Cơ quan cấp huyện, xã

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
1 Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục 2 Cơ sở vật chất và thiết bị trường học Phòng Giáo dục và Đào tạo Chi tiết
2 Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú 2 Cơ sở vật chất và thiết bị trường học Phòng Giáo dục và Đào tạo Chi tiết
3 Thủ tục công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ 2 Cơ sở vật chất và thiết bị trường học Sở Giáo dục và Đào tạo Chi tiết
4 Bổ sung, điều chỉnh quyết định cho phép hoạt động giáo dục đối với cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông; cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 2 Đào tạo với nước ngoài Sở Giáo dục và Đào tạo Chi tiết
5 Chấm dứt hoạt động liên kết giáo dục theo đề nghị của các bên liên kết 2 Đào tạo với nước ngoài Sở Giáo dục và Đào tạo Chi tiết
6 Cho phép hoạt động giáo dục đối với cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông; cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 2 Đào tạo với nước ngoài Sở Giáo dục và Đào tạo Chi tiết
7 Cho phép hoạt động giáo dục trở lại đối với cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông; cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 2 Đào tạo với nước ngoài Sở Giáo dục và Đào tạo Chi tiết
8 Gia hạn, điều chỉnh hoạt động liên kết giáo dục 2 Đào tạo với nước ngoài Sở Giáo dục và Đào tạo Chi tiết
9 Phê duyệt liên kết giáo dục 2 Đào tạo với nước ngoài Sở Giáo dục và Đào tạo Chi tiết
10 Thành lập và công nhận hội đồng quản trị trường đại học tư thục 2 Giáo dục Đại học Sở Giáo dục và Đào tạo Chi tiết
11 Thành lập và công nhận hội đồng quản trị trường đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận 2 Giáo dục Đại học Sở Giáo dục và Đào tạo Chi tiết
12 Cấp Chứng nhận trường mầm non đạt kiểm định chất lượng giáo dục 2 Giáo dục Mầm non Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp Huyện Chi tiết
13 Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non công lập 2 Giáo dục Mầm non Ủy ban nhân dân cấp Huyện Chi tiết
14 Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập 2 Giáo dục Mầm non Ủy ban nhân dân cấp Huyện Chi tiết
15 Công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia 2 Giáo dục Mầm non Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp Huyện Chi tiết
16 giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập) 2 Giáo dục Mầm non Ủy ban nhân dân cấp xã Chi tiết
17 Hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo 2 Giáo dục Mầm non Ủy ban nhân dân cấp Huyện Chi tiết
18 Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trung tâm giáo dục thường xuyên 2 Giáo dục Thường xuyên Sở Giáo dục và Đào tạo Chi tiết
19 Cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa 2 Giáo dục Thường xuyên Sở Giáo dục và Đào tạo Chi tiết
20 Quy trình đánh giá, xếp loại Cộng đồng học tập cấp xã 2 Giáo dục Thường xuyên Ủy ban nhân dân cấp Huyện Chi tiết