Cơ quan cấp huyện, xã

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
1 Cấp Chứng minh nhân dân (9 số) thực hiện tại cấp tỉnh 2 Cấp, quản lý chứng minh nhân dân Phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Nộp bưu chính Chi tiết
2 Cấp lại Chứng minh nhân dân (9 số) thực hiện tại cấp tỉnh 2 Cấp, quản lý chứng minh nhân dân Phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Nộp bưu chính Chi tiết
3 Đổi Chứng minh nhân dân (9 số) thực hiện tại cấp tỉnh 2 Cấp, quản lý chứng minh nhân dân Phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Nộp bưu chính Chi tiết
4 Đăng ký dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi (thực hiện tại cấp tỉnh) 3 Đăng ký, quản lý con dấu Phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
5 Đăng ký lại mẫu con dấu (thực hiện tại cấp tỉnh) 3 Đăng ký, quản lý con dấu Phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
6 Đăng ký mẫu con dấu mới (thực hiện tại cấp tỉnh) 3 Đăng ký, quản lý con dấu Phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
7 Đăng ký thêm con dấu (thực hiện tại cấp tỉnh) 3 Đăng ký, quản lý con dấu Phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
8 Đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu (thực hiện tại cấp tỉnh) 2 Đăng ký, quản lý con dấu Phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Nộp bưu chính Chi tiết
9 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe (thực hiện tại cấp Trung ương) 3 Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông đường bộ Cục cảnh sát giao thông Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
10 Đăng ký, cấp biển số xe lần đầu (thực hiện tại cấp Trung ương) 3 Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông đường bộ Cục cảnh sát giao thông Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
11 Đăng ký sang tên xe trong cùng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại Công an cấp tỉnh 3 Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông đường bộ Phòng Cảnh sát giao thông Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
12 Đăng ký xe tạm thời (thực hiện tại cấp tỉnh) 3 Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông đường bộ Phòng Cảnh sát giao thông Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
13 Đăng ký xe từ tỉnh khác chuyển đến tại Công an cấp tỉnh 3 Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông đường bộ Phòng Cảnh sát giao thông Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
14 Đổi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an cấp tỉnh 3 Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông đường bộ Phòng Cảnh sát giao thông Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
15 Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe (thực hiện tại cấp tỉnh) 3 Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông đường bộ Phòng Cảnh sát giao thông Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
16 Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện tại cấp tỉnh) 2 Quản lý ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự Công an huyện Nộp bưu chính Chi tiết
17 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện tại cấp tỉnh) 2 Quản lý ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự Phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Nộp bưu chính Chi tiết
18 Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện tại cấp tỉnh) 2 Quản lý ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự Phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Nộp bưu chính Chi tiết
19 Cấp hộ chiếu phổ thông (thực hiện ở cấp tỉnh) 3 Quản lý xuất nhập cảnh Công an Tỉnh Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
20 Khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam qua Trang thông tin điện tử 4 Quản lý xuất nhập cảnh Cục quản lý xuất nhập cảnh, Công an Tỉnh Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết