Cơ quan cấp huyện, xã

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
76 Thủ tục thông báo về việc đã giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định của hiến chương của tổ chức 2 Tôn giáo Chính phủ Sở Nội vụ Chi tiết
77 Thủ tục thông báo về việc thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh 2 Tôn giáo Chính phủ Sở Nội vụ Chi tiết
78 Thủ tục cấp bản sao và chứng thực lưu trữ 4 Văn thư và Lưu trữ nhà nước Chi cục Văn thư - Lưu trữ - Sở Nội vụ - tỉnh Thái Nguyên Nộp hồ sơ Chi tiết
79 Thủ tục cấp, cấp lại, bổ sung lĩnh vực hành nghề của chứng chỉ hành nghề lưu trữ 3 Văn thư và Lưu trữ nhà nước Sở Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết
80 Thủ tục phục vụ việc sử dụng tài liệu của độc giả tại phòng đọc 2 Văn thư và Lưu trữ nhà nước Chi cục Văn thư - Lưu trữ - Sở Nội vụ - tỉnh Thái Nguyên Chi tiết
81 Thành lập Trung tâm dịch vụ việc làm do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định thành lập 2 Việc làm Sở Nội vụ Chi tiết
82 Tổ chức lại, giải thể Trung tâm dịch vụ việc làm do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định 2 Việc làm Sở Nội vụ Chi tiết