Cơ quan cấp huyện, xã

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
1 Bổ sung, điều chỉnh quyết định cho phép hoạt động giáo dục đối với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn; cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 4 Đào tạo với nước ngoài Sở Giáo dục và Đào tạo Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
2 Chấm dứt hoạt động cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 4 Đào tạo với nước ngoài Sở Giáo dục và Đào tạo Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
3 Chấm dứt hoạt động liên kết giáo dục theo đề nghị của các bên liên kết 4 Đào tạo với nước ngoài Sở Giáo dục và Đào tạo Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
4 Cho phép hoạt động giáo dục đối với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn; cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 4 Đào tạo với nước ngoài Sở Giáo dục và Đào tạo Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
5 Cho phép hoạt động giáo dục trở lại đối với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn;cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 4 Đào tạo với nước ngoài Sở Giáo dục và Đào tạo Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
6 Cho phép thành lập cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 4 Đào tạo với nước ngoài Sở Giáo dục và Đào tạo Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
7 Đăng ký hoạt động của Văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài tại Việt Nam 4 Đào tạo với nước ngoài Sở Giáo dục và Đào tạo Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
8 Gia hạn, điều chỉnh hoạt động liên kết giáo dục 4 Đào tạo với nước ngoài Sở Giáo dục và Đào tạo Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
9 Giải thể cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 4 Đào tạo với nước ngoài Sở Giáo dục và Đào tạo Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
10 Phê duyệt liên kết giáo dục 4 Đào tạo với nước ngoài Sở Giáo dục và Đào tạo Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
11 Thành lập và công nhận hội đồng quản trị trường đại học tư thục 4 Giáo dục đại học Sở Giáo dục và Đào tạo Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
12 Thành lập và công nhận hội đồng quản trị trường đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận 4 Giáo dục đại học Sở Giáo dục và Đào tạo Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
13 Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục 2 Giáo dục dân tộc Phòng Giáo dục và Đào tạo Nộp bưu chính Chi tiết
14 Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học phổ thông hoạt động giáo dục 4 Giáo dục dân tộc Sở Giáo dục đào tạo Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
15 Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú 2 Giáo dục dân tộc Phòng Giáo dục và Đào tạo Nộp bưu chính Chi tiết
16 Giải thể trường phổ thông dân tộc nội trú (Theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường) 4 Giáo dục dân tộc Sở Giáo dục và Đào tạo Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
17 Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú 2 Giáo dục dân tộc Trưởng phòng giáo dục và đào tạo cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp Huyện Nộp bưu chính Chi tiết
18 Sáp nhập, chia tách trường phổ thông dân tộc nội trú 4 Giáo dục dân tộc Sở Giáo dục và Đào tạo Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
19 Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú 2 Giáo dục dân tộc Trưởng phòng giáo dục và đào tạo cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp Huyện Nộp bưu chính Chi tiết
20 Thành lập trường phổ thông dân tộc nội trú 4 Giáo dục dân tộc Sở Giáo dục và Đào tạo Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết