Tình hình xử lý hồ sơ năm 2021
 • 1

  NGUYỄN HỮU MÙI - Thủ tục Cấp Bản sao trích lục hộ tịch

  PHƯƠNG THỊ THU HÀ

 • 2

  Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh cho Phạm Dư

  Phạm Dư

 • 3

  Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh cho Phạm Dư

  Phạm Dư

 • 4

  Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh cho Phạm Dư

  Phạm Dư

 • 5

  Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh cho Phạm Dư

  Phạm Dư

 • 6

  Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh cho Phạm Dư

  Phạm Dư

 • 7

  Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh cho Phạm Dư

  Phạm Dư

 • 8

  Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh cho Phạm Dư

  Phạm Dư

 • 9

  Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh cho Phạm Dư

  Phạm Dư

 • 10

  Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh cho Phạm Dư

  Phạm Dư

 • 11

  Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh cho Phạm Dư

  Phạm Dư

 • 12

  Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh cho Phạm Dư

  Phạm Dư

 • 13

  Nguyễn Quỳnh Nhi - Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

  Nguyễn Quỳnh Nhi

 • 14

  Nguyễn Văn Thắng - Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

  Nguyễn Văn Thắng

 • 15

  Hoàng Đức Vương - Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

  Hoàng Đức Vương

 • 16

  Vũ Đình Sáu - Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

  Vũ Đình Sáu

 • 17

  Nguyễn Thị Minh Yến - Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

  Nguyễn Thị Minh Yến

 • 18

  Lê Thị Hậu - Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

  Lê Thị Hậu

 • 19

  Hà Việt Tiến - Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

  Hà Việt Tiến

 • 20

  Hồ Thị Thanh Thủy - Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

  Hồ Thị Thanh Thủy

 • 21

  Nông Thị Huyền Trang - Thủ tục hỗ trợ kinh phí mai táng phí cho đối tượng bảo trợ xã hội ( được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)

  Nông Thị Huyền Trang

 • 22

  Đỗ Việt Nga - Thủ tục hỗ trợ kinh phí mai táng phí cho đối tượng bảo trợ xã hội ( được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)

  Đỗ Việt Nga

 • 23

  Nguyễn Thị Nhung - Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

  Nguyễn Thị Nhung

 • 24

  Nguyễn Thị Nhàn - Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

  Nguyễn Thị Nhàn

 • 25

  Vũ Xuân Phượng - Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

  Vũ Xuân Phượng

 • 26

  Đỗ Thị Mai Hương - Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

  Đỗ Thị Mai Hương

 • 27

  Nguyễn Văn Hưng - Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

  Nguyễn Văn Hưng

 • 28

  Trịnh Thị Ánh - Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

  Trịnh Thị Ánh

 • 29

  NGUYỄN THỊ HIỀN - Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc (Cải chính)

  NGUYỄN THỊ HIỀN

 • 30

  Đỗ Thị Huyền Trang - Thủ tục hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng

  Đỗ Thị Huyền Trang

 • 31

  Đỗ Thị Huyền Trang - Thủ tục hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng

  Đỗ Thị Huyền Trang

 • 32

  Đỗ Thị Huyền Trang - Thủ tục thực hiện điều chỉnh thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội ( bao gồm cả người khuyết tật, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi)

  Đỗ Thị Huyền Trang

 • 33

  Đỗ Thị Huyền Trang - Thủ tục hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng

  Đỗ Thị Huyền Trang

 • 34

  Đỗ Thị Huyền Trang - Thủ tục thực hiện điều chỉnh thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội ( bao gồm cả người khuyết tật, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi)

  Đỗ Thị Huyền Trang

 • 35

  Đỗ Thị Huyền Trang - Thủ tục thực hiện điều chỉnh thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội ( bao gồm cả người khuyết tật, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi)

  Đỗ Thị Huyền Trang

 • 36

  Đỗ Thị Huyền Trang - Thủ tục hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng

  Đỗ Thị Huyền Trang

 • 37

  Đỗ Thị Huyền Trang - Thủ tục thực hiện điều chỉnh thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội ( bao gồm cả người khuyết tật, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi)

  Đỗ Thị Huyền Trang

 • 38

  Nguyễn Thị Thúy Nga - Thủ tục hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng

  Nguyễn Thị Thúy Nga

 • 39

  Nguyễn Thị Thúy Nga - Thủ tục thực hiện điều chỉnh thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội ( bao gồm cả người khuyết tật, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi)

  Nguyễn Thị Thúy Nga

 • 40

  Nguyễn Thị Thúy Nga - Thủ tục thực hiện điều chỉnh thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội ( bao gồm cả người khuyết tật, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi)

  Nguyễn Thị Thúy Nga

 • 41

  Vi Thị Chiều - Thủ tục hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội ( bao gồm cả đối tượng người khuyết tật đặc biệt nặng)

  Vi Thị Chiều

 • 42

  Vi Thị Chiều - Thủ tục thực hiện điều chỉnh thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội ( bao gồm cả người khuyết tật, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi)

  Vi Thị Chiều

 • 43

  Đỗ Thị Lan Hương - Thủ tục thực hiện điều chỉnh thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội ( bao gồm cả người khuyết tật, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi)

  Đỗ Thị Lan Hương

 • 44

  Vi Thị Chiều - Thủ tục thực hiện điều chỉnh thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội ( bao gồm cả người khuyết tật, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi)

  Vi Thị Chiều

 • 45

  Vi Thị Chiều - Thủ tục thực hiện điều chỉnh thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội ( bao gồm cả người khuyết tật, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi)

  Vi Thị Chiều

 • 46

  Vi Thị Chiều - Thủ tục thực hiện điều chỉnh thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội ( bao gồm cả người khuyết tật, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi)

  Vi Thị Chiều

 • 47

  Vi Thị Chiều - Thủ tục thực hiện điều chỉnh thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội ( bao gồm cả người khuyết tật, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi)

  Vi Thị Chiều

 • 48

  Vũ Thị Như Quỳnh - Thủ tục thực hiện điều chỉnh thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội ( bao gồm cả người khuyết tật, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi)

  Vũ Thị Như Quỳnh

 • 49

  Đồng Thị Nga - Thủ tục thực hiện điều chỉnh thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội ( bao gồm cả người khuyết tật, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi)

  Đồng Thị Nga

 • 50

  Đồng Thị Nga - Thủ tục hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng

  Đồng Thị Nga

 • 1

  25.1.Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. (Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam: Với trường hợp có nhu cầu cấp giấy chứng nhận) cho Kieu thi xuan

  Kieu thi xuan

 • 2

  25.1.Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. (Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam: Với trường hợp có nhu cầu cấp giấy chứng nhận) cho Kieu thi xuan dat o

  Kieu thi xuan dat o

 • 3

  25.1.Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. (Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam: Với trường hợp có nhu cầu cấp giấy chứng nhận) cho Hương Sơn (445) - Đặng Văn Ngọc TK Đặng Thị Loan ĐSH Đặng Thị Tuyết Hoa ĐSH Đặng Thị Minh Phương-

  Hương Sơn (445) - Đặng Văn Ngọc TK Đặng Thị Loan ĐSH Đặng Thị Tuyết Hoa ĐSH Đặng Thị Minh Phương-

 • 4

  25.1.Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. (Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam: Với trường hợp có nhu cầu cấp giấy chứng nhận) cho Hương Sơn (444) - Đặng Văn Ngọc TK Đặng Xuân Kiên-

  Hương Sơn (444) - Đặng Văn Ngọc TK Đặng Xuân Kiên-

 • 5

  25.1.Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. (Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam: Với trường hợp có nhu cầu cấp giấy chứng nhận) cho Hương Sơn (443) - Đặng Văn Ngọc TK Đặng Xuân Bình-

  Hương Sơn (443) - Đặng Văn Ngọc TK Đặng Xuân Bình-

 • 6

  25.1.Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. (Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam: Với trường hợp có nhu cầu cấp giấy chứng nhận) cho Vũ manh dung

  Vũ manh dung

 • 7

  25.1.Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. (Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam: Với trường hợp có nhu cầu cấp giấy chứng nhận) cho Vũ văn sáng cn vũ mạnh dũng

  Vũ văn sáng cn vũ mạnh dũng

 • 8

  25.1.Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. (Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam: Với trường hợp có nhu cầu cấp giấy chứng nhận) cho Quyết Thắng (1497) - Nguyễn Thị Hồng và Lê Văn Chế CN Hồ Thị Thanh Mai (UQ Nguyễn Thị Thu An)-

  Quyết Thắng (1497) - Nguyễn Thị Hồng và Lê Văn Chế CN Hồ Thị Thanh Mai (UQ Nguyễn Thị Thu An)-

 • 9

  25.1.Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. (Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam: Với trường hợp có nhu cầu cấp giấy chứng nhận) cho Pham Van Manh

  Pham Van Manh

 • 10

  25.1.Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. (Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam: Với trường hợp có nhu cầu cấp giấy chứng nhận) cho Nguyen Tung Vu

  Nguyen Tung Vu

 • 11

  15.Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. (Đối với hộ gia đình, cá nhân) cho Đặng Thị Tươi

  Đặng Thị Tươi

 • 12

  25.1.Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. (Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam: Với trường hợp có nhu cầu cấp giấy chứng nhận) cho Phú Xá (798) - Nguyễn Văn Thao và Phan Thị Lam CN Lưu Thị Ánh Phương-

  Phú Xá (798) - Nguyễn Văn Thao và Phan Thị Lam CN Lưu Thị Ánh Phương-

 • 13

  25.1.Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. (Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam: Với trường hợp có nhu cầu cấp giấy chứng nhận) cho Mạch Quang Trung

  Mạch Quang Trung

 • 14

  25.1.Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. (Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam: Với trường hợp có nhu cầu cấp giấy chứng nhận) cho Pham Thi Son

  Pham Thi Son

 • 15

  25.1.Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. (Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam: Với trường hợp có nhu cầu cấp giấy chứng nhận) cho Nguyen Thi The

  Nguyen Thi The

 • 16

  25.1.Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. (Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam: Với trường hợp có nhu cầu cấp giấy chứng nhận) cho PĐP (1069) - Nguyễn Thị Điền CN Vũ Thành Chung -

  PĐP (1069) - Nguyễn Thị Điền CN Vũ Thành Chung -

 • 17

  25.1.Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. (Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam: Với trường hợp có nhu cầu cấp giấy chứng nhận) cho Hung cn hien quan trieu

  Hung cn hien quan trieu

 • 18

  25.1.Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. (Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam: Với trường hợp có nhu cầu cấp giấy chứng nhận) cho Ôn Tuấn Hùng TC Ôn Văn Bằng

  Ôn Tuấn Hùng TC Ôn Văn Bằng

 • 19

  25.1.Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. (Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam: Với trường hợp có nhu cầu cấp giấy chứng nhận) cho Ôn Tuấn Hùng TC Ôn Thị Nhưng

  Ôn Tuấn Hùng TC Ôn Thị Nhưng

 • 20

  25.1.Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. (Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam: Với trường hợp có nhu cầu cấp giấy chứng nhận) cho Đỗ Minh Đạo

  Đỗ Minh Đạo

 • 21

  25.1.Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. (Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam: Với trường hợp có nhu cầu cấp giấy chứng nhận) cho Gia Sàng (1046) - Bùi Tiến Dũng CN Hoàng Thị Duyên ( UQ Ma Trung Hiếu )-

  Gia Sàng (1046) - Bùi Tiến Dũng CN Hoàng Thị Duyên ( UQ Ma Trung Hiếu )-

 • 22

  25.1.Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. (Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam: Với trường hợp có nhu cầu cấp giấy chứng nhận) cho Phạm Xuân Huy CN Trần Thị Thu Bình

  Phạm Xuân Huy CN Trần Thị Thu Bình

 • 23

  25.1.Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. (Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam: Với trường hợp có nhu cầu cấp giấy chứng nhận) cho Cao Ngạn (370) - Ngô Văn Mạ TK Ngô Văn Hoạt-

  Cao Ngạn (370) - Ngô Văn Mạ TK Ngô Văn Hoạt-

 • 24

  25.1.Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. (Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam: Với trường hợp có nhu cầu cấp giấy chứng nhận) cho Ngô Thị Thu Hiền + lê Văn Tiến CN NGuyễn Thu Phương

  Ngô Thị Thu Hiền + lê Văn Tiến CN NGuyễn Thu Phương

 • 25

  25.1.Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. (Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam: Với trường hợp có nhu cầu cấp giấy chứng nhận) cho Quan Triều (454) - Nguyễn Thị Nguyệt CN Nguyễn Tuấn Anh- UQ Lê Hồng Quang

  Quan Triều (454) - Nguyễn Thị Nguyệt CN Nguyễn Tuấn Anh- UQ Lê Hồng Quang

 • 26

  25.1.Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. (Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam: Với trường hợp có nhu cầu cấp giấy chứng nhận) cho Phùng ĐÌnh tráng Cn Bùi Thị Kim Dung

  Phùng ĐÌnh tráng Cn Bùi Thị Kim Dung

 • 27

  25.1.Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. (Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam: Với trường hợp có nhu cầu cấp giấy chứng nhận) cho Trần văn Cư Cn Dương Thị Vân

  Trần văn Cư Cn Dương Thị Vân

 • 28

  25.1.Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. (Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam: Với trường hợp có nhu cầu cấp giấy chứng nhận) cho Nguyễn quang phương

  Nguyễn quang phương

 • 29

  15.Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. (Đối với hộ gia đình, cá nhân) cho Đồng Bẩm (447) - Nguyễn Đình Thắng và Lê Thị Lệ Hải CD Lê Thị Lệ Hải-

  Đồng Bẩm (447) - Nguyễn Đình Thắng và Lê Thị Lệ Hải CD Lê Thị Lệ Hải-

 • 30

  25.1.Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. (Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam: Với trường hợp có nhu cầu cấp giấy chứng nhận) cho Gia Sàng (1044) - Nguyễn Đăng Cường và Nguyễn Thị Hạnh CN Vũ Minh Trí-

  Gia Sàng (1044) - Nguyễn Đăng Cường và Nguyễn Thị Hạnh CN Vũ Minh Trí-

 • 31

  25.1.Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. (Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam: Với trường hợp có nhu cầu cấp giấy chứng nhận) cho Gia Sàng (1043) - Nguyễn Thị Vinh CN Nguyễn Hữu Tùng-

  Gia Sàng (1043) - Nguyễn Thị Vinh CN Nguyễn Hữu Tùng-

 • 32

  25.1.Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. (Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam: Với trường hợp có nhu cầu cấp giấy chứng nhận) cho Dương văn Hân Cn ĐInh Xuân Lợi

  Dương văn Hân Cn ĐInh Xuân Lợi

 • 33

  25.1.Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. (Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam: Với trường hợp có nhu cầu cấp giấy chứng nhận) cho nguyễn Văn Ninh Cn Đinh Xuân Lợi

  nguyễn Văn Ninh Cn Đinh Xuân Lợi

 • 34

  25.1.Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. (Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam: Với trường hợp có nhu cầu cấp giấy chứng nhận) cho nguyễn Văn Ninh Cn Đinh Xuân Lợi

  nguyễn Văn Ninh Cn Đinh Xuân Lợi

 • 35

  25.1.Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. (Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam: Với trường hợp có nhu cầu cấp giấy chứng nhận) cho Lương Quốc Trung UQ Phạm Quang Huy

  Lương Quốc Trung UQ Phạm Quang Huy

 • 36

  25.1.Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. (Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam: Với trường hợp có nhu cầu cấp giấy chứng nhận) cho Lương Quốc Trung UQ Phạm Quang Huy

  Lương Quốc Trung UQ Phạm Quang Huy

 • 37

  25.1.Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. (Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam: Với trường hợp có nhu cầu cấp giấy chứng nhận) cho Lê Thị Bình

  Lê Thị Bình

 • 38

  25.1.Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. (Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam: Với trường hợp có nhu cầu cấp giấy chứng nhận) cho Gia Sàng (1042) - Trần Thị Mạo và Trần Văn Tuấn TC Trần Thanh Tùng -

  Gia Sàng (1042) - Trần Thị Mạo và Trần Văn Tuấn TC Trần Thanh Tùng -

 • 39

  25.1.Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. (Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam: Với trường hợp có nhu cầu cấp giấy chứng nhận) cho Thảo QUang Trung

  Thảo QUang Trung

 • 40

  25.1.Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. (Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam: Với trường hợp có nhu cầu cấp giấy chứng nhận) cho ĐỖ MINH CHÚC CN ĐỖ THỊ HẠNH- XÃ TIÊN PHONG

  ĐỖ MINH CHÚC CN ĐỖ THỊ HẠNH- XÃ TIÊN PHONG

 • 41

  25.1.Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. (Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam: Với trường hợp có nhu cầu cấp giấy chứng nhận) cho HOÀNG THỊ VINH CN PHẠM MINH HÙNG - DT

  HOÀNG THỊ VINH CN PHẠM MINH HÙNG - DT

 • 42

  25.1.Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. (Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam: Với trường hợp có nhu cầu cấp giấy chứng nhận) cho HOÀNG THỊ VINH CN BÙI QUANG HƯNG - DT

  HOÀNG THỊ VINH CN BÙI QUANG HƯNG - DT

 • 43

  25.1.Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. (Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam: Với trường hợp có nhu cầu cấp giấy chứng nhận) cho Nguyễn Thế Phách + Phạm Thị Yến CN Lê Thị Thanh Thảo

  Nguyễn Thế Phách + Phạm Thị Yến CN Lê Thị Thanh Thảo

 • 44

  25.1.Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. (Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam: Với trường hợp có nhu cầu cấp giấy chứng nhận) cho Cù Thị Xiêm uQ Phạm Quang Huy

  Cù Thị Xiêm uQ Phạm Quang Huy

 • 45

  25.1.Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. (Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam: Với trường hợp không có nhu cầu cấp giấy chứng nhận) cho ông Luân Văn Thuận và bà Vi Thị Lan chuyển nhương cho Công ty THHH XD Mỹ Thuật Thiên Phúc.

  Bà Nguyễn Thị Thu Hoài (có ủy quyền)

 • 46

  25.1.Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. (Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam: Với trường hợp không có nhu cầu cấp giấy chứng nhận) cho Ông Dương Văn Cừ và bà Đặng Thị Lụa chuyển nhương cho Công ty TNHHXD Mỹ thuật Thiên Phúc.

  Bà Nguyễn Thị Thu Hoài ( có ủy quyền)

 • 47

  25.1.Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. (Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam: Với trường hợp không có nhu cầu cấp giấy chứng nhận) cho Bùi Thanh Thuyết CN Doãn Đình Hoàng

  Bùi Thanh Thuyết CN Doãn Đình Hoàng

 • 48

  15.Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. (Đối với hộ gia đình, cá nhân) cho Hương SƠn (442) - CD Nguyễn Thị Kim Dung-

  Hương SƠn (442) - CD Nguyễn Thị Kim Dung-

 • 49

  25.1.Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. (Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam: Với trường hợp có nhu cầu cấp giấy chứng nhận) cho Nguyễn Trà

  Nguyễn Trà

 • 50

  25.1.Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. (Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam: Với trường hợp có nhu cầu cấp giấy chứng nhận) cho Chùa Hang (606) - Lê Vũ Khiên và Ngô Thị Nguyệt CN Phùng Thị Kim Huế- UQ Chu Thị Duyên

  Chùa Hang (606) - Lê Vũ Khiên và Ngô Thị Nguyệt CN Phùng Thị Kim Huế- UQ Chu Thị Duyên

 • 1

  9.Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý (Đối với hộ gia đình, cá nhân) cho Ma Quang Biển

  Ma Quang Biển

 • 2

  8.Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu (Đối với hộ gia đình cá nhân ) cho Ma Quang Biển

  Ma Quang Biển

 • 3

  Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh cho Kiều Đức phong

  Kiều Đức phong

 • 4

  Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc cho Trương Minh Đức

  Trương Minh Đức

 • 5

  Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh cho Lê Đức Khuyên

  Lê Đức Khuyên

 • 6

  Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh cho Lê Đức Khuyên

  Lê Đức Khuyên

 • 7

  Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh cho Lê Đức Khuyên

  Lê Đức Khuyên

 • 8

  Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam cho RYU HAE CHANG Công ty TNHH SSNewTech Việt Nam

  Nguyễn Thị Luyện

 • 9

  Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất - Đối với tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư cho Công ty CP Cơ điện Luyện kim Thái Nguyên đối với 01 thửa đất cơ sở sản xuất kinh doanh tại phường Cam Giá, TP Thái Nguyên

  Trần Thị Thu Trang

 • 10

  Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất - Đối với tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư. cho Công ty CP Cơ điện Luyện kim Thái Nguyên đối với 01 thửa đất cơ sở sản xuất kinh doanh tại phường Cam Giá, TP Thái Nguyên

  Trần Thị Thu Trang

 • 11

  Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh cho Kiều Đức phong

  Kiều Đức phong

 • 12

  11.Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận: - Trường hợp người sử dụng đất không có nhu cầu cấp đổi giấy chứng nhận. (Đối với hộ gia đình, cá nhân) cho Bàng Bính

  Bàng Bính

 • 13

  1.1. Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường thông qua hội đồng thẩm định. (Đối với báo cáo ĐTM của Dự án thuộc Phụ lục IIa - Mục I, ban hành kèm theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP) cho Công ty TNHH DONGSUNG VINA đối với dự án Dongsung Vina mở rộng lần 1 tại KCN Điềm Thụy, xã Điềm Thụy, huyện Phú Bình

  LƯƠNG QUANG CHIẾN

 • 14

  Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam cho LEE SUNGOUNG Công ty TNHH Dongsung Vina

  Dương Thị Thùy Dương

 • 15

  Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất - Đối với tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư. cho Công ty CP TM Thái Hưng đối với 01 thửa đất ở tại dự án Khu đô thị Thái Hưng Eccocity phường Gia Sàng, TPTN

  NGUYỄN QUANG GIANG

 • 16

  Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh (cấp địa phương) cho Unitech kiểm thử

  Unitech kiểm thử

 • 17

  Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh (cấp địa phương) cho Cao Xuân Kỳ

  Cao Xuân Kỳ

 • 18

  Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh cho Đặng Văn Dũng

  Đặng Văn Dũng

 • 19

  11.Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên, địa chỉ) - Trường hợp người sử dụng đất không có nhu cầu cấp đổi giấy chứng nhận.( Đối với tổ chức) cho Công ty TNHH Hà Lương đối với đất sản xuất kinh doanh tai phường Tích Lương, TP Thái Nguyên

  Hà Đình Trung

 • 20

  1.1. Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường thông qua hội đồng thẩm định. (Đối với báo cáo ĐTM của Dự án thuộc Phụ lục IIa - Mục I, ban hành kèm theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP) cho Ban QL Dự án Đầu tư xây dựng thành phố Thái Nguyên đối với dự án xây dựng cấp bách Khu tái định cư phường Thịnh Đán và xã Quyết Thắng, phường Thịnh Đán và xã Quyết Thắng, TP Thái Nguyên

  Lê Thị Thùy Linh

 • 21

  4.Thẩm định nhu cầu sử dụng đất; thẩm định điều kiện giao đất cho Công ty TNHH Việt Dũng để thực hiện dự án Khu dân cư số 9 phường Thịnh Đán, TP Thái Nguyên

  Phạm Thị Thanh Huyền

 • 22

  Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu cho NGuyễn Văn Hưng (UQ HIền) - Linh Sơn

  NGuyễn Văn Hưng (UQ HIền) - Linh Sơn

 • 23

  23.Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở: - Trường hợp hộ gia đình, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại các dự án phát triển nhà ở (Người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và môi trường) cho Công ty CP Đầu tư Phía Bắc ĐKCN QSD đất cho NGÔ THỊ NHUNG - 01 thửa tại dự án Khu dân cư số 3, phường Quan Triều, TPTN (Trực tuyến)

  Nguyễn Văn Lệ

 • 24

  11.Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận: - Trường hợp người sử dụng đất có nhu cầu cấp đổi giấy chứng nhận. (Đối với tổ chức) cho DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN MỸ HOA đối với dự án sản xuất kinh doanh tại xã Đồng Bẩm, TP Thái Nguyên

  DƯƠNG TIẾN MỸ

 • 25

  16.Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân: - Trường hợp người sử dụng đất không có nhu cầu cấp giấy chứng nhận. cho Ngô Quang Hành

  Ngô Quang Hành

 • 26

  15.Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. (Đối với hộ gia đình, cá nhân) cho Quang Trung (709) - Bạch Thành Đồng và Nguyễn Thị Luận CĐ VBTT -Trực tuyến - G

  Quang Trung (709) - Bạch Thành Đồng và Nguyễn Thị Luận CĐ VBTT -Trực tuyến - G

 • 27

  Thành lập trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập công lập hoặc cho phép thành lâp trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập tư thục cho Lê Minh

  Lê Minh

 • 28

  25.1.Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. (Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam: Với trường hợp có nhu cầu cấp giấy chứng nhận) cho Dương Văn Sản CN Dương Thị Giá

  Dương Văn Sản CN Dương Thị Giá

 • 29

  15.Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. (Đối với hộ gia đình, cá nhân) cho Nguyễn Duy Tình

  Nguyễn Duy Tình

 • 30

  Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất - Đối với tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư cho Công ty TNHH Xăng dầu Mạnh Quỳnh đối với đất thương mại, dịch vụ tại Xã Háo Thượng, huyện Đồng Hỷ

  Nguyễn Thị Phương

 • 31

  Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh cho Đỗ Hùng Việt

  Đỗ Hùng Việt

 • 32

  Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu cho Vũ Văn Tến - GH 76 - Đồng Bẩm

  Vũ Văn Tến - GH 76 - Đồng Bẩm

 • 33

  Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu cho Phạm Thị Tuyết Trinh - GH 208 - Chùa Hang

  Phạm Thị Tuyết Trinh - GH 208 - Chùa Hang

 • 34

  Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu cho Nguyễn Văn Khải - GH 125 - Linh Sơn

  Nguyễn Văn Khải - GH 125 - Linh Sơn

 • 35

  Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu cho Lê Thị Kim Dung - GH 71 - Tân Long

  Lê Thị Kim Dung - GH 71 - Tân Long

 • 36

  Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu cho Nguyễn Thị Thành - GH 56 - Đồng Liên

  Nguyễn Thị Thành - GH 56 - Đồng Liên

 • 37

  23.Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở: - Trường hợp hộ gia đình, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại các dự án phát triển nhà ở (Người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và môi trường) cho Công ty CP Đầu tư BĐS Tân Đại Việt ĐK chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho NGUYỄN VĂN HỢI- 01 thửa tại dự án Khu dân cư Tân Đại Việt, phường Đồng Tiến, TX Phổ Yên

  NGUYỄN THỊ LUYẾN (GỬI QUA BƯU ĐIỆN)

 • 38

  Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu cho Đặng Thị Thanh (UQ Hương) - GH 210- Thịnh Đức

  Đặng Thị Thanh (UQ Hương) - GH 210- Thịnh Đức

 • 39

  Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu cho Thịnh Đức( 207) GH Phạm Văn Tường

  Thịnh Đức( 207) GH Phạm Văn Tường

 • 40

  Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh cho Đặng Văn Dũng

  Đặng Văn Dũng

 • 41

  23.Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở: - Trường hợp hộ gia đình, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại các dự án phát triển nhà ở (Người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và môi trường) cho Công ty CP Hợp tác Đào tạo Việt Mỹ ĐK chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho NGUYỄN ANH ĐĨNH - 01 thưa đất tại dự án Khu dân cư Việt Mỹ tại phường Đồng Quang, TPTN

  Hoàng Sang

 • 42

  23.Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở: - Trường hợp hộ gia đình, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại các dự án phát triển nhà ở (Người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và môi trường) cho Công ty CP Hợp tác Đào tạo Việt Mỹ ĐK chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho NGUYỄN VĂN QUỲNH - 01 thưa đất tại dự án Khu dân cư Việt Mỹ tại phường Đồng Quang, TPTN

  Hoàng Sang

 • 43

  23.Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở: - Trường hợp hộ gia đình, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại các dự án phát triển nhà ở (Người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và môi trường) cho Công ty CP Hợp tác Đào tạo Việt Mỹ ĐK chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho NGUYỄN VĂN QUỲNH - 01 thưa đất tại dự án Khu dân cư Việt Mỹ tại phường Đồng Quang, TPTN

  Hoàng Sang

 • 44

  6.Chấp thuận về môi trường đối với đề nghị điều chỉnh, thay đổi nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt cho Dương Như Long

  Dương Như Long

 • 45

  15.Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. (Đối với hộ gia đình, cá nhân) cho Đỗ Yến Chi

  Đỗ Yến Chi

 • 46

  11.Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận: - Trường hợp người sử dụng đất không có nhu cầu cấp đổi giấy chứng nhận. (Đối với hộ gia đình, cá nhân) cho Khuất Thị Tuyết

  Khuất Thị Tuyết

 • 47

  Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh cho Vi Văn Ninh

  Vi Văn Ninh

 • 48

  Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh cho Vi Văn Ninh

  Vi Văn Ninh

 • 49

  1.2. Điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sản. cho Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Hà Nội đối với dự án điều chỉnh diện tích, trữ lượng và mỏ công suất khai thác Mỏ Đá Lũng Chò 2, xã Quang Sơn và xã Tân Long, huyện Đồng Hỷ

  Nguyễn Hạnh Thúy

 • 50

  Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng cho PHÒNG TIÊM VẮC XIN BẢO GIA

  PHÒNG TIÊM VẮC XIN BẢO GIA