Cơ quan cấp huyện, xã

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
161 Điều chỉnh thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện, UBND cấp xã quyết định đầu tư) 2 Lâm nghiệp Ủy ban nhân dân cấp Huyện Chi tiết
162 Phê duyệt, điều chỉnh, thiết kế dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định đầu tư) 2 Lâm nghiệp Ủy ban nhân dân cấp Huyện Chi tiết
163 Thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện, UBND cấp xã quyết định đầu tư) 2 Lâm nghiệp Ủy ban nhân dân cấp Huyện Chi tiết
164 Xác nhận bảng kê lâm sản (cấp Huyện) 2 Lâm nghiệp Ủy ban nhân dân cấp Huyện Chi tiết
165 Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm – pu – chia 2 Lao động Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Ủy ban Nhân dân huyện, quận, thành phố trực thuộc tỉnh, thị xã., Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn., Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh Chi tiết
166 Thủ tục công nhận lần đầu Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới 4 Lữ hành Phòng Văn hóa thông tin Nộp hồ sơ Chi tiết
167 Cấp Giấy phép bán lẻ rượu 3 Lưu thông hàng hóa trong nước Phòng Kinh tế, Phòng Kinh tế và Hạ tầng Nộp hồ sơ Chi tiết
168 Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá 3 Lưu thông hàng hóa trong nước Phòng kinh tế, Phòng kinh tế và Hạ tầng Nộp hồ sơ Chi tiết
169 Cấp Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 2 Lưu thông hàng hóa trong nước Phòng Kinh tế, Phòng Kinh tế và Hạ tầng Chi tiết
170 Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh 3 Lưu thông hàng hóa trong nước Phòng Kinh tế, Phòng Kinh tế và Hạ tầng Nộp hồ sơ Chi tiết
171 Cấp lại Cấp Giấy phép bán lẻ rượu 3 Lưu thông hàng hóa trong nước Phòng Kinh tế, Phòng Kinh tế và Hạ tầng Nộp hồ sơ Chi tiết
172 Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá 3 Lưu thông hàng hóa trong nước Phòng kinh tế và Hạ tầng, Phòng Kinh tế Nộp hồ sơ Chi tiết
173 Cấp lại Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 2 Lưu thông hàng hóa trong nước Phòng Kinh tế, Phòng Kinh tế và Hạ tầng Chi tiết
174 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh 3 Lưu thông hàng hóa trong nước Phòng Kinh tế, Phòng Kinh tế và Hạ tầng Nộp hồ sơ Chi tiết
175 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu 3 Lưu thông hàng hóa trong nước Phòng Kinh tế, Phòng Kinh tế và Hạ tầng Nộp hồ sơ Chi tiết
176 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá 3 Lưu thông hàng hóa trong nước Phòng kinh tế, Phòng kinh tế và Hạ tầng Nộp hồ sơ Chi tiết
177 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 2 Lưu thông hàng hóa trong nước Phòng Kinh tế, Phòng Kinh tế và Hạ tầng Chi tiết
178 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh 3 Lưu thông hàng hóa trong nước Phòng Kinh tế, Phòng Kinh tế và Hạ tầng Nộp hồ sơ Chi tiết
179 Đăng ký/đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trường 3 Môi trường Phòng Tài nguyên và Môi trường Nộp hồ sơ Chi tiết
180 Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường 2 Môi trường Phòng Tài nguyên và Môi trường Chi tiết