Cơ quan cấp huyện, xã

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
81 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa 2 Đường thủy nội địa Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Sở Giao thông vận tải, Chi cục đường thủy nội địa Chi tiết
82 Xác nhận trình báo đường thủy nội địa hoặc trình báo đường thủy nội địa bổ sung 3 Đường thủy nội địa Cảng vụ Đường thủy nội địa Nộp hồ sơ Chi tiết
83 Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện 3 Đường thủy nội địa Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp Huyện Nộp hồ sơ Chi tiết
84 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình(thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) 2 Gia đình Phòng Văn hóa & Thông tin Chi tiết
85 Thủ tục cấp Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) 2 Gia đình Phòng Văn hóa - thông tin Chi tiết
86 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) 3 Gia đình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện Nộp hồ sơ Chi tiết
87 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) 3 Gia đình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện Nộp hồ sơ Chi tiết
88 Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) 3 Gia đình Phòng Văn hóa thông tin Nộp hồ sơ Chi tiết
89 Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) 3 Gia đình Phòng Văn hóa & Thông tin Nộp hồ sơ Chi tiết
90 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần 2 tại cấp huyện 2 Giải quyết khiếu nại Thanh tra huyện Chi tiết
91 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện 2 Giải quyết khiếu nại Thanh tra huyện Chi tiết
92 Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp huyện 2 Giải quyết tố cáo Thanh tra huyện Chi tiết
93 Cấp Chứng nhận trường mầm non đạt kiểm định chất lượng giáo dục 2 Giáo dục Mầm non Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp Huyện Chi tiết
94 Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non công lập 2 Giáo dục Mầm non Ủy ban nhân dân cấp Huyện Chi tiết
95 Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập 2 Giáo dục Mầm non Ủy ban nhân dân cấp Huyện Chi tiết
96 Công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia 2 Giáo dục Mầm non Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp Huyện Chi tiết
97 Hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo 4 Giáo dục Mầm non Ủy ban nhân dân cấp Huyện Nộp hồ sơ Chi tiết
98 Thủ tục cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục hoặc cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài 2 Giáo dục nghề nghiệp Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội Chi tiết
99 Quy trình đánh giá, xếp loại Cộng đồng học tập cấp xã 3 Giáo dục Thường xuyên Ủy ban nhân dân cấp Huyện Nộp hồ sơ Chi tiết
100 Cấp Chứng nhận trường tiểu học đạt kiểm định chất lượng giáo dục 2 Giáo dục Tiểu học Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp Huyện Chi tiết