Cơ quan cấp huyện, xã

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
281 Thủ tục đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một huyện 2 Tôn giáo Chính phủ Phòng Nội vụ Chi tiết
282 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện 2 Tôn giáo Chính phủ Phòng Nội vụ Chi tiết
283 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện 2 Tôn giáo Chính phủ Ủy ban Nhân dân huyện, quận, thành phố trực thuộc tỉnh, thị xã., Phòng Nội vụ Chi tiết
284 Thủ tục thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại khoản 2 Điều 41 Luật tín ngưỡng, tôn giáo 2 Tôn giáo Chính phủ Phòng Nội vụ Chi tiết
285 Thủ tục thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyện 2 Tôn giáo Chính phủ Phòng Nội vụ Chi tiết
286 Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một xã nhưng trong địa bàn một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc 3 Tôn giáo Chính phủ Phòng Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết
287 Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em 2 Trẻ em Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn., Công an Xã, Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội, Công an huyện, Công an Tỉnh Chi tiết
288 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em 2 Trẻ em Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Ủy ban Nhân dân huyện, quận, thành phố trực thuộc tỉnh, thị xã., Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Chi tiết
289 Thủ tục công nhận lại Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị 3 Văn hóa cơ sở Phòng Văn hóa & Thông tin Nộp hồ sơ Chi tiết
290 Thủ tục công nhận lại Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới 4 Văn hóa cơ sở Phòng Văn hóa & Thông tin Nộp hồ sơ Chi tiết
291 Thủ tục công nhận lần đầu Cơ quan đạt chuẩn văn hóa, Đơn vị đạt chuẩn văn hóa, Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa 3 Văn hóa cơ sở Phòng Văn hóa & Thông tin Nộp hồ sơ Chi tiết
292 Thủ tục công nhận lần đầu Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị 3 Văn hóa cơ sở Phòng Văn hóa và Thông tin Nộp hồ sơ Chi tiết
293 Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội cấp huyện 2 Văn hóa cơ sở Ủy ban nhân dân cấp Huyện Chi tiết
294 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp huyện 2 Văn hóa cơ sở Ủy ban nhân dân cấp Huyện Chi tiết
295 Thủ tục xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm 3 Văn hóa cơ sở Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện Nộp hồ sơ Chi tiết
296 Thủ tục xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa 3 Văn hóa cơ sở Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện Nộp hồ sơ Chi tiết
297 Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy (cấp huyện) 3 Xuất Bản, In và Phát hành Ủy ban nhân dân cấp Huyện Nộp hồ sơ Chi tiết
298 Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy (cấp huyện) 3 Xuất Bản, In và Phát hành Ủy ban nhân dân cấp Huyện Nộp hồ sơ Chi tiết
299 Thủ tục xử lý đơn tại cấp huyện 2 Xử lý đơn thư Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện Chi tiết