Cơ quan cấp huyện, xã

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
121 Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ 2 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Phòng Giáo dục và Đào tạo Chi tiết
122 Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú 3 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Trưởng phòng giáo dục và đào tạo cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp Huyện Nộp hồ sơ Chi tiết
123 Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học 3 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Trưởng phòng giáo dục và đào tạo cấp huyện Nộp hồ sơ Chi tiết
124 Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở 3 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Ủy ban nhân dân cấp Huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo Nộp hồ sơ Chi tiết
125 Thành lập trung tâm học tập cộng đồng 2 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Phòng Giáo dục và Đào tạo Chi tiết
126 Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục 2 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Ủy ban nhân dân cấp Huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo Chi tiết
127 Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú 2 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Trưởng phòng giáo dục và đào tạo cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp Huyện Chi tiết
128 Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục 2 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Trưởng phòng giáo dục và đào tạo cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp Huyện Chi tiết
129 Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục 2 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Ủy ban nhân dân cấp Huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo Chi tiết
130 Xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa 3 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp Huyện Nộp hồ sơ Chi tiết
131 Xét, cấp học bổng chính sách 2 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Cơ sở giáo dục Chi tiết
132 Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cở sở ở xã, thôn đặc biệt khó khăn 2 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Ủy ban nhân dân cấp Huyện Chi tiết
133 Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh 2 Hạ tầng kỹ thuật Ủy ban nhân dân cấp Huyện Chi tiết
134 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc 2 Hệ thống văn bằng, chứng chỉ Sở Giáo dục và Đào tạo, Cơ sở giáo dục, Phòng Giáo dục và Đào tạo Chi tiết
135 Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ 3 Hệ thống văn bằng, chứng chỉ Sở Giáo dục đào tạo, Cơ sở giáo dục, Phòng Giáo dục và Đào tạo Nộp hồ sơ Chi tiết
136 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch 3 Hộ tịch Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Nộp hồ sơ Chi tiết
137 Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài 3 Hộ tịch Phòng Tư Pháp Nộp hồ sơ Chi tiết
138 Thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài 3 Hộ tịch Phòng Tư Pháp Nộp hồ sơ Chi tiết
139 Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài 3 Hộ tịch Phòng Tư Pháp Nộp hồ sơ Chi tiết
140 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài 3 Hộ tịch Phòng Tư Pháp Nộp hồ sơ Chi tiết