Cơ quan cấp huyện, xã

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
1 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh 2 Giải quyết khiếu nại Sở, ban, ngành cấp tỉnh, Thanh tra tỉnh, Thanh tra Sở Nộp bưu chính Chi tiết
2 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp tỉnh 2 Giải quyết khiếu nại Thanh tra tỉnh, Thanh tra Sở, Sở, ban, ngành cấp tỉnh Nộp bưu chính Chi tiết
3 Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh 2 Giải quyết tố cáo Thanh tra tỉnh, Thanh tra Sở, Sở, ban, ngành cấp tỉnh Nộp bưu chính Chi tiết
4 Thủ tục tiếp công dân cấp tỉnh 2 Tiếp công dân Ban tiếp công dân cấp tỉnh Nộp bưu chính Chi tiết
5 Thủ tục xử lý đơn tại cấp tỉnh 2 Xử lý đơn thư Ban tiếp công dân cấp tỉnh, Bộ phận xử lý đơn thư thuộc Thanh tra tỉnh và các sở Nộp bưu chính Chi tiết