Cơ quan cấp huyện, xã

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
1 Hoàn trả hoặc khấu trừ tiền sử dụng đất đã nộp hoặc tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã trả vào nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội 4 Quản lý công sản Sở Tài chính Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
2 Mua hóa đơn lẻ 4 Quản lý công sản Sở Tài chính, Phòng Tài chính - kế hoạch Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
3 Mua quyển hóa đơn 4 Quản lý công sản Sở Tài chính, Phòng Tài chính - kế hoạch Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
4 Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê 4 Quản lý công sản Sở Tài chính Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
5 Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích liên doanh, liên kết 4 Quản lý công sản Sở Tài chính Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
6 Quyết định bán tài sản công 4 Quản lý công sản Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân cấp Huyện Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
7 Quyết định bán tài sản công cho người duy nhất theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ 3 Quản lý công sản Ủy ban nhân dân cấp Huyện, Sở Tài chính Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
8 Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công 4 Quản lý công sản Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân cấp Huyện Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
9 Quyết định điều chuyển tài sản công 4 Quản lý công sản Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân cấp Huyện Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
10 Quyết định hủy bỏ quyết định bán đấu giá tài sản công 4 Quản lý công sản Ủy ban nhân dân cấp Huyện, Sở Tài chính Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
11 Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư 4 Quản lý công sản Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân cấp Huyện Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
12 Quyết định sử dụng tài sản công để tham gia dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư 4 Quản lý công sản Sở Tài chính Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
13 Quyết định thanh lý tài sản công 4 Quản lý công sản Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân cấp Huyện Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
14 Quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị 4 Quản lý công sản Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân cấp Huyện Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
15 Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công tự nguyện trả lại tài sản cho Nhà nước 4 Quản lý công sản Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân cấp Huyện Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
16 Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp thu hồi tài sản công theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản 1 Điều 41 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. 4 Quản lý công sản Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân cấp Huyện Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
17 Quyết định tiêu huỷ tài sản công 4 Quản lý công sản Ủy ban nhân dân cấp Huyện, Sở Tài chính Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
18 Quyết định xử lý tài sản bị hư hỏng, không sử dụng được hoặc không còn nhu cầu sử dụng trong quá trình thực hiện dự án 4 Quản lý công sản Ủy ban nhân dân cấp Huyện, Sở Tài chính Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
19 Quyết định xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị huỷ hoại 4 Quản lý công sản Ủy ban nhân dân cấp Huyện, Sở Tài chính Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
20 Quyết định xử lý tài sản phục vụ hoạt động của dự án khi dự án kết thúc 4 Quản lý công sản Ủy ban nhân dân cấp Huyện, Sở Tài chính Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết