Cơ quan cấp huyện, xã

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
1 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón 4 Bảo vệ thực vật Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật - tỉnh Thái Nguyên Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
2 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật 4 Bảo vệ thực vật Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật - tỉnh Thái Nguyên Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
3 Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật đối với các lô vật thể vận chuyển từ vùng nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật 4 Bảo vệ thực vật Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật - tỉnh Thái Nguyên Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
4 Cấp Giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật 4 Bảo vệ thực vật Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật - tỉnh Thái Nguyên Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
5 Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật (thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh) 4 Bảo vệ thực vật Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật - tỉnh Thái Nguyên Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
6 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón 4 Bảo vệ thực vật Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật - tỉnh Thái Nguyên Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
7 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật 4 Bảo vệ thực vật Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật - tỉnh Thái Nguyên Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
8 Xác nhận nội dung quảng cáo phân bón 4 Bảo vệ thực vật Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật - tỉnh Thái Nguyên Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
9 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi đối với chăn nuôi trang trại quy mô lớn 4 Chăn nuôi Chi cục Chăn nuôi và Thú y Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
10 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại, thức ăn chăn nuôi theo đặt hàng. 4 Chăn nuôi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
11 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi đối với chăn nuôi trang trại quy mô lớn 4 Chăn nuôi Chi cục Chăn nuôi và Thú y Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
12 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại, thức ăn chăn nuôi theo đặt hàng 4 Chăn nuôi Chi cục Chăn nuôi và Thú y Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
13 Bố trí ổn định dân cư ngoài tỉnh 4 Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
14 Công nhận làng nghề 4 Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
15 Công nhận làng nghề truyền thống 4 Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
16 Công nhận nghề truyền thống 4 Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
17 Hỗ trợ dự án liên kết (cấp tỉnh) 4 Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
18 Kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu 4 Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn Chi cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
19 Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm muối nhập khẩu 4 Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn Chi cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
20 Chuyển loại rừng đối với khu rừng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập 4 Lâm nghiệp Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết