Cơ quan cấp huyện, xã

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
1 Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học 4 Các cơ sở giáo dục khác Sở Giáo dục và Đào tạo Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
2 Cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa 4 Các cơ sở giáo dục khác Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục & Đào tạo, Các Trường Đại học, Cao đẳng, Doanh nghiệp Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
3 Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học 2 Các cơ sở giáo dục khác Ủy ban nhân dân cấp xã Nộp bưu chính Chi tiết
4 Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại 2 Các cơ sở giáo dục khác Ủy ban nhân dân cấp xã Nộp bưu chính Chi tiết
5 Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại 4 Các cơ sở giáo dục khác Phòng Giáo dục và Đào tạo Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
6 Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động giáo dục 4 Các cơ sở giáo dục khác Sở Giáo dục và Đào tạo Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
7 Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động trở lại 4 Các cơ sở giáo dục khác Sở Giáo dục và Đào tạo Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
8 Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục 4 Các cơ sở giáo dục khác Sở Giáo dục và Đào tạo, Các Trường Đại học, Cao đẳng, Doanh nghiệp Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
9 Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục trở lại 4 Các cơ sở giáo dục khác Sở Giáo dục và Đào tạo, Các Trường Đại học, Cao đẳng, Doanh nghiệp Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
10 Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động giáo dục 4 Các cơ sở giáo dục khác Sở Giáo dục và Đào tạo Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
11 Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động trở lại 4 Các cơ sở giáo dục khác Sở Giáo dục và Đào tạo Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
12 Đề nghị được kinh doanh dịch vụ tư vấn du học trở lại 4 Các cơ sở giáo dục khác Sở Giáo dục và Đào tạo Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
13 Điều chỉnh, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học 4 Các cơ sở giáo dục khác Sở Giáo dục và Đào tạo Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
14 Giải thể trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập) 4 Các cơ sở giáo dục khác Sở Nội vụ Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
15 Giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học (theo đề nghị của cá nhân tổ chức thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin hoc) 4 Các cơ sở giáo dục khác Sở Giáo dục và Đào tạo, Các Trường Đại học, Cao đẳng, Doanh nghiệp Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
16 Giải thể trường trung học phổ thông chuyên 4 Các cơ sở giáo dục khác Sở Giáo dục và Đào tạo Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
17 Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập 2 Các cơ sở giáo dục khác Ủy ban nhân dân cấp xã Nộp bưu chính Chi tiết
18 Sáp nhập, chia, tách trung tâm ngoại ngữ, tin học 4 Các cơ sở giáo dục khác Sở Giáo dục và Đào tạo, Các Trường Đại học, Cao đẳng, Doanh nghiệp Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
19 Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông chuyên 4 Các cơ sở giáo dục khác Sở Giáo dục và Đào tạo Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
20 Thành lập, cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học 4 Các cơ sở giáo dục khác Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Cao đẳng sư phạm Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết