Cơ quan cấp huyện, xã

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
1 Thủ tục cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản 2 Bán đấu giá tài sản Sở Tư pháp Chi tiết
2 Thủ tục cấp lại Thẻ đấu giá viên 2 Bán đấu giá tài sản Sở Tư pháp Chi tiết
3 Thủ tục cấp Thẻ đấu giá viên 2 Bán đấu giá tài sản Sở Tư pháp Chi tiết
4 Thủ tục đăng ký hoạt động của Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản 2 Bán đấu giá tài sản Sở Tư pháp Chi tiết
5 Thủ tục đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản 2 Bán đấu giá tài sản Sở Tư pháp Chi tiết
6 Thủ tục đăng ký hoạt động đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập trước ngày Luật Đấu giá tài sản có hiệu lực thi hành chuyển đổi toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp 2 Bán đấu giá tài sản Sở Tư pháp Chi tiết
7 Thủ tục đăng ký hoạt động đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập trước ngày Luật Đấu giá tài sản có hiệu lực thi hành tiếp tục hoạt động đấu giá tài sản và kinh doanh các ngành nghề khác 2 Bán đấu giá tài sản Sở Tư pháp Chi tiết
8 Thủ tục đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá tài sản 2 Bán đấu giá tài sản Sở Tư pháp Chi tiết
9 Thủ tục phê duyệt đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến 2 Bán đấu giá tài sản Sở Tư pháp Chi tiết
10 Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản 2 Bán đấu giá tài sản Sở Tư pháp Chi tiết
11 Thủ tục thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản 2 Bán đấu giá tài sản Sở Tư pháp Chi tiết
12 Thủ tục thu hồi Thẻ đấu giá viên 2 Bán đấu giá tài sản Sở Tư pháp Chi tiết
13 Xác định cơ quan giải quyết bồi thường 2 Bồi thường nhà nước Sở Tư pháp Chi tiết
14 Cấp lại Thẻ công chứng viên 2 Công chứng Sở Tư pháp Chi tiết
15 Chấm dứt hoạt động Văn phòng công chứng (trường hợp tự chấm dứt) 2 Công chứng Sở Tư pháp Chi tiết
16 Chấm dứt tập sự hành nghề công chứng 2 Công chứng Sở Tư pháp Chi tiết
17 Chuyển đổi Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập 2 Công chứng Sở Tư pháp, Ủy ban Nhân dân tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương. Chi tiết
18 Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên 2 Công chứng Sở Tư pháp Chi tiết
19 Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng 2 Công chứng Sở Tư pháp Chi tiết
20 Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng được chuyển đổi từ Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập 2 Công chứng Sở Tư pháp Chi tiết