Cơ quan cấp huyện, xã

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
1 Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch 3 Dịch vụ du lịch khác Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nộp hồ sơ Chi tiết
2 Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ chăm sóc sức khỏe đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch 2 Dịch vụ du lịch khác Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Chi tiết
3 Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch 3 Dịch vụ du lịch khác Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nộp hồ sơ Chi tiết
4 Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ thể thao đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch 2 Dịch vụ du lịch khác Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Chi tiết
5 Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi, giải trí đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch 3 Dịch vụ du lịch khác Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nộp hồ sơ Chi tiết
6 Thủ tục công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao, 3 sao đối với khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, tàu thủy lưu trú du lịch 3 Dịch vụ du lịch khác Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nộp hồ sơ Chi tiết
7 Thủ tục phê duyệt nội dung tác phẩm điện ảnh nhập khẩu cấp tỉnh 2 Điện ảnh Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Chi tiết
8 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật 2 Di sản văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Chi tiết
9 Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia 2 Di sản văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Chi tiết
10 Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích 4 Di sản văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nộp hồ sơ Chi tiết
11 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích 2 Di sản văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Chi tiết
12 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật 2 Di sản văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Chi tiết
13 Thủ tục cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập 2 Di sản văn hóa Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh Chi tiết
14 Thủ tục cấp giấy phép khai quật khẩn cấp 2 Di sản văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Chi tiết
15 Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích 2 Di sản văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Chi tiết
16 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích 4 Di sản văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nộp hồ sơ Chi tiết
17 Thủ tục cấp phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể tại địa phương 2 Di sản văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Chi tiết
18 Thủ tục công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng cấp tỉnh, ban hoặc trung tâm quản lý di tích 2 Di sản văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Chi tiết
19 Thủ tục công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng ngoài công lập, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc đang quản lý hợp pháp hiện vật 2 Di sản văn hóa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Chi tiết
20 Thủ tục đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia 2 Di sản văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Chi tiết