HỎI ĐÁP
TIẾP NHẬN HỎI ĐÁP
Chữ để nhận dạng Refresh CAPTCHA Refresh CAPTCHA
HỎI ĐÁP ĐÃ TRẢ LỜI
 

Hỏi về lĩnh vực Công nghệ Thông tin

Ngày gửi: 02/01/2020 Tên Công Dân/ Doanh Nghiệp: Văn Mạnh (admin@thainguyen.gov.vn)

Nội dung: Khi muốn nộp hồsơ, tôi phải trực tiếp đi đến trụ sở cơ quan nhà nước để thực hiện thủ tục?

Xem trả lời

-Thông qua dịch vụbưu chính công ích theo quy định của Thủtướng Chính phủ, quathuê dịch vụcủa doanh nghiệp, cá nhân hoặc qua ủy quyền theo quy định của pháp luật. Ngày trả lời: 03/01/2020