Đăng ký tài khoản

- Trên giao diện trang chủ Cổng Dịch vụ công trực tuyến Công dân/Doanh nghiệp nhấn vào nút Đăng ký.

- Chọn đăng ký tài khoản cho Công dân hoặc Doanh nghiệp, nhập thông tin cá nhân.

 

 

- Công dân/ doanh nghiệp cần đăng nhập vào tài khoản email đã đăng ký ở trên và để nhận thông tin tên đăng nhập và mật khẩu.