Cơ quan cấp huyện, xã

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
1 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần 2 tại cấp tỉnh 2 Giải quyết khiếu nại Thanh tra tỉnh Chi tiết
2 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh 2 Giải quyết khiếu nại Thanh tra tỉnh, Thanh tra sở Chi tiết
3 Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh 2 Giải quyết tố cáo Thanh tra tỉnh, Thanh tra sở Chi tiết
4 Thủ tục xử lý đơn tại cấp tỉnh 2 Xử lý đơn thư Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chánh thanh tra tỉnh, Giám đốc Sở và cấp tương đương, Ban tiếp công dân cấp tỉnh, Bộ phận xử lý đơn thư thuộc Thanh tra tỉnh và các sở Chi tiết