Cơ quan cấp huyện, xã

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
101 Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia 2 Giáo dục Tiểu học Ủy ban nhân dân cấp Huyện, Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh Chi tiết
102 Công nhận trường trung học đạt chuẩn Quốc gia 2 Giáo dục Trung học Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh Chi tiết
103 Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục 2 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Sở Giáo dục và Đào tạo, Trưởng phòng giáo dục và đào tạo cấp huyện, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Chi tiết
104 Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại 2 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Phòng Giáo dục và Đào tạo Chi tiết
105 Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục 2 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Phòng Giáo dục và Đào tạo Chi tiết
106 Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại 2 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Phòng Giáo dục và Đào tạo Chi tiết
107 Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục 2 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Phòng Giáo dục và Đào tạo Chi tiết
108 Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục 2 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Trưởng phòng giáo dục và đào tạo cấp huyện Chi tiết
109 Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại 3 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Phòng Giáo dục và Đào tạo Nộp hồ sơ Chi tiết
110 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục 3 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Trưởng phòng giáo dục và đào tạo cấp huyện Nộp hồ sơ Chi tiết
111 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại 3 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Phòng Giáo dục và Đào tạo Nộp hồ sơ Chi tiết
112 Chuyển trường đối với học sinh tiểu học 3 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Cơ sở giáo dục Nộp hồ sơ Chi tiết
113 Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở 3 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Cơ sở giáo dục phổ thông, Phòng Giáo dục và Đào tạo Nộp hồ sơ Chi tiết
114 Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ 3 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Ủy ban nhân dân cấp Huyện Nộp hồ sơ Chi tiết
115 Đăng ký dự thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin 2 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Trung tâm sát hạch Chi tiết
116 Đề nghị phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài 2 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Cơ sở giáo dục, Ủy ban nhân dân cấp Huyện Chi tiết
117 Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập) 3 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Ủy ban nhân dân cấp Huyện Nộp hồ sơ Chi tiết
118 Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học) 3 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Trưởng phòng giáo dục và đào tạo cấp huyện Nộp hồ sơ Chi tiết
119 Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lâp trường) 3 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Ủy ban nhân dân cấp Huyện Nộp hồ sơ Chi tiết
120 Hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người 2 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo Chi tiết