, Vụ Thi đua - Khen thưởng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi tắt là Vụ III) - Bộ Nội vụ, Phòng Nội vụ Chi tiết
23 Thủ tục xét, tôn vinh danh hiệu “Doanh nghiệp xuất sắc” tỉnh Thái Nguyên 2 Thi đua - khen thưởng Ban Thi đua - Khen thưởng - Sở Nội vụ - tỉnh Thái Nguyên Chi tiết
24 Thủ tục xét, tôn vinh danh hiệu “Doanh nhân tiêu biểu” tỉnh Thái Nguyên 2 Thi đua - khen thưởng Ban Thi đua - Khen thưởng - Sở Nội vụ - tỉnh Thái Nguyên Chi tiết
25 Thủ tục thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập 2 Tổ chức - Biên chế Sở Nội vụ Chi tiết
26 Thủ tục thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập 2 Tổ chức - Biên chế Sở Nội vụ Chi tiết
27 Thủ tục thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập 2 Tổ chức - Biên chế Sở Nội vụ Chi tiết
28 Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường 4 Tổ chức phi chính phủ Sở Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết
29 Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ 2 Tổ chức phi chính phủ Sở Nội vụ Chi tiết
30 Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ 4 Tổ chức phi chính phủ Sở Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết
31 Thủ tục chia, tách; sát nhập; hợp nhất hội 2 Tổ chức phi chính phủ Sở Nội vụ Chi tiết
32 Thủ tục cho phép hội đặt văn phòng đại diện cấp tỉnh 2 Tổ chức phi chính phủ Sở Nội vụ Chi tiết
33 Thủ tục cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động 2 Tổ chức phi chính phủ Sở Nội vụ Chi tiết
34 Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội 4 Tổ chức phi chính phủ Sở Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết
35 Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên hội đồng quản lý quỹ 4 Tổ chức phi chính phủ Sở Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết
36 Thủ tục đổi tên hội 2 Tổ chức phi chính phủ Sở Nội vụ Chi tiết
37 Thủ tục đổi tên quỹ cấp tỉnh 4 Tổ chức phi chính phủ Sở Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết
38 Thủ tục hội tự giải thể 2 Tổ chức phi chính phủ Sở Nội vụ Chi tiết
39 Thủ tục hợp nhất, sát nhập, chia, tách quỹ 4 Tổ chức phi chính phủ Sở Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết
40 Thủ tục phê duyệt điều lệ hội 4 Tổ chức phi chính phủ Sở Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết
41 Thủ tục quỹ tự giải thể 2 Tổ chức phi chính phủ Sở Nội vụ Chi tiết
42 Thủ tục thành lập hội 4 Tổ chức phi chính phủ Sở Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết
43 Thủ tục đăng ký mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo cho người chuyên hoạt động tôn giáo 2 Tôn giáo Chính phủ Sở Nội vụ Chi tiết
44 Thủ tục đăng ký người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh 2 Tôn giáo Chính phủ Sở Nội vụ Chi tiết
45 Thủ tục đăng ký người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo 2 Tôn giáo Chính phủ Sở Nội vụ Chi tiết
46 Thủ tục đăng ký sửa đổi hiến chương của tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh 2 Tôn giáo Chính phủ Sở Nội vụ Chi tiết
47 Thủ tục đăng ký thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành là người đang bị buộc tội hoặc người chưa được xóa án tích 2 Tôn giáo Chính phủ Sở Nội vụ Chi tiết
48 Thủ tục đề nghị cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo cho tổ chức có địa bàn hoạt động ở một tỉnh 2 Tôn giáo Chính phủ Sở Nội vụ Chi tiết
49 Thủ tục đề nghị cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại cho tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh 4 Tôn giáo Chính phủ Sở Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết
50 Thủ tục đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh 2 Tôn giáo Chính phủ Sở Nội vụ Chi tiết
51 Thủ tục đề nghị giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định của hiến chương của tổ chức 2 Tôn giáo Chính phủ Sở Nội vụ Chi tiết
52 Thủ tục đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở nhiều huyện thuộc một tỉnh hoặc ở nhiều tỉnh 2 Tôn giáo Chính phủ Sở Nội vụ Chi tiết
53 Thủ tục đề nghị mời chức sắc, nhà tu hành là người nước ngoài đến giảng đạo cho tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo ở một tỉnh 2 Tôn giáo Chính phủ Sở Nội vụ Chi tiết
54 Thủ tục đề nghị mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào Việt Nam thực hiện hoạt động tôn giáo ở một tỉnh 2 Tôn giáo Chính phủ Sở Nội vụ Chi tiết
55 Thủ tục đề nghị sinh hoạt tôn giáo tập trung của người nước ngoài cử trú hợp pháp tại Việt Nam 2 Tôn giáo Chính phủ Sở Nội vụ Chi tiết
56 Thủ tục đề nghị thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh 2 Tôn giáo Chính phủ Sở Nội vụ Chi tiết
57 Thủ tục đề nghị thay đổi tên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh 2 Tôn giáo Chính phủ Sở Nội vụ Chi tiết
58 Thủ tục đề nghị thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc 2 Tôn giáo Chính phủ Sở Nội vụ Chi tiết
59 Thủ tục đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở nhiều huyện thuộc một tỉnh hoặc ở nhiều tỉnh 2 Tôn giáo Chính phủ Sở Nội vụ Chi tiết
60 Thủ tục đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở nhiều huyện thuộc một tỉnh 2 Tôn giáo Chính phủ Sở Nội vụ Chi tiết
61 Thủ tục đề nghị tự giải thể tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định của hiến chương 4 Tôn giáo Chính phủ Sở Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết
62 Thủ tục thông báo cách chức, bãi nhiệm chức sắc, chức việc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 33 và khoản 2 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo 2 Tôn giáo Chính phủ Sở Nội vụ Chi tiết
63 Thủ tục thông báo cách chức, bãi nhiệm chức việc của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh 2 Tôn giáo Chính phủ Sở Nội vụ Chi tiết
64 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều huyện thuộc một tỉnh 2 Tôn giáo Chính phủ Sở Nội vụ Chi tiết
65 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều huyện thuộc một tỉnh 2 Tôn giáo Chính phủ Sở Nội vụ Chi tiết
66 Thủ tục thông báo hủy kết quả phong phẩm hoặc suy cử chức sắc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 33 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo 4 Tôn giáo Chính phủ Sở Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết
67 Thủ tục thông báo kết quả bổ nhiệm, bầu cử, suy cử những người lãnh đạo tổ chức của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định tại khoản 7 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo 4 Tôn giáo Chính phủ Sở Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết
68 Thủ tục thông báo kết quả bổ nhiệm, bầu cử, suy cử những người lãnh đạo tổ chức đối với tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định tại khoản 7 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo 2 Tôn giáo Chính phủ Sở Nội vụ Chi tiết
69 Thủ tục thông báo kết quả bổ nhiệm, bầu cử, suy cử những người lãnh đạo tổ chức đối với tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định tại khoản 7 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo 2 Tôn giáo Chính phủ Sở Nội vụ Chi tiết
70 Thủ tục thông báo người được phong phẩm hoặc suy cử làm chức sắc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 33 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo 4 Tôn giáo Chính phủ Sở Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết
71 Thủ tục thông báo thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành 2 Tôn giáo Chính phủ Sở Nội vụ Chi tiết
72 Thủ tục thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều huyện thuộc một tỉnh 2 Tôn giáo Chính phủ Sở Nội vụ Chi tiết
73 Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp không thuộc quy định tại điểm a và điểm b khoản 3 Điều 19 của Nghị định số 162/2017/NĐ-CP 2 Tôn giáo Chính phủ Sở Nội vụ Chi tiết
74 Thủ tục thông báo về người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh 4 Tôn giáo Chính phủ Sở Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết
75 Thủ tục thông báo về người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo 4 Tôn giáo Chính phủ Sở Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết