Cơ quan cấp huyện, xã

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
1 Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh 4 Hạ tầng kỹ thuật Sở Xây dựng Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
2 Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III 4 Hoạt động xây dựng Sở Xây dựng, Tổ chức xã hội - nghề nghiệp đã được công nhận Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
3 Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lần đầu hạng II, III 2 Hoạt động xây dựng Sở Xây dựng Nộp bưu chính Chi tiết
4 Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III 4 Hoạt động xây dựng Sở Xây dựng Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
5 Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu hạng II, hạng III 2 Hoạt động xây dựng Sở Xây dựng Nộp bưu chính Chi tiết
6 Cấp chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dưng của cá nhân người nước ngoài hạng II, III 2 Hoạt động xây dựng Sở Xây dựng Nộp bưu chính Chi tiết
7 Cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III 2 Hoạt động xây dựng Sở Xây dựng Nộp bưu chính Chi tiết
8 Cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III 2 Hoạt động xây dựng Sở Xây dựng Nộp bưu chính Chi tiết
9 Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án): 2 Hoạt động xây dựng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, Sở Công thương Nộp bưu chính Chi tiết
10 Cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạnh II, III 2 Hoạt động xây dựng Sở Xây dựng Nộp bưu chính Chi tiết
11 Cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III 2 Hoạt động xây dựng Sở Xây dựng Nộp bưu chính Chi tiết
12 Cấp gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, III 2 Hoạt động xây dựng Sở Xây Dựng Nộp bưu chính Chi tiết
13 Cấp giấy phép di dời đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I và cấp II (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án): 2 Hoạt động xây dựng Sở Giao thông vận tải, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng, Sở Công thương Nộp bưu chính Chi tiết
14 Cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài thuộc dự án nhóm B, nhóm C 2 Hoạt động xây dựng Sở Xây dựng Nộp bưu chính Chi tiết
15 Cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho tổ chức và cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, C 4 Hoạt động xây dựng Sở Xây dựng Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
16 Cấp giấy phép xây dựng công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án): 2 Hoạt động xây dựng Sở Giao thông vận tải, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng, Sở Công thương Nộp bưu chính Chi tiết
17 Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cảo tạo đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) 2 Hoạt động xây dựng Sở Giao thông vận tải, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng, Sở Công thương Nộp bưu chính Chi tiết
18 Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III (đối với trường hợp bị thu hồi quy định tại điểm b, c, d Khoản 2 Điều 44a Nghị định số 100/2018/NĐ-CP) 4 Hoạt động xây dựng Sở Xây dựng, Tổ chức xã hội - nghề nghiệp đã được công nhận Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
19 Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III (do lỗi của cơ quan cấp) 2 Hoạt động xây dựng Sở Xây dựng Nộp bưu chính Chi tiết
20 Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III do lỗi của cơ quan cấp 4 Hoạt động xây dựng Sở Xây dựng, Tổ chức xã hội - nghề nghiệp đã được công nhận Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết