Cơ quan cấp huyện, xã

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
1 Thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, quyết định chủ trương đầu tư dự án do nhà đầu tư đề xuất (cấp tỉnh) 2 Đấu thầu Sở Kế hoạch và Đầu tư Chi tiết
2 Thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh dự án do nhà đầu tư đề xuất (cấp tỉnh) 2 Đấu thầu Sở Kế hoạch và Đầu tư Chi tiết
3 Thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án do nhà đầu tư đề xuất (cấp tỉnh) 2 Đấu thầu Sở Kế hoạch và Đầu tư Chi tiết
4 Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư 2 Đầu tư tại Việt nam Sở Kế hoạch và Đầu tư Chi tiết
5 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư 4 Đầu tư tại Việt nam Sở Kế hoạch và Đầu tư Nộp hồ sơ Chi tiết
6 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư 4 Đầu tư tại Việt nam Sở Kế hoạch và Đầu tư Nộp hồ sơ Chi tiết
7 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 2 Đầu tư tại Việt nam Sở Kế hoạch và Đầu tư Chi tiết
8 Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư 2 Đầu tư tại Việt nam Sở Kế hoạch và Đầu tư Chi tiết
9 Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC 2 Đầu tư tại Việt nam Sở Kế hoạch và Đầu tư Chi tiết
10 Chuyển nhượng dự án đầu tư 2 Đầu tư tại Việt nam Sở Kế hoạch và Đầu tư Chi tiết
11 Cung cấp thông tin về dự án đầu tư 2 Đầu tư tại Việt nam Sở Kế hoạch và Đầu tư Chi tiết
12 Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài 2 Đầu tư tại Việt nam Sở Kế hoạch và Đầu tư Chi tiết
13 Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế 2 Đầu tư tại Việt nam Sở Kế hoạch và Đầu tư Chi tiết
14 Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ 4 Đầu tư tại Việt nam Sở Kế hoạch và Đầu tư Nộp hồ sơ Chi tiết
15 Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 4 Đầu tư tại Việt nam Sở Kế hoạch và Đầu tư Nộp hồ sơ Chi tiết
16 Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường hợp không điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư) 2 Đầu tư tại Việt nam Sở Kế hoạch và Đầu tư Chi tiết
17 Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, UBND cấp tỉnh đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 4 Đầu tư tại Việt nam Sở Kế hoạch và Đầu tư Nộp hồ sơ Chi tiết
18 Điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa chỉ nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 2 Đầu tư tại Việt nam Sở Kế hoạch và Đầu tư Chi tiết
19 Đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương 2 Đầu tư tại Việt nam Sở Kế hoạch và Đầu tư Chi tiết
20 Giãn tiến độ đầu tư 2 Đầu tư tại Việt nam Sở Kế hoạch và Đầu tư Chi tiết