Cơ quan cấp huyện, xã

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
41 Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản 2 Chứng thực Phòng Tư Pháp Chi tiết
42 Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch 2 Chứng thực Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn., Phòng Tư Pháp Chi tiết
43 Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch 3 Chứng thực Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn., Phòng Tư Pháp Nộp hồ sơ Chi tiết
44 Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện 2 Công nghiệp địa phương Ủy ban nhân dân cấp Huyện Chi tiết
45 Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số 2 Công tác dân tộc Ủy ban Dân tộc, Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn., Ủy ban nhân dân cấp Huyện Chi tiết
46 Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số 2 Công tác dân tộc Ủy ban Dân tộc, Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn., Ủy ban nhân dân cấp Huyện Chi tiết
47 Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục 2 Cơ sở vật chất và thiết bị trường học Phòng Giáo dục và Đào tạo Chi tiết
48 Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú 2 Cơ sở vật chất và thiết bị trường học Phòng Giáo dục và Đào tạo Chi tiết
49 Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất 2 Đăng ký biện pháp bảo đảm Văn phòng đăng ký đất đai Chi tiết
50 Cấp giấy chứng sinh cho trường hợp trẻ sinh ra do thực hiện kỹ thuật mang thai hộ 2 Dân số Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Chi tiết
51 Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị mất hoặc hư hỏng 3 Dân số Các cơ sở khám chữa bệnh Trung ương và địa phương Nộp hồ sơ Chi tiết
52 Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị nhầm lẫn khi ghi chép Giấy chứng sinh 3 Dân số Các cơ sở khám chữa bệnh Trung ương và địa phương Nộp hồ sơ Chi tiết
53 Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu; tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất trong trường hợp thửa đất gốc chưa được cấp Giấy chứng nhận 2 Đất đai Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Chi tiết
54 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng; tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận (cấp tỉnh -trường hợp đã thành lập VP đăng ký đất đai) 2 Đất đai Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Chi tiết
55 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của nhóm người sử dụng đất; đăng ký biến động đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân đưa quyền sử dụng đất vào doanh nghiệp 2 Đất đai Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Chi tiết
56 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở 2 Đất đai Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện Chi tiết
57 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất 2 Đất đai Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Chi tiết
58 Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý 2 Đất đai Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện Chi tiết
59 Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư 2 Đất đai Phòng Tài nguyên và Môi trường Chi tiết
60 Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân 2 Đất đai Phòng Tài nguyên và Môi trường Chi tiết