Cơ quan cấp huyện, xã

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
141 Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến 2 Người có công Sở Nội vụ, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn., Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh Chi tiết
142 Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương (cấp xã) 2 Nông nghiệp Ủy ban nhân dân cấp xã Chi tiết
143 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước 2 Nuôi con nuôi Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Chi tiết
144 Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước 2 Nuôi con nuôi Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Chi tiết
145 Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật 2 Phổ biến giáo dục pháp luật Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Chi tiết
146 Thủ tục công nhận hòa giải viên 4 Phổ biến giáo dục pháp luật Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Nộp hồ sơ Chi tiết
147 Thủ tục công nhận tổ trưởng tổ hòa giải 4 Phổ biến giáo dục pháp luật Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Nộp hồ sơ Chi tiết
148 Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật 4 Phổ biến giáo dục pháp luật Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Nộp hồ sơ Chi tiết
149 Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên 2 Phổ biến giáo dục pháp luật Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Chi tiết
150 Thủ tục thôi làm hòa giải viên (cấp xã) 2 Phổ biến giáo dục pháp luật Ủy ban nhân dân cấp xã Chi tiết
151 Thủ tục Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân 4 Phòng, chống tệ nạn xã hội Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội Nộp hồ sơ Chi tiết
152 Thủ tục Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng 4 Phòng, chống tệ nạn xã hội Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Nộp hồ sơ Chi tiết
153 Thủ tục Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình 4 Phòng, chống tệ nạn xã hội Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Nộp hồ sơ Chi tiết
154 Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu 2 Phòng, chống thiên tai Ủy ban nhân dân cấp xã Chi tiết
155 Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh 2 Phòng, chống thiên tai Ủy ban nhân dân cấp xã Chi tiết
156 Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai 2 Phòng, chống thiên tai Ủy ban nhân dân cấp xã Chi tiết
157 Thanh toán chi phí liên quan đến bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất 2 Quản lý công sản Cục Quản lý công sản - Bộ tài chính, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Sở Tài chính Chi tiết
158 Thông báo khai báo vũ khí thô sơ tại Công an xã, phường, thị trấn 2 Quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo Công an Xã Chi tiết
159 Cấp giấy thông hành xuất, nhập cảnh vùng biên giới cho công dân Việt Nam thường trú tại các xã, phường, thị trấn tiếp giáp đường biên giới Việt Nam – Trung Quốc ở Công an cấp xã 2 Quản lý xuất nhập cảnh Công an Xã Chi tiết
160 Khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam bằng Phiếu khai báo tạm trú (cấp xã) 2 Quản lý xuất nhập cảnh Công an Xã Chi tiết