Cơ quan cấp huyện, xã

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
161 Khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam bằng Phiếu khai báo tạm trú (cấp xã) 2 Quản lý xuất nhập cảnh Công an Xã Chi tiết
162 Thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam 2 Quốc tịch Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp Chi tiết
163 Thông báo chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác 2 Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Chi tiết
164 Thông báo thành lập tổ hợp tác 2 Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Chi tiết
165 Thông báo thay đổi tổ hợp tác 2 Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Chi tiết
166 Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở 2 Thể dục thể thao Ủy ban nhân dân các cấp Chi tiết
167 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình 4 Thi đua - khen thưởng Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Nộp hồ sơ Chi tiết
168 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất 4 Thi đua - khen thưởng Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Nộp hồ sơ Chi tiết
169 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề 4 Thi đua - khen thưởng Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Nộp hồ sơ Chi tiết
170 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị 4 Thi đua - khen thưởng Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Nộp hồ sơ Chi tiết
171 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến 4 Thi đua - khen thưởng Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Nộp hồ sơ Chi tiết
172 Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản 2 Thư viện Ủy ban nhân dân cấp xã Chi tiết
173 Hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương phân bổ dự toán cho UBND cấp xã thực hiện) 2 Thủy lợi Ủy ban nhân dân cấp xã Chi tiết
174 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã 2 Thủy lợi Ủy ban nhân dân cấp xã Chi tiết
175 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã 2 Thủy lợi Ủy ban nhân dân cấp xã Chi tiết
176 Thủ tục đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách 2 Tin học - Thống kê Cục Tin học và Thống kê tài chính - Bộ Tài chính, Sở Tài chính Chi tiết
177 Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng 4 Tôn giáo Chính phủ Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Nộp hồ sơ Chi tiết
178 Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng 4 Tôn giáo Chính phủ Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Nộp hồ sơ Chi tiết
179 Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung 4 Tôn giáo Chính phủ Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Nộp hồ sơ Chi tiết
180 Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung 4 Tôn giáo Chính phủ Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Nộp hồ sơ Chi tiết