Cơ quan cấp huyện, xã

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
1 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh 2 Giải quyết khiếu nại Sở, ban, ngành cấp tỉnh, Thanh tra tỉnh, Thanh tra Sở Nộp bưu chính Chi tiết
2 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp tỉnh 2 Giải quyết khiếu nại Thanh tra tỉnh, Thanh tra Sở, Sở, ban, ngành cấp tỉnh Nộp bưu chính Chi tiết
3 Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh 2 Giải quyết tố cáo Thanh tra tỉnh, Thanh tra Sở, Sở, ban, ngành cấp tỉnh Nộp bưu chính Chi tiết
4 thủ tục tiếp công dân tại cấp tỉnh 2 Tiếp công dân Thanh tra tỉnh, Thanh tra Sở Nộp bưu chính Chi tiết
5 Thủ tục xử lý đơn tại cấp tỉnh 2 Xử lý đơn thư Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chánh thanh tra tỉnh, Giám đốc Sở và cấp tương đương, Ban tiếp công dân cấp tỉnh, Bộ phận xử lý đơn thư thuộc Thanh tra tỉnh và các sở Nộp bưu chính Chi tiết