Cơ quan cấp huyện, xã

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
1 Thủ tục phân loại đơn vị hành chính cấp xã 4 Chính quyền địa phương Sở Nội vụ Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
2 Thủ tục thẩm định thành lập thôn mới, thôn tổ dân phố 4 Chính quyền địa phương Sở Nội vụ Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
3 Thủ tục thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức 3 Công chức, viên chức Ủy ban Nhân dân huyện, quận, thành phố trực thuộc tỉnh, thị xã., Các Sở quản lý chuyên ngành Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
4 Thủ tục thi nâng ngạch công chức 3 Công chức, viên chức Ủy ban Nhân dân huyện, quận, thành phố trực thuộc tỉnh, thị xã., Các Sở quản lý chuyên ngành Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
5 Thủ tục thi tuyển công chức 4 Công chức, viên chức Ủy ban Nhân dân huyện, quận, thành phố trực thuộc tỉnh, thị xã., Các Sở, ngành và địa phương liên quan Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
6 Thủ tục thi tuyển Viên chức 4 Công chức, viên chức Ủy ban Nhân dân huyện, quận, thành phố trực thuộc tỉnh, thị xã., Các Sở quản lý chuyên ngành Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
7 Thủ tục tiếp nhận vào làm công chức 3 Công chức, viên chức Ủy ban Nhân dân huyện, quận, thành phố trực thuộc tỉnh, thị xã., Các Sở quản lý chuyên ngành Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
8 Thủ tục tiếp nhân vào làm viên chức 4 Công chức, viên chức Ủy ban Nhân dân huyện, quận, thành phố trực thuộc tỉnh, thị xã., Các Sở quản lý chuyên ngành Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
9 Thủ tục xét tuyển công chức 4 Công chức, viên chức Ủy ban Nhân dân huyện, quận, thành phố trực thuộc tỉnh, thị xã., Các Sở quản lý chuyên ngành Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
10 Thủ tục xét tuyển viên chức 4 Công chức, viên chức Ủy ban Nhân dân huyện, quận, thành phố trực thuộc tỉnh, thị xã., Các Sở quản lý chuyên ngành Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
11 Thủ tục giải thể tổ chức thanh niên xung phong cấp tỉnh 4 Công tác thanh niên Sở Nội vụ Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
12 Thủ tục thành lập tổ chức thanh niên xung phong cấp tỉnh 4 Công tác thanh niên Sở Nội vụ Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
13 Thủ tục tặng Cờ thi đua cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 4 Thi đua - khen thưởng Ban Thi đua - Khen thưởng - Sở Nội vụ - tỉnh Thái Nguyên Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
14 Thủ tục tặng Cờ thi đua cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo đợt hoặc chuyên đề 3 Thi đua - khen thưởng Ban Thi đua - Khen thưởng - Sở Nội vụ - tỉnh Thái Nguyên Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
15 Thủ tục Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, ban, ngành đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 4 Thi đua - khen thưởng Ban Thi đua - Khen thưởng - Sở Nội vụ - tỉnh Thái Nguyên Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
16 Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc 4 Thi đua - khen thưởng Ban Thi đua - Khen thưởng - Sở Nội vụ - tỉnh Thái Nguyên Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
17 Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 4 Thi đua - khen thưởng Ban Thi đua - Khen thưởng - Sở Nội vụ - tỉnh Thái Nguyên Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
18 Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cho gia đình 4 Thi đua - khen thưởng Ban Thi đua - Khen thưởng - Sở Nội vụ - tỉnh Thái Nguyên Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
19 Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo đợt hoặc chuyên đề 3 Thi đua - khen thưởng Ban Thi đua - Khen thưởng - Sở Nội vụ - tỉnh Thái Nguyên Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
20 Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về thành tích đột xuất 4 Thi đua - khen thưởng Ban Thi đua - Khen thưởng - Sở Nội vụ - tỉnh Thái Nguyên Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết