Cơ quan cấp huyện, xã

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
1 Thủ tục cấp biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch 3 Dịch vụ du lịch khác Sở Giao thông vận tải Nộp hồ sơ Chi tiết
2 Thủ tục cấp đổi biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch 3 Dịch vụ du lịch khác Sở Giao thông vận tải Nộp hồ sơ Chi tiết
3 Thủ tục cấp lại biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch 3 Dịch vụ du lịch khác Sở Giao thông vận tải Nộp hồ sơ Chi tiết
4 Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch 3 Dịch vụ du lịch khác Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nộp hồ sơ Chi tiết
5 Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ chăm sóc sức khỏe đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch 4 Dịch vụ du lịch khác Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nộp hồ sơ Chi tiết
6 Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch 3 Dịch vụ du lịch khác Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nộp hồ sơ Chi tiết
7 Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ thể thao đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch 4 Dịch vụ du lịch khác Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nộp hồ sơ Chi tiết
8 Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi, giải trí đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch 3 Dịch vụ du lịch khác Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nộp hồ sơ Chi tiết
9 Thủ tục công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao, 3 sao đối với khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, tàu thủy lưu trú du lịch 3 Dịch vụ du lịch khác Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nộp hồ sơ Chi tiết
10 Cấp giấy phép phổ biến phim có sử dụng hiệu ứng đặc biệt tác động đến người xem phim (do các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu) 3 Điện ảnh Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nộp hồ sơ Chi tiết
11 Thủ tục cấp giấy phép phổ biến phim (- Phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình do cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu; - Cấp giấy phép phổ biến phim truyện khi năm trước liền kề, các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương đáp ứng các điều kiện: + Sản suất ít nhất 10 phim truyện nhựa được phép phổ biến; + Nhập khẩu ít nhất 40 phim truyện nhựa được phép phổ biến) 3 Điện ảnh Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nộp hồ sơ Chi tiết
12 Thủ tục phê duyệt nội dung tác phẩm điện ảnh nhập khẩu cấp tỉnh 2 Điện ảnh Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Chi tiết
13 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật 4 Di sản văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nộp hồ sơ Chi tiết
14 Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia 4 Di sản văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nộp hồ sơ Chi tiết
15 Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích 4 Di sản văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nộp hồ sơ Chi tiết
16 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích 2 Di sản văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Chi tiết
17 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật 4 Di sản văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nộp hồ sơ Chi tiết
18 Thủ tục cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập 4 Di sản văn hóa Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh Nộp hồ sơ Chi tiết
19 Thủ tục cấp giấy phép khai quật khẩn cấp 2 Di sản văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Chi tiết
20 Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích 2 Di sản văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Chi tiết