Cơ quan cấp huyện, xã

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
1 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản 3 Bán đấu giá tài sản Sở Tư pháp Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
2 Cấp lại Thẻ đấu giá viên 3 Bán đấu giá tài sản Sở Tư pháp Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
3 Đăng ký hoạt động của Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản 3 Bán đấu giá tài sản Sở Tư pháp Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
4 Đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản 3 Bán đấu giá tài sản Sở Tư pháp Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
5 Đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá tài sản 3 Bán đấu giá tài sản Sở Tư pháp Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
6 Phê duyệt đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến 3 Bán đấu giá tài sản Sở Tư pháp Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
7 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản 3 Bán đấu giá tài sản Sở Tư pháp Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
8 Thủ tục cấp Thẻ đấu giá viên 4 Bán đấu giá tài sản Sở Tư pháp Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
9 Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp tỉnh) 3 Bồi thường nhà nước Cơ quan giải quyết bồi thường là cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng, thi hành án quy định từ Điều 33 đến Điều 39 của Luật TNBTCNN năm 2017 ở cấp tỉnh Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
10 Phục hồi danh dự (cấp tỉnh) 3 Bồi thường nhà nước Cơ quan giải quyết bồi thường là cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng, thi hành án quy định từ Điều 33 đến Điều 39 của Luật TNBTCNN năm 2017 ở cấp tỉnh. Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
11 Xác định cơ quan giải quyết bồi thường (cấp tỉnh) 4 Bồi thường nhà nước Sở Tư pháp Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
12 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc 4 Chứng thực Cơ quan, tổ chức đang quản lý sổ gốc Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
13 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận 2 Chứng thực Tổ chức hành nghề công chứng, Phòng tư pháp Nộp bưu chính Chi tiết
14 Bổ nhiệm công chứng viên 2 Công chứng Bộ Tư pháp Nộp bưu chính Chi tiết
15 Bổ nhiệm lại công chứng viên 2 Công chứng Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp Nộp bưu chính Chi tiết
16 Cấp lại Thẻ công chứng viên 4 Công chứng Sở Tư pháp Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
17 Chấm dứt tập sự hành nghề công chứng 4 Công chứng Sở Tư pháp Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
18 Chuyển nhượng Văn phòng công chứng 4 Công chứng Ủy ban Nhân dân tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương. Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
19 Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên 4 Công chứng Sở Tư pháp Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
20 Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng 4 Công chứng Sở Tư pháp Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết