Cơ quan cấp huyện, xã

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
1 Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lần đầu hạng II, III 4 Hoạt động xây dựng Sở Xây dựng Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
2 Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu hạng II, hạng III 4 Hoạt động xây dựng Sở Xây dựng Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
3 Cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III 4 Hoạt động xây dựng Sở Xây dựng Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
4 Cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III 4 Hoạt động xây dựng Sở Xây dựng Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
5 Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án): 4 Hoạt động xây dựng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, Sở Công thương Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
6 Cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạnh II, III 4 Hoạt động xây dựng Sở Xây dựng Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
7 Cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III 4 Hoạt động xây dựng Sở Xây dựng Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
8 Cấp gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, III 4 Hoạt động xây dựng Sở Xây Dựng Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
9 Cấp giấy phép di dời đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I và cấp II (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án): 4 Hoạt động xây dựng Sở Giao thông vận tải, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng, Sở Công thương Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
10 Cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài thuộc dự án nhóm B, nhóm C 4 Hoạt động xây dựng Sở Xây dựng Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
11 Cấp giấy phép xây dựng công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án): 4 Hoạt động xây dựng Sở Giao thông vận tải, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng, Sở Công thương Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
12 Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cảo tạo đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) 4 Hoạt động xây dựng Sở Giao thông vận tải, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng, Sở Công thương Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
13 Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III (do lỗi của cơ quan cấp) 4 Hoạt động xây dựng Sở Xây dựng Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
14 Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (trường hợp chứng chỉ mất, hư hỏng): 4 Hoạt động xây dựng Sở Xây dựng Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
15 Cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (do lỗi của cơ quan cấp) 4 Hoạt động xây dựng Sở Xây dựng Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
16 Cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (do mất, hư hỏng): 4 Hoạt động xây dựng Sở Xây dựng Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
17 Cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Sửa chữa, cải tạo/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án): 4 Hoạt động xây dựng Sở Giao thông vận tải, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng, Sở Công thương Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
18 Chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III của cá nhân nước ngoài 4 Hoạt động xây dựng Sở Xây dựng Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
19 Điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài thuộc dự án nhóm B, nhóm C 4 Hoạt động xây dựng Sở Xây dựng Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
20 Gia hạn giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Sửa chữa, cải tạo/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) 4 Hoạt động xây dựng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng, Sở Công thương Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết