Cơ quan cấp huyện, xã

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
1 Bổ nhiệm giám định viên tư pháp xây dựng đối với cá nhân khác không thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng 2 Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng Sở Xây dựng Chi tiết
2 Đăng ký công bố thông tin người giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc đối với các cá nhân, tổ chức không thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng, văn phòng giám định tư pháp xây dựng trên địa bàn được Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép hoạt động 2 Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng Sở Xây dựng Chi tiết
3 Thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với các công trình trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, trừ các công trình thuộc thẩm quyền kiểm tra của Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng, cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng và Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành 2 Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng Sở Xây dựng, Các Sở quản lý chuyên ngành Chi tiết
4 Cấp lại (cấp đổi) chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản 2 Kinh doanh bất động sản Sở Xây dựng Chi tiết
5 Cấp mới chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản 2 Kinh doanh bất động sản Sở Xây dựng Chi tiết
6 Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III 2 Quản lý hoạt động xây dựng Sở Xây dựng, Tổ chức xã hội - nghề nghiệp đã được công nhận Chi tiết
7 Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III 2 Quản lý hoạt động xây dựng Sở Xây dựng Chi tiết
8 Cấp giấy phép di dời đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. 2 Quản lý hoạt động xây dựng Sở Xây dựng, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Chi tiết
9 Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. 2 Quản lý hoạt động xây dựng Sở Xây dựng, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Chi tiết
10 Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. 2 Quản lý hoạt động xây dựng Sở Xây dựng, Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Chi tiết
11 Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III (đối với trường hợp bị thu hồi quy định tại điểm b, c, d Khoản 2 Điều 44a Nghị định số 100/2018/NĐ-CP) 2 Quản lý hoạt động xây dựng Sở Xây dựng, Tổ chức xã hội - nghề nghiệp đã được công nhận Chi tiết
12 Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III do lỗi của cơ quan cấp 2 Quản lý hoạt động xây dựng Sở Xây dựng, Tổ chức xã hội - nghề nghiệp đã được công nhận Chi tiết
13 Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III (trường hợp chứng chỉ mất, hư hỏng, hết hạn) 2 Quản lý hoạt động xây dựng Sở Xây dựng, Tổ chức xã hội - nghề nghiệp đã được công nhận Chi tiết
14 Cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, III 2 Quản lý hoạt động xây dựng Sở Xây dựng Chi tiết
15 Cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. 2 Quản lý hoạt động xây dựng Sở Xây dựng, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Chi tiết
16 Cấp nâng hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III 2 Quản lý hoạt động xây dựng Sở Xây dựng, Tổ chức xã hội - nghề nghiệp đã được công nhận Chi tiết
17 Chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III của cá nhân nước ngoài 2 Quản lý hoạt động xây dựng Sở Xây dựng Chi tiết
18 Điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III 2 Quản lý hoạt động xây dựng Sở Xây dựng, Tổ chức xã hội - nghề nghiệp đã được công nhận Chi tiết
19 Điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, III (về lĩnh vực hoạt động và hạng) 2 Quản lý hoạt động xây dựng Sở Xây dựng Chi tiết
20 Điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. 2 Quản lý hoạt động xây dựng Sở Xây dựng, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Chi tiết