Cơ quan cấp huyện, xã

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
101 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch 4 Hộ tịch Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Nộp hồ sơ Chi tiết
102 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 4 Hộ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã Nộp hồ sơ Chi tiết
103 Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ 2 Hộ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã Chi tiết
104 Thủ tục đăng ký giám hộ 4 Hộ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã Nộp hồ sơ Chi tiết
105 Thủ tục đăng ký kết hôn 4 Hộ tịch Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Nộp hồ sơ Chi tiết
106 Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động 2 Hộ tịch Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Chi tiết
107 Thủ tục đăng ký khai sinh 4 Hộ tịch Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Nộp hồ sơ Chi tiết
108 Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân 2 Hộ tịch Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Chi tiết
109 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con 2 Hộ tịch Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Chi tiết
110 Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động 2 Hộ tịch Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Chi tiết
111 Thủ tục đăng ký khai tử 4 Hộ tịch Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Nộp hồ sơ Chi tiết
112 Thủ tục đăng ký khai tử lưu động 2 Hộ tịch Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Chi tiết
113 Thủ tục đăng ký lại kết hôn 4 Hộ tịch Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Nộp hồ sơ Chi tiết
114 Thủ tục đăng ký lại khai sinh 2 Hộ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã Chi tiết
115 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con 2 Hộ tịch Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Chi tiết
116 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch 2 Hộ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã Chi tiết
117 Giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân thực hiện tại cấp xã (phải là cán bộ thuộc biên chế của lực lượng Công an) 2 Khiếu nại, tố cáo Công an Xã Chi tiết
118 Giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân thực hiện tại cấp xã (phải là cán bộ thuộc biên chế của lực lượng Công an) 2 Khiếu nại, tố cáo Công an Xã Chi tiết
119 Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm – pu – chia 2 Lao động Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Ủy ban Nhân dân huyện, quận, thành phố trực thuộc tỉnh, thị xã., Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn., Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh Chi tiết
120 Thủ tục đăng ký miễn gọi nhập ngũ thời chiến 2 Nghĩa vụ quân sự Ban chỉ huy quân sự cấp Xã Chi tiết