Cơ quan cấp huyện, xã

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
81 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện 2 Đường thủy nội địa Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Sở Giao thông vận tải, Chi cục đường thủy nội địa Chi tiết
82 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác 4 Đường thủy nội địa Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Sở Giao thông vận tải, Chi cục đường thủy nội địa Nộp hồ sơ Chi tiết
83 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện 4 Đường thủy nội địa Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Sở Giao thông vận tải, Chi cục đường thủy nội địa Nộp hồ sơ Chi tiết
84 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện 4 Đường thủy nội địa Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Sở Giao thông vận tải, Chi cục đường thủy nội địa Nộp hồ sơ Chi tiết
85 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa 4 Đường thủy nội địa Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Sở Giao thông vận tải, Chi cục đường thủy nội địa Nộp hồ sơ Chi tiết
86 Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa 4 Đường thủy nội địa Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Sở Giao thông vận tải, Chi cục đường thủy nội địa Nộp hồ sơ Chi tiết
87 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa 4 Đường thủy nội địa Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Sở Giao thông vận tải, Chi cục đường thủy nội địa Nộp hồ sơ Chi tiết
88 Xác nhận trình báo đường thủy nội địa hoặc trình báo đường thủy nội địa bổ sung 3 Đường thủy nội địa Cảng vụ Đường thủy nội địa Nộp hồ sơ Chi tiết
89 Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện 3 Đường thủy nội địa Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp Huyện Nộp hồ sơ Chi tiết
90 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã 2 Giải quyết khiếu nại Ủy ban nhân dân cấp xã Chi tiết
91 Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp xã 2 Giải quyết tố cáo Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Chi tiết
92 giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập) 2 Giáo dục Mầm non Ủy ban nhân dân cấp xã Chi tiết
93 Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục 2 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Sở Giáo dục và Đào tạo, Trưởng phòng giáo dục và đào tạo cấp huyện, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Chi tiết
94 Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học 2 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Ủy ban nhân dân cấp xã Chi tiết
95 Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại 2 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Ủy ban nhân dân cấp xã, Phòng Giáo dục và Đào tạo Chi tiết
96 Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập 2 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Ủy ban nhân dân cấp xã Chi tiết
97 Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập 2 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Ủy ban nhân dân cấp xã Chi tiết
98 Đăng ký lại khai tử 4 Hộ tịch Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Nộp hồ sơ Chi tiết
99 Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi 2 Hộ tịch Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn., Bảo hiểm xã hội cấp huyện Chi tiết
100 Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi 2 Hộ tịch Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn., Bảo hiểm xã hội cấp huyện, Cơ quan công an đăng ký Chi tiết