Cơ quan cấp huyện, xã

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
1 Thủ tục xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của Doanh nhân APEC (ABTC) 3 Công tác lãnh sự Sở Ngoại vụ Nộp hồ sơ Chi tiết