Tình hình xử lý hồ sơ năm 2020
 • 1

  1. Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh cho Bùi Thị Hà

  Bùi Thị Hà

 • 2

  1. Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh cho Bùi Thị Ngà

  Bùi Thị Ngà

 • 3

  1. Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh cho Đinh Xuân Tường

  Đinh Xuân Tường

 • 4

  1. Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh cho Đặng Tiến Đại

  Đặng Tiến Đại

 • 5

  1. Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh cho Đỗ Ngọc Cương

  Đỗ Ngọc Cương

 • 6

  1. Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh cho Nguyễn Văn Quang

  Nguyễn Văn Quang

 • 7

  1. Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh cho Đặng Thị Nhung

  Đặng Thị Nhung

 • 8

  1. Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh cho Nguyễn Văn Đường

  Nguyễn Văn Đường

 • 9

  Đặng Huy Hoàng - Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

  Đặng Huy Hoàng

 • 10

  Đặng Huy Hoàng - Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

  Đặng Huy Hoàng

 • 11

  Đặng Huy Hoàng - Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

  Đặng Huy Hoàng

 • 12

  Nguyễn Ngọc Quí - Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

  Nguyễn Ngọc Quí

 • 13

  Nguyễn Ngọc Quí - Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

  Nguyễn Ngọc Quí

 • 14

  Nguyễn Thị Huyền - Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

  Nguyễn Thị Huyền

 • 15

  Nguyễn Thị Huyền - Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

  Nguyễn Thị Huyền

 • 16

  Phạm Văn Tuyến - Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

  Phạm Văn Tuyến

 • 17

  Phạm Văn Tuyến - Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

  Phạm Văn Tuyến

 • 18

  Phạm Văn Tuyến - Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

  Phạm Văn Tuyến

 • 19

  Lê Kiều Trang - Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

  Lê Kiều Trang

 • 20

  Lê Kiều Trang - Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

  Lê Kiều Trang

 • 21

  Hà Thị Vân - Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

  Hà Thị Vân

 • 22

  Vũ Thị Dưỡng - Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

  Vũ Thị Dưỡng

 • 23

  Vũ Thị Dưỡng - Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

  Vũ Thị Dưỡng

 • 24

  Trần Văn Lịch - Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

  Trần Văn Lịch

 • 25

  Trần Văn Lịch - Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

  Trần Văn Lịch

 • 26

  Hoàng Việt Hà - Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

  Hoàng Việt Hà

 • 27

  Hoàng Việt Hà - Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

  Hoàng Việt Hà

 • 28

  Trần Văn Nhật - Thủ tục Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được)

  Trần Văn Nhật

 • 29

  NGUYỄN TƯỜNG AN - Thủ tục Cấp Bản sao trích lục hộ tịch

  NGUYỄN MẠNH THẮNG

 • 30

  PHÙNG VĂN KHOA - Thủ tục Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được)

  PHÙNG VĂN KHOA

 • 31

  TRẦN THANH CHÚC - Thủ tục Cấp Bản sao trích lục hộ tịch

  TRẦN ĐÌNH PHÙNG

 • 32

  DƯƠNG THỊ HÀ - Thủ tục cấp giấy Xác nhận tình trạng hôn nhân

  DƯƠNG THỊ HÀ

 • 33

  LÝ VĂN HÙNG - Thủ tục cấp giấy Xác nhận tình trạng hôn nhân

  LÝ VĂN HÙNG

 • 34

  LA VĂN BẢO - Thủ tục Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được)

  LA VĂN BẢO

 • 35

  Nguyễn Tùng Dương - Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

  Nguyễn Tùng Dương

 • 36

  trần Thị Hoài - Thủ tục Cấp Bản sao trích lục hộ tịch

  trần Thị Hoài

 • 37

  Nguyễn Thu Hương - Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

  Nguyễn Thu Hương

 • 38

  Công ty TNHH 266 - Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

  Công ty TNHH 266

 • 39

  TrâNF vĂN nHẬT - Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

  TrâNF vĂN nHẬT

 • 40

  Lê Văn Việt - Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

  Lê Văn Việt

 • 41

  Hoàng Anh Thái - Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

  Hoàng Anh Thái

 • 42

  Phạm Thị Tiến - Thủ tục Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được)

  Phạm Thị Tiến

 • 43

  Tống Hữu Toàn - Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

  Tống Hữu Toàn

 • 44

  Trần Văn nhật - Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

  Trần Văn nhật

 • 45

  Trần Văn Nhật - Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

  Trần Văn Nhật

 • 46

  Lê Thị Tám - Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

  Lê Thị Tám

 • 47

  Lê văn Tuấn - Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

  Lê văn Tuấn

 • 48

  Trịnh Xuân Dương - Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

  Trịnh Xuân Dương

 • 49

  Trương Quý Dương - Thủ tục đăng ký kết hôn

  Trương Quý Dương

 • 50

  Phạm Văn Điệp - Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

  Phạm Văn Điệp

 • 1

  Thông báo hoạt động khuyến mại cho CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG

  CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG

 • 2

  Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại cho Công ty TNHH Nước Giải Khát Coca - Cola Việt Nam

  Công ty TNHH Nước Giải Khát Coca - Cola Việt Nam

 • 3

  15.Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. (Đối với hộ gia đình, cá nhân) cho Phú Xá (67) - CD Đặng Xuân Chuyên

  Phú Xá (67) - CD Đặng Xuân Chuyên

 • 4

  11.Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. (Đối với hộ gia đình, cá nhân) cho Phú Xá (66) - CD Phan Văn Sồi và Nguyễn Thị Tám

  Phú Xá (66) - CD Phan Văn Sồi và Nguyễn Thị Tám

 • 5

  Đăng ký hoạt động khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cho Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ Lan Chi

  Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ Lan Chi

 • 6

  Quyết Thắng (56) Hà Minh Cửu Tk Hà Văn Hảo

  Hà Minh Cửu

 • 7

  25.1Tân Thịnh (204) - Phạm Thị Kê TC Nguyễn Thị Lành

  NGuyễn Thị Lành

 • 8

  15.Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. (Đối với hộ gia đình, cá nhân) cho Thịnh Đán (52) - CĐ Mai Hải Châu

  Thịnh Đán (52) - CĐ Mai Hải Châu

 • 9

  25.1.Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. (Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam: Với trường hợp có nhu cầu cấp giấy chứng nhận) cho Hoàng Thị Tuát - Đỗ Thị Vân

  Hoàng Thị Tuát - Đỗ Thị Vân

 • 10

  Tân Thịnh CD (7) Vũ Văn Chúc

  Vũ Văn Chúc

 • 11

  25.1.Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. (Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam: Với trường hợp có nhu cầu cấp giấy chứng nhận) cho Chu Văn Lồ (Trần Thị Tiêu) - Trần Thị Tiêu

  Chu Văn Lồ (Trần Thị Tiêu) - Trần Thị Tiêu

 • 12

  25.1.Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. (Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam: Với trường hợp có nhu cầu cấp giấy chứng nhận) cho Nguyễn Quốc Việt - Nguyễn Quốc Long

  Nguyễn Quốc Việt - Nguyễn Quốc Long

 • 13

  Quyết Thắng CD (55) Nguyễn Thị Lượng và Nguyễn Văn Kiên

  Nguyễn Thị Lượng

 • 14

  Thông báo hoạt động khuyến mại cho CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM Á CHÂU

  CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM Á CHÂU

 • 15

  25.1.Trung Thành (142) - Lê Hữu Viên CN Lý Hồng Quân

  Lý Hồng Quân

 • 16

  Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho TRẦN THỊ THỰC

  TRẦN THỊ THỰC

 • 17

  Phan Đình Phùng CD (104) Nguyễn Thị Cần

  Nguyễn Thị Cần

 • 18

  25.1.Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. (Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam: Với trường hợp có nhu cầu cấp giấy chứng nhận) cho Dương Thị Liên và Lý Mai Phúc - Trương Ngọc Thanh và Lê Thị Hiền

  Dương Thị Liên và Lý Mai Phúc - Trương Ngọc Thanh và Lê Thị Hiền

 • 19

  Thông báo hoạt động khuyến mại cho Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Jollibee Việt Nam

  Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Jollibee Việt Nam

 • 20

  Thông báo hoạt động khuyến mại cho Công Ty TNHH Kao Việt Nam

  Công Ty TNHH Kao Việt Nam

 • 21

  25.1.Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. (Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam: Với trường hợp có nhu cầu cấp giấy chứng nhận) cho Vũ Xuân Hạnh chuyển nhượng Nguyễn Gia Luân

  Triệu Viết Tùng (ủy quyền)

 • 22

  11.Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. (Đối với hộ gia đình, cá nhân) cho Thịnh Đức (52) - CD Đỗ Viết Huấn (UQ. Đỗ Minh Tuấn)

  Thịnh Đức (52) - CD Đỗ Viết Huấn (UQ. Đỗ Minh Tuấn)

 • 23

  Tân Thành CD (35) Đỗ Tuấn Cầu

  Ngô Thị Hạnh

 • 24

  Hồ sơ của NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT NAM CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN

  NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT NAM CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN

 • 25

  Hồ sơ của CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG THỊNH PHÁT THÁI NGUYÊN

  CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG THỊNH PHÁT THÁI NGUYÊN

 • 26

  Hồ sơ của XƯỞNG PHÚ BÌNH

  XƯỞNG PHÚ BÌNH

 • 27

  Hồ sơ của CÔNG TY TNHH GOLD LAND THÁI NGUYÊN

  CÔNG TY TNHH GOLD LAND THÁI NGUYÊN

 • 28

  Hồ sơ của CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ CÔNG NGHỆ BẢO AN

  CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ CÔNG NGHỆ BẢO AN

 • 29

  Hồ sơ của CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐẠI LIÊM

  CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐẠI LIÊM

 • 30

  Hồ sơ của CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TÙNG KHÔI

  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TÙNG KHÔI

 • 31

  Hồ sơ của CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 5 CHÂU MEDIA

  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 5 CHÂU MEDIA

 • 32

  Hồ sơ của CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 247

  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 247

 • 33

  Hồ sơ của CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT NỐI TRƯỜNG HỌC VIỆT NAM - CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN

  CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT NỐI TRƯỜNG HỌC VIỆT NAM - CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN

 • 34

  Hồ sơ của CÔNG TY TNHH HILLANDS TEA VIỆT NAM

  CÔNG TY TNHH HILLANDS TEA VIỆT NAM

 • 35

  Hồ sơ của FOOD COMS - BẾP ĂN SỐ 1

  FOOD COMS - BẾP ĂN SỐ 1

 • 36

  Hồ sơ của CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN EJC TẠI THÁI NGUYÊN

  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN EJC TẠI THÁI NGUYÊN

 • 37

  Hồ sơ của CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI LÀNG CHÈ THÁI NGUYÊN

  CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI LÀNG CHÈ THÁI NGUYÊN

 • 38

  Hồ sơ của CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HÙNG MINH SƠN

  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HÙNG MINH SƠN

 • 39

  Hồ sơ của CÔNG TY TNHH GOLDEN TIME 8X

  CÔNG TY TNHH GOLDEN TIME 8X

 • 40

  Hồ sơ của CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI NHẬT NINH

  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI NHẬT NINH

 • 41

  Hồ sơ của CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP BÌNH HẰNG

  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP BÌNH HẰNG

 • 42

  Hồ sơ của CÔNG TY TNHH NAVISACO

  CÔNG TY TNHH NAVISACO

 • 43

  Hồ sơ của CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TRẦN HƯNG

  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TRẦN HƯNG

 • 44

  Hồ sơ của CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI MINH HUẤN

  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI MINH HUẤN

 • 45

  Hồ sơ của CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ CHẾ BIẾN CHÈ THÚY VÂN

  CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ CHẾ BIẾN CHÈ THÚY VÂN

 • 46

  Hồ sơ của CÔNG TY TNHH VÁN ÉP VIỆT BẮC

  CÔNG TY TNHH VÁN ÉP VIỆT BẮC

 • 47

  Hồ sơ của CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THÁI HƯNG THỊNH

  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THÁI HƯNG THỊNH

 • 48

  Hồ sơ của CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HOMDY

  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HOMDY

 • 49

  Hồ sơ của CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG PHÁT LỘC

  CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG PHÁT LỘC

 • 50

  Hồ sơ của CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG HÀ VIỆT NAM

  CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG HÀ VIỆT NAM

 • 1

  11.Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận: - Trường hợp người sử dụng đất không có nhu cầu cấp đổi giấy chứng nhận. (Đối với hộ gia đình, cá nhân) cho Nguyễn Thanh Thuận

  Nguyễn Thanh Thuận

 • 2

  Sơn Cẩm (253) - Lê Văn Trần và Phạm Thị Hải CN Trần Thị Kim Thanh

  Sơn Cẩm (253) - Lê Văn Trần và Phạm Thị Hải CN Trần Thị Kim Thanh

 • 3

  29.Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất: - Trường hợp cấp lại Giấy chứng nhận (Đối với Hộ gia đình, cá nhân) cho DƯƠNG THỊ LIÊN

  DƯƠNG THỊ LIÊN

 • 4

  29.Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất: - Trường hợp cấp lại Giấy chứng nhận (Đối với Hộ gia đình, cá nhân) cho NGUYỄN VĂN SINH

  NGUYỄN VĂN SINH

 • 5

  14.Tách thửa hoặc hợp thửa đất: - Trường hợp tách thửa, hợp thửa để cấp Giấy chứng nhân quyền sử dụng đất. (Đối với hộ gia đình, cá nhân) cho Phan Thị Hải UQ Nguyễn Văn Mạnh- Trung Thành(PY)

  Phan Thị Hải UQ Nguyễn Văn Mạnh- Trung Thành(PY)

 • 6

  12.Tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với trường hợp tổ chức, cá nhân đã được cấp giấy phép trước ngày Nghị định số 82/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành cho Công ty TNHH Khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo

  Nguyễn Anh Vũ

 • 7

  29.Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất: - Trường hợp cấp lại Giấy chứng nhận (Đối với Hộ gia đình, cá nhân) cho Quyết Thắng (39) CL - Long Thị Đồng (UQ. Lâm Thị Đạt)

  Quyết Thắng (39) CL - Long Thị Đồng (UQ. Lâm Thị Đạt)

 • 8

  Quang Vinh CL (12) Lê Thị Nga

  Lê Thị Nga

 • 9

  25.1.Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. (Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam: Với trường hợp có nhu cầu cấp giấy chứng nhận) cho Nguyễn Thị Thơ NTK Nguyễn Văn Toàn UQ Nguyễn Đình Tuấn-Thành Công(PY)

  Nguyễn Thị Thơ NTK Nguyễn Văn Toàn UQ Nguyễn Đình Tuấn-Thành Công(PY)

 • 10

  11.Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận: - Trường hợp người sử dụng đất không có nhu cầu cấp đổi giấy chứng nhận. (Đối với hộ gia đình, cá nhân) cho Hoàng Văn Thời

  Hoàng Văn Thời

 • 11

  25.1(403) Hoàng Thị Cách cn Nguyễn Thu Huyền

  CHu hoàng nam

 • 12

  25.1. NGUYỄN HỒNG XIÊM TC NGUYỄN THANH TÙNG

  NGUYỄN HỒNG XIÊM

 • 13

  Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh (cấp địa phương) cho Cao Xuân Kỳ

  Cao Xuân Kỳ

 • 14

  25.1.Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. (Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam: Với trường hợp có nhu cầu cấp giấy chứng nhận) cho Dương văn Kiên TK DƯơng Thị Hải

  Dương văn Kiên TK DƯơng Thị Hải

 • 15

  25.1.Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. (Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam: Với trường hợp có nhu cầu cấp giấy chứng nhận) cho Ngô Thị Hương

  Ngô Thị Hương

 • 16

  14.Tách thửa hoặc hợp thửa đất: - Trường hợp tách thửa do chuyển quyền sử dụng một phần thửa đất hoặc do giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, đấu giá đất hoặc do chia tách hộ gia đình, nhóm người sử dụng đất; do xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn, kê biên đấu giá quyền sử dụng đất để thi hành án. (Không cấp GCN Đối với hộ gia đình, cá nhân) cho Dương Thị Liễu-MHS 40-Phú Xá

  Dương Thị Liễu-MHS 40-Phú Xá

 • 17

  25.1.Sơn Cẩm (245) - Nguyễn Thị Huệ Và Nguyễn Minh Tân TC Nguyễn Thị Ngọc Anh ( UQ Dương Minh Đức )

  Dương Minh Đức

 • 18

  25.1.Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. (Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam: Với trường hợp có nhu cầu cấp giấy chứng nhận) cho Mông Văn Mặc

  Mông Văn Mặc

 • 19

  25.1.Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. (Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam: Với trường hợp có nhu cầu cấp giấy chứng nhận) cho Hà Văn Hải CN Lê Đắc Trung UQ Trần Thị Vân-Hồng Tiến(PY)

  Hà Văn Hải CN Lê Đắc Trung UQ Trần Thị Vân-Hồng Tiến(PY)

 • 20

  25.1.Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. (Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam: Với trường hợp có nhu cầu cấp giấy chứng nhận) cho Hoàng Thị Đủ

  Hoàng Thị Đủ

 • 21

  25.1.Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. (Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam: Với trường hợp có nhu cầu cấp giấy chứng nhận) cho VŨ THỊ LOan TC Hoàng Thị KIm Lý

  VŨ THỊ LOan TC Hoàng Thị KIm Lý

 • 22

  Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc

  Nguyễn Tiến Thông

 • 23

  25.1.Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. (Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam: Với trường hợp có nhu cầu cấp giấy chứng nhận) cho Vũ Thị Lợi

  Vũ Thị Lợi

 • 24

  25.1.Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. (Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam: Với trường hợp có nhu cầu cấp giấy chứng nhận) cho Trần Ngọc Bích TC Trần Ngọc Hương

  Trần Ngọc Bích TC Trần Ngọc Hương

 • 25

  25.1.Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. (Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam: Với trường hợp có nhu cầu cấp giấy chứng nhận) cho CHU VĂN VŨ CN NGUYỄN VĂN QUỲNH- MỸ YÊN - ĐT

  CHU VĂN VŨ CN NGUYỄN VĂN QUỲNH- MỸ YÊN - ĐT

 • 26

  15.Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. (Đối với hộ gia đình, cá nhân) cho ÂU THỊ NÀM XÃ LA HIÊN

  ÂU THỊ NÀM XÃ LA HIÊN

 • 27

  15.Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. (Đối với hộ gia đình, cá nhân) cho Nguyễn Anh Hùng-Tân Hương(PY)

  Nguyễn Anh Hùng-Tân Hương(PY)

 • 28

  15.Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. (Đối với hộ gia đình, cá nhân) cho Nguyễn Anh Hùng-Tân Hương(PY)

  Nguyễn Anh Hùng-Tân Hương(PY)

 • 29

  25.1.Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. (Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam: Với trường hợp có nhu cầu cấp giấy chứng nhận) cho Đồng Thị Sinh NTK Nguyễn Văn Sơn - UQ Đồng Văn Quyết - Tân Hương (PY)

  Đồng Thị Sinh NTK Nguyễn Văn Sơn - UQ Đồng Văn Quyết

 • 30

  27.4 Thịnh Đán (66) - CD Vũ Thị Dược và Nguyễn Đăng Lâm (UQ. Lê Trung Kiên)

  Thịnh Đán (66) - CD Vũ Thị Dược và Nguyễn Đăng Lâm (UQ. Lê Trung Kiên)

 • 31

  11. Phú Xá (62) - CD Nguyễn Đình Đoan và Vũ Thị Lệ Thủy

  Phú Xá (62) - CD Nguyễn Đình Đoan và Vũ Thị Lệ Thủy

 • 32

  15.Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. (Đối với hộ gia đình, cá nhân) cho Nguyễn Xuân Tiến + Sen

  Nguyễn Xuân Tiến + Sen

 • 33

  27.4 Trưng Vương (24) CD Nguyễn Thị Lương Tâm

  Trưng Vương (24) CD Nguyễn Thị Lương Tâm

 • 34

  25.1.NGUYỄN KHẮC THANH TK cho TRƯƠNG THỊ THU

  TRƯƠNG THỊ THU

 • 35

  Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc

 • 36

  Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh (cấp địa phương) cho Cao Xuân Kỳ

  Cao Xuân Kỳ

 • 37

  29.Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất: - Trường hợp cấp lại trang bổ sung (Đối với Hộ gia đình, cá nhân) cho ĐẶNG HỮU HÒA XÃ PHÚ THƯỢNG

  ĐẶNG HỮU HÒA XÃ PHÚ THƯỢNG

 • 38

  Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh (cấp địa phương) cho Cao Xuân Kỳ

  Cao Xuân Kỳ

 • 39

  25.1.Phúc Hà (38+39) - Bùi Thị Mận và Hoàng Giang Bắc, Hoàng Thị Yến CN Nguyễn Quang Cường Và Nguyễn Thị Thu Hiền ( UQ Bùi Thanh Phương)

  Bùi Thanh Phương

 • 40

  Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh cho Trịnh Văn Giang

  Trịnh Văn Giang

 • 41

  27.4 Tân Lập (35) - Vũ Văn Quý CD Nguyễn Thị Thoa (UQ. Chu Hoàng Nam)

  Tân Lập (35) - Vũ Văn Quý CD Nguyễn Thị Thoa (UQ. Chu Hoàng Nam)

 • 42

  15.Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. (Đối với hộ gia đình, cá nhân) cho Nguyễn Văn Tung

  Nguyễn Văn Tung

 • 43

  25.1.DƯƠNG THỊ THINH CN cho NGUYỄN VĂN SỨC

  NGUYỄN VĂN SỨC

 • 44

  25.1.Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. (Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam: Với trường hợp có nhu cầu cấp giấy chứng nhận) cho Cù Thiên Bình - Bùi Văn Thanh

  Cù Thiên Bình - Bùi Văn Thanh

 • 45

  Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc

  Hà Trung Kiên

 • 46

  Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc

 • 47

  Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc

 • 48

  Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc

 • 49

  25.1.Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. (Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam: Với trường hợp có nhu cầu cấp giấy chứng nhận) cho Lê Bá Quân CN CTCP CÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG UQ NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG-TRUNG THÀNH(PY)

  Lê Bá Quân CN CTCP CÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG UQ NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG-TRUNG THÀNH(PY)

 • 50

  25.1.Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. (Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam: Với trường hợp có nhu cầu cấp giấy chứng nhận) cho Phan Văn Chiến + Phan Thị Hằng CN Nguyễn Thị Nhàn (UQ Phan Thị Trang Huyền nộp và nhận KQ)

  Phan Văn Chiến + Phan Thị Hằng CN Nguyễn Thị Nhàn (UQ Phan Thị Trang Huyền nộp và nhận KQ)