Cơ quan cấp huyện, xã

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
1 Chấm dứt việc hưởng hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp và hoàn phí bảo hiểm nông nghiệp 2 Bảo hiểm Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi tiết
2 Chi trả phí bảo hiểm nông nghiệp được hỗ trợ từ ngân sách nhà nước 2 Bảo hiểm Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi tiết
3 Mua hóa đơn lẻ 2 Quản lý công sản Sở Tài chính, Phòng Tài chính Kế hoạch Chi tiết
4 Mua quyển hóa đơn 2 Quản lý công sản Sở Tài chính, Phòng Tài chính Kế hoạch Chi tiết
5 Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê 2 Quản lý công sản Sở Tài chính Chi tiết
6 Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích liên doanh, liên kết 2 Quản lý công sản Sở Tài chính Chi tiết
7 Quyết định bán tài sản công 2 Quản lý công sản Sở Tài chính, Phòng Tài chính Kế hoạch Chi tiết
8 Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công 2 Quản lý công sản Sở Tài chính, Phòng Tài chính Kế hoạch Chi tiết
9 Quyết định điều chuyển tài sản công 4 Quản lý công sản Sở Tài chính, Phòng Tài chính Kế hoạch Nộp hồ sơ Chi tiết
10 Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư 2 Quản lý công sản Sở Tài chính, Phòng Tài chính Kế hoạch Chi tiết
11 Quyết định sử dụng tài sản công để tham gia dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư 2 Quản lý công sản Sở Tài chính Chi tiết
12 Quyết định thanh lý tài sản công 4 Quản lý công sản Sở Tài chính, Phòng Tài chính Kế hoạch Nộp hồ sơ Chi tiết
13 Quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị 2 Quản lý công sản Sở Tài chính, Phòng Tài chính Kế hoạch Chi tiết
14 Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công tự nguyện trả lại tài sản cho Nhà nước 2 Quản lý công sản Sở Tài chính, Phòng Tài chính Kế hoạch Chi tiết
15 Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp thu hồi tài sản công theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản 1 Điều 41 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. 2 Quản lý công sản Sở Tài chính, Phòng Tài chính Kế hoạch Chi tiết
16 Thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công 2 Quản lý công sản Sở Tài chính, Phòng Tài chính Kế hoạch Chi tiết
17 Thanh toán chi phí liên quan đến bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất 2 Quản lý công sản Cục Quản lý công sản - Bộ tài chính, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Sở Tài chính Chi tiết
18 Thủ tục đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách 4 Tin học - Thống kê Cục Tin học và Thống kê tài chính - Bộ Tài chính, Sở Tài chính Nộp hồ sơ Chi tiết