Cơ quan cấp huyện, xã

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
1 Thủ tục cấp giấy phép phổ biến phim (- Phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình do cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu; - Cấp giấy phép phổ biến phim truyện khi năm trước liền kề, các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương đáp ứng các điều kiện: + Sản suất ít nhất 10 phim truyện nhựa được phép phổ biến; + Nhập khẩu ít nhất 40 phim truyện nhựa được phép phổ biến) 4 Điện ảnh Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
2 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật 4 Di sản văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
3 Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia 4 Di sản văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
4 Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích 4 Di sản văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
5 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích 4 Di sản văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
6 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật 4 Di sản văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
7 Thủ tục cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập 4 Di sản văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
8 Thủ tục cấp giấy phép khai quật khẩn cấp 4 Di sản văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
9 Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích 4 Di sản văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
10 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích 4 Di sản văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
11 Thủ tục cấp phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể tại địa phương 4 Di sản văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
12 Thủ tục công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng cấp tỉnh, ban hoặc trung tâm quản lý di tích 4 Di sản văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
13 Thủ tục công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng ngoài công lập, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc đang quản lý hợp pháp hiện vật 3 Di sản văn hóa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
14 Thủ tục đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia 4 Di sản văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
15 Thủ tục xác nhận đủ điều kiện được cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập 4 Di sản văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
16 Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài 4 Du lịch Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
17 Thủ tục cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa 4 Du lịch Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
18 Thủ tục cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa 4 Du lịch Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
19 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế 3 Du lịch Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
20 Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa 4 Du lịch Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết