Cơ quan cấp huyện, xã

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
1 Cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa 2 Giáo dục Thường xuyên Sở Giáo dục và Đào tạo Chi tiết
2 Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trung tâm giáo dục thường xuyên 2 Giáo dục Thường xuyên Sở Giáo dục và Đào tạo Chi tiết
3 Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông 2 Giáo dục Trung học Sở Giáo dục và Đào tạo Chi tiết
4 Xếp hạng Trung tâm giáo dục thường xuyên 2 Giáo dục Thường xuyên Sở Giáo dục và Đào tạo Chi tiết
5 Xét, cấp học bổng chính sách 2 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Cơ sở giáo dục Chi tiết
6 Công nhận văn bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thông do cơ sở nước ngoài cấp 2 Hệ thống văn bằng, chứng chỉ Sở Giáo dục và Đào tạo Chi tiết
7 Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động trở lại 2 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Sở Giáo dục và Đào tạo Chi tiết
8 Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động giáo dục 2 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Sở Giáo dục và Đào tạo Chi tiết
9 Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục trở lại 2 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Cao đẳng sư phạm Chi tiết
10 Giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học (theo đề nghị của cá nhân tổ chức thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin hoc) 2 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Cao đẳng sư phạm Chi tiết
11 Sáp nhập, chia, tách trung tâm ngoại ngữ, tin học 2 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Cao đẳng sư phạm Chi tiết
12 Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục 2 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Cao đẳng sư phạm Chi tiết
13 Thành lập, cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học 2 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Cao đẳng sư phạm Chi tiết
14 Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học 2 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Sở Giáo dục và Đào tạo Chi tiết
15 Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động trở lại 2 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Sở Giáo dục và Đào tạo Chi tiết
16 Thành lập trường trung cấp sư phạm công lập, cho phép thành lập trường trung cấp sư phạm tư thục 2 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh Chi tiết
17 Sáp nhập, chia, tách trường trung cấp sư phạm 2 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh Chi tiết
18 Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động giáo dục 2 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Sở Giáo dục và Đào tạo Chi tiết
19 Cho phép hoạt động giáo dục nghề nghiệp trở lại đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp 2 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Sở Giáo dục và Đào tạo Chi tiết
20 Giải thể phân hiệu trường trung cấp sư phạm (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập phân hiệu trường trung cấp, trường cao đẳng.) 2 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Sở Giáo dục và Đào tạo Chi tiết