Cơ quan cấp huyện, xã

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
1 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện 3 An toàn thực phẩm Sở Công Thương - tỉnh Thái Nguyên Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
2 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện 4 An toàn thực phẩm Sở Công Thương - tỉnh Thái Nguyên Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
3 Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh 4 Công nghiệp địa phương Sở Công Thương - tỉnh Thái Nguyên Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
4 Cấp Giấy xác nhận ưu đãi dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa 4 Công nghiệp nặng Sở Công Thương - tỉnh Thái Nguyên Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
5 Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho LNG có dung tích kho dưới 5.000m3 4 Dầu khí Sở Công Thương - tỉnh Thái Nguyên Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
6 Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho LPG có dung tích kho dưới 5.000m3 4 Dầu khí Sở Công Thương - tỉnh Thái Nguyên Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
7 Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu có dung tích kho từ trên 210m3 đến dưới 5.000m3 4 Dầu khí Sở Công Thương - tỉnh Thái Nguyên Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
8 Cấp giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa phương 4 Điện Sở Công Thương - tỉnh Thái Nguyên Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
9 Cấp giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa phương 4 Điện Sở Công Thương - tỉnh Thái Nguyên Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
10 Cấp giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô công suất dưới 03MW đặt tại địa phương 2 Điện Sở Công Thương - tỉnh Thái Nguyên Nộp bưu chính Chi tiết
11 Cấp giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của địa phương 4 Điện Sở Công Thương - tỉnh Thái Nguyên Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
12 Cấp lại thẻ an toàn điện 4 Điện Sở Công Thương - tỉnh Thái Nguyên Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
13 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa phương 4 Điện Sở Công Thương - tỉnh Thái Nguyên Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
14 Cấp Sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa phương 4 Điện Sở Công Thương - tỉnh Thái Nguyên Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
15 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô công suất dưới 03MW đặt tại địa phương 2 Điện Sở Công Thương - tỉnh Thái Nguyên Nộp bưu chính Chi tiết
16 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của địa phương 4 Điện Sở Công Thương - tỉnh Thái Nguyên Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
17 Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương 3 Điện Sở Công Thương - tỉnh Thái Nguyên Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
18 Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương trường hợp thẻ bị mất hoặc bị hỏng thẻ 4 Điện Sở Công Thương - tỉnh Thái Nguyên Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
19 Huấn luyện và cấp mới thẻ an toàn điện 3 Điện Sở Công Thương - tỉnh Thái Nguyên Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
20 Huấn luyện và cấp sửa đổi, bổ sung thẻ an toàn điện 4 Điện Sở Công Thương - tỉnh Thái Nguyên Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết