Cơ quan cấp huyện, xã

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
21 Cấp lại thẻ Căn cước công dân (thực hiện tại cấp huyện) 2 Cấp, quản lý căn cước công dân Công an huyện Chi tiết
22 Cấp thẻ Căn cước công dân khi chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (thực hiện tại cấp huyện) 2 Cấp, quản lý căn cước công dân Công an huyện Chi tiết
23 Cấp thẻ Căn cước công dân khi đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (thực hiện tại cấp huyện) 2 Cấp, quản lý căn cước công dân Công an huyện Chi tiết
24 Đổi thẻ Căn cước công dân (thực hiện tại cấp huyện) 2 Cấp, quản lý căn cước công dân Công an huyện Chi tiết
25 Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi cấp thẻ Căn cước công dân chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (thực hiện tại cấp huyện) 2 Cấp, quản lý căn cước công dân Công an huyện Chi tiết
26 Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi cấp thẻ Căn cước công dân đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (thực hiện tại cấp huyện) 3 Cấp, quản lý căn cước công dân Công an huyện Nộp hồ sơ Chi tiết
27 Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi đã được cấp thẻ Căn cước công dân (thực hiện tại cấp huyện) 2 Cấp, quản lý căn cước công dân Công an huyện Chi tiết
28 Cấp Chứng minh nhân dân (9 số) thực hiện tại cấp huyện 2 Cấp, quản lý chứng minh nhân dân Công an huyện Chi tiết
29 Cấp lại Chứng minh nhân dân (9 số) thực hiện tại cấp huyện 2 Cấp, quản lý chứng minh nhân dân Công an huyện Chi tiết
30 Đổi Chứng minh nhân dân (9 số) thực hiện tại cấp huyện 2 Cấp, quản lý chứng minh nhân dân Công an huyện Chi tiết
31 Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế 2 Cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế Bảo hiểm xã hội cấp huyện, Bảo hiểm xã hội tỉnh Chi tiết
32 Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực 3 Chứng thực Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn., Phòng Tư Pháp Nộp hồ sơ Chi tiết
33 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc 3 Chứng thực Cơ quan, tổ chức đang quản lý sổ gốc Nộp hồ sơ Chi tiết
34 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận 3 Chứng thực Phòng Tư Pháp Nộp hồ sơ Chi tiết
35 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 3 Chứng thực Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn., Phòng Tư Pháp Nộp hồ sơ Chi tiết
36 Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật 2 Chứng thực Phòng Tư Pháp Chi tiết
37 Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp 3 Chứng thực Phòng Tư Pháp Nộp hồ sơ Chi tiết
38 Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 2 Chứng thực Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn., Phòng Tư Pháp Chi tiết
39 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản 2 Chứng thực Phòng Tư Pháp Chi tiết
40 Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản 2 Chứng thực Phòng Tư Pháp Chi tiết