Cơ quan cấp huyện, xã

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
1 Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số 4 Công tác dân tộc Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn., Ủy ban nhân dân cấp Huyện, Ban Dân tộc Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
2 Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số 4 Công tác dân tộc Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn., Ủy ban nhân dân cấp Huyện, Ban Dân tộc Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết