Cơ quan cấp huyện, xã

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
1 Cấp giấy phép xuất bản bản tin (địa phương) 3 Báo chí Sở Thông tin và Truyền thông Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
2 Chấp thuận trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài (địa phương) 4 Báo chí Sở Thông tin và Truyền thông Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
3 Cho phép họp báo (nước ngoài) 4 Báo chí Sở Thông tin và Truyền thông Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
4 Cho phép họp báo (trong nước) 4 Báo chí Sở Thông tin và Truyền thông Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
5 Văn bản chấp thuận thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin (địa phương) 3 Báo chí Sở Thông tin và Truyền thông Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
6 Cấp giấy phép bưu chính (cấp tỉnh) 3 Bưu chính Sở Thông tin và Truyền thông Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
7 Cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được (cấp tỉnh) 4 Bưu chính Sở Thông tin và Truyền thông Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
8 Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn (cấp tỉnh) 4 Bưu chính Sở Thông tin và Truyền thông Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
9 Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được (cấp tỉnh) 4 Bưu chính Sở Thông tin và Truyền thông Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
10 Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính (cấp tỉnh) 4 Bưu chính Sở Thông tin và Truyền thông Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
11 Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính (cấp tỉnh) 4 Bưu chính Sở Thông tin và Truyền thông Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
12 Sửa đổi, bổ sung văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính cấp Tỉnh 3 Bưu chính Sở Thông tin và Truyền thông Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
13 Cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh 4 Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
14 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 4 Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
15 Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp 4 Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
16 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 4 Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
17 Cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp 4 Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
18 Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 4 Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
19 Gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp 4 Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
20 Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh 4 Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết