Cơ quan cấp huyện, xã

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
41 Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch 4 Chứng thực Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn., Phòng Tư Pháp Nộp hồ sơ Chi tiết
42 Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số 2 Công tác dân tộc Ủy ban Dân tộc, Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn., Ủy ban nhân dân cấp Huyện Chi tiết
43 Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số 2 Công tác dân tộc Ủy ban Dân tộc, Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn., Ủy ban nhân dân cấp Huyện Chi tiết
44 Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở 3 Đăng ký biện pháp bảo đảm Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Nộp hồ sơ Chi tiết
45 Đăng ký bảo lưu quyền sở hữu trong trường hợp mua bán tài sản gắn liền với đất có bảo lưu quyền sở hữu 3 Đăng ký biện pháp bảo đảm Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Nộp hồ sơ Chi tiết
46 Đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký 3 Đăng ký biện pháp bảo đảm Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Nộp hồ sơ Chi tiết
47 Đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai 3 Đăng ký biện pháp bảo đảm Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Nộp hồ sơ Chi tiết
48 Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất 3 Đăng ký biện pháp bảo đảm Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Nộp hồ sơ Chi tiết
49 Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất không phải là nhà ở mà tài sản đó đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận 3 Đăng ký biện pháp bảo đảm Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Nộp hồ sơ Chi tiết
50 Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất 3 Đăng ký biện pháp bảo đảm Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Nộp hồ sơ Chi tiết
51 Sửa chữa sai sót nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký do lỗi của cơ quan đăng ký 3 Đăng ký biện pháp bảo đảm Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Nộp hồ sơ Chi tiết
52 Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất 3 Đăng ký biện pháp bảo đảm Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Văn phòng Đăng ký đất đai Nộp hồ sơ Chi tiết
53 Cấp đổi sổ hộ khẩu (thực hiện tại cấp xã) 2 Đăng ký, quản lý cư trú Công an Xã Chi tiết
54 Cấp đổi sổ tạm trú tại Công an cấp xã 2 Đăng ký, quản lý cư trú Công an Xã Chi tiết
55 Cấp giấy chuyển hộ khẩu (thực hiện tại cấp xã) 2 Đăng ký, quản lý cư trú Công an Xã Chi tiết
56 Cấp lại sổ hộ khẩu (thực hiện tại cấp xã) 2 Đăng ký, quản lý cư trú Công an Xã Chi tiết
57 Cấp lại sổ tạm trú tại Công an cấp xã 2 Đăng ký, quản lý cư trú Công an Xã Chi tiết
58 Đăng ký tạm trú tại Công an cấp xã 2 Đăng ký, quản lý cư trú Công an Xã Chi tiết
59 Đăng ký thường trú (thực hiện tại cấp xã) 2 Đăng ký, quản lý cư trú Công an Xã Chi tiết
60 Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu (thực hiện tại cấp xã) 2 Đăng ký, quản lý cư trú Công an Xã Chi tiết