TỔNG HỢP SỐ LIỆU

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ


(Thời điểm tổng hợp số liệu: 23h00 ngày 30/09/2023)
    Tháng 9 Tháng 10          


THỐNG KÊ TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ CỦA CÁC CƠ QUAN

Xem chi tiết