Cơ quan cấp huyện, xã

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
1 Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư. BQL 2 Đầu tư tại Việt nam Ban Quản lý dự án Chi tiết
2 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư _BQL 4 Đầu tư tại Việt nam Ban Quản lý Khu chế xuất- Khu công nghiệp Nộp hồ sơ Chi tiết
3 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư. BQL 3 Đầu tư tại Việt nam Ban Quản lý Khu công nghiệp và Chế xuất Nộp hồ sơ Chi tiết
4 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. BQL 4 Đầu tư tại Việt nam Ban Quản lý dự án Nộp hồ sơ Chi tiết
5 Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư. BQL 4 Đầu tư tại Việt nam Ban Quản lý dự án Nộp hồ sơ Chi tiết
6 Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC. BQL 4 Đầu tư tại Việt nam Ban Quản lý dự án Nộp hồ sơ Chi tiết
7 Chuyển nhượng dự án đầu tư. BQL 4 Đầu tư tại Việt nam Ban Quản lý dự án Nộp hồ sơ Chi tiết
8 Cung cấp thông tin về dự án đầu tư. BQL 2 Đầu tư tại Việt nam Ban Quản lý dự án Chi tiết
9 Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài. BQL 4 Đầu tư tại Việt nam Ban Quản lý dự án Nộp hồ sơ Chi tiết
10 Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế. BQL 4 Đầu tư tại Việt nam Ban Quản lý dự án Nộp hồ sơ Chi tiết
11 Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ. BQL 3 Đầu tư tại Việt nam Ban Quản lý dự án Nộp hồ sơ Chi tiết
12 Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. BQL 3 Đầu tư tại Việt nam Ban Quản lý dự án Nộp hồ sơ Chi tiết
13 Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường hợp không điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư). BQL 4 Đầu tư tại Việt nam Ban Quản lý dự án Nộp hồ sơ Chi tiết
14 Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ban quản lý 4 Đầu tư tại Việt nam Ban Quản lý dự án Nộp hồ sơ Chi tiết
15 Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, UBND cấp tỉnh (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư).BQL 2 Đầu tư tại Việt nam Ban Quản lý Khu công nghiệp và Chế xuất Chi tiết
16 Điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa chỉ nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. BQL 4 Đầu tư tại Việt nam Ban Quản lý dự án Nộp hồ sơ Chi tiết
17 Đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương. BQL 4 Đầu tư tại Việt nam Ban Quản lý dự án Nộp hồ sơ Chi tiết
18 Giãn tiến độ đầu tư. BQL 4 Đầu tư tại Việt nam Ban Quản lý dự án Nộp hồ sơ Chi tiết
19 Hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. BQL 4 Đầu tư tại Việt nam Ban Quản lý dự án Nộp hồ sơ Chi tiết
20 Nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. BQL 4 Đầu tư tại Việt nam Ban Quản lý dự án Nộp hồ sơ Chi tiết