Cơ quan cấp huyện, xã

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
141 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân 3 Hộ tịch Phòng Tư Pháp Nộp hồ sơ Chi tiết
142 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài 3 Hộ tịch Phòng Tư Pháp Nộp hồ sơ Chi tiết
143 Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài 3 Hộ tịch Phòng Tư Pháp Nộp hồ sơ Chi tiết
144 Thủ tục đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài 3 Hộ tịch Phòng Tư Pháp Nộp hồ sơ Chi tiết
145 Thủ tục đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài 3 Hộ tịch Phòng Tư Pháp Nộp hồ sơ Chi tiết
146 Thủ tục đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài 3 Hộ tịch Phòng Tư Pháp Nộp hồ sơ Chi tiết
147 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài 3 Hộ tịch Phòng Tư Pháp Nộp hồ sơ Chi tiết
148 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch) 3 Hộ tịch Phòng Tư Pháp Nộp hồ sơ Chi tiết
149 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài 3 Hộ tịch Phòng Tư Pháp Nộp hồ sơ Chi tiết
150 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài 3 Hộ tịch Phòng Tư Pháp Nộp hồ sơ Chi tiết
151 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc 3 Hộ tịch Phòng Tư Pháp Nộp hồ sơ Chi tiết
152 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai 2 Kinh doanh khí Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện Chi tiết
153 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai 2 Kinh doanh khí Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện Chi tiết
154 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai 2 Kinh doanh khí Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện Chi tiết
155 Bố trí ổn định dân cư ngoài huyện, trong tỉnh 2 Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn Ủy ban nhân dân cấp Huyện Chi tiết
156 Bố trí ổn định dân cư trong huyện 2 Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn Ủy ban nhân dân cấp Huyện Chi tiết
157 Cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại 2 Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp Huyện Chi tiết
158 Cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại 2 Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn Ủy ban nhân dân cấp Huyện Chi tiết
159 Cấp lại Giấy chứng nhận kinh tế trang trại 2 Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn Ủy ban nhân dân cấp Huyện Chi tiết
160 Hỗ trợ dự án liên kết 2 Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn Ủy ban nhân dân cấp Huyện Chi tiết