Tình hình xử lý hồ sơ năm 2023
Tình hình xử lý hồ sơ 12 tháng
Biểu Đồ Thống Kê Tình Hình Giải Quyết Đúng Hạn, Quá Hạn Của Các Cơ Quan Nhà Nước Thuộc Tỉnh

 • 1

  Thủ tục thông báo thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành cho Thích Thiện Bảo

  Thích Thiện Bảo

 • 2

  Thủ tục thông báo thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành cho Thích Thiện Bảo

  Thích Thiện Bảo

 • 3

  Thủ tục cấp bản sao và chứng thực lưu trữ đối với cấp bản chứng thực tài liệu cho Lương Chu Thảo

  Lương Chu Thảo

 • 4

  14.Tách thửa hoặc hợp thửa đất: - Trường hợp tách thửa do chuyển quyền sử dụng một phần thửa đất hoặc do giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, đấu giá đất hoặc do chia tách hộ gia đình, nhóm người sử dụng đất; do xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn, kê biên đấu giá quyền sử dụng đất để thi hành án. (Không cấp GCN Đối với hộ gia đình, cá nhân) cho HOÀNG VĂN DŨNG

  HOÀNG VĂN DŨNG

 • 5

  Thủ tục cấp bản sao và chứng thực lưu trữ đối với cấp bản chứng thực tài liệu cho Công ty CP đá ốp lát và VLXD

  Công ty CP đá ốp lát và VLXD

 • 6

  Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh cho Lê Đức Khuyên

  Lê Đức Khuyên

 • 7

  Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh cho Lê Đức Khuyên

  Lê Đức Khuyên

 • 8

  Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh cho Lê Đức Khuyên

  Lê Đức Khuyên

 • 9

  Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh cho Lê Đức Khuyên

  Lê Đức Khuyên

 • 10

  Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh cho Lê Đức Khuyên

  Lê Đức Khuyên

 • 11

  Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh cho Lê Đức Khuyên

  Lê Đức Khuyên

 • 12

  Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh cho Lê Đức Khuyên

  Lê Đức Khuyên

 • 13

  Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh cho Lê Đức Khuyên

  Lê Đức Khuyên

 • 14

  Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh cho Đinh Thị Kim Hoa

  Đinh Thị Kim Hoa

 • 15

  Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh cho Đinh Thị Kim Hoa

  Đinh Thị Kim Hoa

 • 16

  Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh cho Đinh Thị Kim Hoa

  Đinh Thị Kim Hoa

 • 17

  Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh cho Đinh Thị Kim Hoa

  Đinh Thị Kim Hoa

 • 18

  Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh cho Đinh Thị Kim Hoa

  Đinh Thị Kim Hoa

 • 19

  Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh cho Đinh Thị Kim Hoa

  Đinh Thị Kim Hoa

 • 20

  Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh cho Đinh Thị Kim Hoa

  Đinh Thị Kim Hoa

 • 21

  Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh cho Đặng Thị Nhung

  Đặng Thị Nhung

 • 22

  Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh cho Đặng Thị Nhung

  Đặng Thị Nhung

 • 23

  Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh cho Đặng Thị Nhung

  Đặng Thị Nhung

 • 24

  Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh cho Nguyễn Văn Quang

  Nguyễn Văn Quang

 • 25

  Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc Ban Quản lý - trường hợp 2 (thay đổi các nội dung khác tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều 44 của Nghị định số 31/2021/NĐ-CP) cho Nguyễn Văn Hiền

  Nguyễn Văn Hiền

 • 26

  Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất - Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam. cho Lê Văn Quy

  Lê Văn Quy

 • 27

  11.Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận: - Trường hợp người sử dụng đất không có nhu cầu cấp đổi giấy chứng nhận. (Đối với hộ gia đình, cá nhân) cho Hoàng Văn Bảy

  Hoàng Văn Bảy

 • 28

  Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất - Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam. cho Phạm Thị Đoàn

  Phạm Thị Đoàn

 • 29

  Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh cho Bùi Minh Phượng

  Bùi Minh Phượng

 • 30

  Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh cho Bùi Minh Phượng

  Bùi Minh Phượng

 • 31

  Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất - Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam. cho Dương Văn Phong - Nguyễn Thị Thuyên

  Dương Văn Phong - Nguyễn Thị Thuyên

 • 32

  Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất - Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam. cho Phạm Quang Đức - Đỗ Thị Thủy

  Phạm Quang Đức - Đỗ Thị Thủy

 • 33

  Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất - Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam. cho Dương Văn Vinh - Dương Thị Hồng Hà

  Dương Văn Vinh - Dương Thị Hồng Hà

 • 34

  Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất - Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam. cho Nguyễn Thị Nga

  Nguyễn Thị Nga

 • 35

  Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất - Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam. cho Dương Thị Linh

  Dương Thị Linh

 • 36

  Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất - Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam. cho Dương Thị Linh

  Dương Thị Linh

 • 37

  Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất - Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam. cho Dương Văn Dương

  Dương Văn Dương

 • 38

  Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất - Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam. cho PHAN TRIỆU TOÀN

  PHAN TRIỆU TOÀN

 • 39

  Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất - Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam. cho Dương Văn Dương

  Dương Văn Dương

 • 40

  Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất - Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam. cho Đặng Vân Anh +trung

  Đặng Vân Anh +trung

 • 41

  Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất - Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam. cho PHAN TRIỆU TOÀN

  PHAN TRIỆU TOÀN

 • 42

  Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất - Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam. cho Dương văn Hạnh

  Dương văn Hạnh

 • 43

  Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất - Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam. cho Lã Văn Hưởng

  Lã Văn Hưởng

 • 44

  Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất - Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam. cho TẠ XUÂN HỒNG - ĐÔNG CAO

  TẠ XUÂN HỒNG - ĐÔNG CAO

 • 45

  Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất - Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam. cho Hoàng Văn Sửu - Tân Hương

  Hoàng Văn Sửu - Tân Hương

 • 46

  Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất - Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam. cho HOÀNG VĂN SỬU - ĐỒNG TIẾN

  HOÀNG VĂN SỬU - ĐỒNG TIẾN

 • 47

  Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất - Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam. cho LÝ THỊ NHÂM - PHÚC THUẬN

  LÝ THỊ NHÂM - PHÚC THUẬN

 • 48

  Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất - Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam. cho NGUYỄN BÁ DUY - BA HÀNG

  NGUYỄN BÁ DUY - BA HÀNG

 • 49

  Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất - Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam. cho Nguyễn văn Lượng

  Nguyễn văn Lượng

 • 50

  Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất - Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam. cho Mai Văn Thành và Hà Thị Thu Trang - Hồng Tiến

  Mai Văn Thành và Hà Thị Thu Trang - Hồng Tiến

 • 1

  25.1.Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. (Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam: Với trường hợp có nhu cầu cấp giấy chứng nhận) cho TRẦN THỊ LỆ CN LÊ THỊ LÝ - ĐỨC LƯƠNG

  TRẦN THỊ LỆ CN LÊ THỊ LÝ - ĐỨC LƯƠNG

 • 2

  25.1.Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. (Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam: Với trường hợp có nhu cầu cấp giấy chứng nhận) cho TRẦN THỊ LỆ CN NGÔ VĂN HIỂN - ĐỨC LƯƠNG

  TRẦN THỊ LỆ CN NGÔ VĂN HIỂN - ĐỨC LƯƠNG

 • 3

  25.1.Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. (Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam: Với trường hợp có nhu cầu cấp giấy chứng nhận) cho TRẦN THỊ LIÊN CN TRƯƠNG THẾ QUYỀN - TÂN LINH

  TRẦN THỊ LIÊN CN TRƯƠNG THẾ QUYỀN - TÂN LINH

 • 4

  25.1.Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. (Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam: Với trường hợp có nhu cầu cấp giấy chứng nhận) cho Nguyễn Thị Thương

  Nguyễn Thị Thương

 • 5

  Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch - Giấy tờ phải nộp cho Phạm Ngọc Huy

  Phạm Ngọc Huy

 • 6

  25.1.Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. (Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam: Với trường hợp có nhu cầu cấp giấy chứng nhận) cho LÊ VĂN BINH CN TRẦN THỊ TUYẾT ANH - HỒNG TIẾN

  LÊ VĂN BINH CN TRẦN THỊ TUYẾT ANH - HỒNG TIẾN

 • 7

  25.1.Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. (Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam: Với trường hợp có nhu cầu cấp giấy chứng nhận) cho Vũ Tiến Khoa CN Hầu Diệu Linh

  Vũ Tiến Khoa CN Hầu Diệu Linh

 • 8

  25.1.Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. (Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam: Với trường hợp có nhu cầu cấp giấy chứng nhận) cho Triệu Sinh Kiên CN

  Triệu Sinh Kiên CN

 • 9

  25.1.Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. (Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam: Với trường hợp có nhu cầu cấp giấy chứng nhận) cho PĐP (116) - Vũ Đinh Thắng CN Ngô Thị Thu Trang-TRỰC TUYẾN - GỐC

  PĐP (116) - Vũ Đinh Thắng CN Ngô Thị Thu Trang-TRỰC TUYẾN - GỐC

 • 10

  Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng - Hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng bao gồm tờ khai theo Mẫu số 2a, 2b, 03 cho đỗ hương

  đỗ hương

 • 11

  25.1.Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. (Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam: Với trường hợp có nhu cầu cấp giấy chứng nhận) cho luong van thu

  luong van thu

 • 12

  25.1.Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. (Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam: Với trường hợp có nhu cầu cấp giấy chứng nhận) cho Nguyễn hà

  Nguyễn hà

 • 13

  Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam cho THÁI NAM AN

  THÁI NAM AN

 • 14

  25.1.Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. (Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam: Với trường hợp có nhu cầu cấp giấy chứng nhận) cho Đỗ Văn Dũng

  Đỗ Văn Dũng CN Lê Đức Minh

 • 15

  25.1.Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. (Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam: Với trường hợp có nhu cầu cấp giấy chứng nhận) cho Đỗ Trí An

  Đỗ Trí An

 • 16

  25.1.Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. (Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam: Với trường hợp có nhu cầu cấp giấy chứng nhận) cho Đỗ Trí An

  Đỗ Trí An

 • 17

  25.1.Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. (Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam: Với trường hợp có nhu cầu cấp giấy chứng nhận) cho PĐP (115) - Hà Thị Hiền CN Nguyễn Thị Thanh Hương (UQ Nguyễn Sỹ Dạn)-TRỰC TUYẾN - GỐC

  PĐP (115) - Hà Thị Hiền CN Nguyễn Thị Thanh Hương (UQ Nguyễn Sỹ Dạn)-TRỰC TUYẾN - GỐC

 • 18

  25.1.Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. (Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam: Với trường hợp có nhu cầu cấp giấy chứng nhận) cho NGUYỄN XUÂN HÒA TK NGUYỄN THỊ HỒNG - TÂN LINH

  NGUYỄN XUÂN HÒA TK NGUYỄN THỊ HỒNG - TÂN LINH

 • 19

  25.1.Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. (Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam: Với trường hợp không có nhu cầu cấp giấy chứng nhận) cho Lê Quang Út

  Lê Quang Út

 • 20

  14.Tách thửa hoặc hợp thửa đất: - Trường hợp tách thửa do chuyển quyền sử dụng một phần thửa đất hoặc do giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, đấu giá đất hoặc do chia tách hộ gia đình, nhóm người sử dụng đất; do xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn, kê biên đấu giá quyền sử dụng đất để thi hành án. (Không cấp GCN Đối với hộ gia đình, cá nhân) cho NGÔ VIẾT VÂN

  NGÔ VIẾT VÂN

 • 21

  25.1.Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. (Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam: Với trường hợp không có nhu cầu cấp giấy chứng nhận) cho Nguyễn Văn Hồng CN Nguyễn Thị Minh Thuý - Hồng Tiến

  Nguyễn Văn Hồng CN Nguyễn Thị Minh Thuý - Hồng Tiến

 • 22

  25.1.Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. (Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam: Với trường hợp có nhu cầu cấp giấy chứng nhận) cho hoan

  hoan

 • 23

  25.1.Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. (Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam: Với trường hợp có nhu cầu cấp giấy chứng nhận) cho Nguyễn Văn Chiến TA Nguyễn Thị Hằng-Minh Đức

  Nguyễn Văn Chiến TA Nguyễn Thị Hằng-Minh Đức

 • 24

  25.1.Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. (Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam: Với trường hợp có nhu cầu cấp giấy chứng nhận) cho Nguyễn Văn Chiến TA Nguyễn Văn Kiên-Minh Đức

  Nguyễn Văn Chiến TA Nguyễn Văn Kiên-Minh Đức

 • 25

  25.1.Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. (Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam: Với trường hợp không có nhu cầu cấp giấy chứng nhận) cho tc đức

  tc đức

 • 26

  25.1.Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. (Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam: Với trường hợp có nhu cầu cấp giấy chứng nhận) cho Nguyễn Văn Chiến CN Nguyễn Văn Thêm-Minh Đức

  Nguyễn Văn Chiến CN Nguyễn Văn Thêm-Minh Đức

 • 27

  25.1.Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. (Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam: Với trường hợp không có nhu cầu cấp giấy chứng nhận) cho van cn đức

  van cn đức

 • 28

  25.1.Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. (Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam: Với trường hợp có nhu cầu cấp giấy chứng nhận) cho Nguyễn Văn Thành

  Nguyễn Văn Thành Cn Trần Minh Đức

 • 29

  25.1.Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. (Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam: Với trường hợp có nhu cầu cấp giấy chứng nhận) cho Phạm Văn Nam NTK Phạm Văn Lâm-Vạn Phái

  Phạm Văn Nam NTK Phạm Văn Lâm-Vạn Phái

 • 30

  25.1.Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. (Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam: Với trường hợp có nhu cầu cấp giấy chứng nhận) cho Nguyễn Thị Hồng NTK Phạm Văn Lâm-Vạn Phái

  Nguyễn Thị Hồng NTK Phạm Văn Lâm-Vạn Phái

 • 31

  25.1.Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. (Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam: Với trường hợp có nhu cầu cấp giấy chứng nhận) cho PĐP (113) - Nguyễn Thị Chi và Nguyễn Văn Huân CN Lưu Thị Kim Thoa (UQ Nguyễn Trường Trang -TRỰC TUYẾN - GỐC

  PĐP (113) - Nguyễn Thị Chi và Nguyễn Văn Huân CN Lưu Thị Kim Thoa (UQ Nguyễn Trường Trang -TRỰC TUYẾN - GỐC

 • 32

  25.1.Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. (Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam: Với trường hợp có nhu cầu cấp giấy chứng nhận) cho Đồng Thị Nga Cn Nguyễn Thị Miên

  Đồng Thị Nga Cn Nguyễn Thị Miên

 • 33

  25.1.Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. (Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam: Với trường hợp không có nhu cầu cấp giấy chứng nhận) cho Nguyễn Văn Chiêm CN Trần Văn Phương-Nam Tiến

  Nguyễn Văn Chiêm CN Trần Văn Phương-Nam Tiến

 • 34

  25.1.Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. (Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam: Với trường hợp có nhu cầu cấp giấy chứng nhận) cho Trịnh ĐÌnh Phú Cn Nguyễn Văn Nghĩa

  Trịnh ĐÌnh Phú Cn Nguyễn Văn Nghĩa

 • 35

  25.1.Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. (Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam: Với trường hợp có nhu cầu cấp giấy chứng nhận) cho Phùng Thị Thật

  NGUYỄN VĂN KÍNH CN PHÙNG THỊ THẬT - DT

 • 36

  25.1.Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. (Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam: Với trường hợp có nhu cầu cấp giấy chứng nhận) cho Linh Sơn (146) - Lý Văn Thêm và Ôn Thị Thìn CN Nguyễn Thị Dung (UQ Nguyễn Văn Đông)-TRỰC TUYẾN - GỐC

  Linh Sơn (146) - Lý Văn Thêm và Ôn Thị Thìn CN Nguyễn Thị Dung (UQ Nguyễn Văn Đông)-TRỰC TUYẾN - GỐC

 • 37

  25.1.Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. (Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam: Với trường hợp có nhu cầu cấp giấy chứng nhận) cho Trần Quốc Huy

  Trần Quốc Huy

 • 38

  25.1.Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. (Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam: Với trường hợp có nhu cầu cấp giấy chứng nhận) cho Nguyễn Thị Thanh CN Nguyễn Thị Đoán

  Nguyễn Thị Thanh CN Nguyễn Thị Đoán

 • 39

  25.1.Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. (Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam: Với trường hợp không có nhu cầu cấp giấy chứng nhận) cho LÊ VĂN TỈNH CN NGUYỄN BÁ THỊNH - KÝ PHÚ

  LÊ VĂN TỈNH CN NGUYỄN BÁ THỊNH - KÝ PHÚ

 • 40

  25.1.Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. (Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam: Với trường hợp có nhu cầu cấp giấy chứng nhận) choPhú Xá (156) - Nguyễn Đức Hoàn Và Hoàng Thị Phương Nam CN Nguyễn Văn Tú Và Nguyễn Thị Thu (UQ Nguyễn Thanh Loan-TRỰC TUYẾN - GỐC

  Phú Xá (156) - Nguyễn Đức Hoàn Và Hoàng Thị Phương Nam CN Nguyễn Văn Tú Và Nguyễn Thị Thu (UQ Nguyễn Thanh Loan-TRỰC TUYẾN - GỐC

 • 41

  25.1.Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. (Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam: Với trường hợp có nhu cầu cấp giấy chứng nhận) cho Huống Thượng (91) - Đinh Thị Kê CN Trần Văn Tiệp-TRỰC TUYẾN - GỐC

  Huống Thượng (91) - Đinh Thị Kê CN Trần Văn Tiệp-TRỰC TUYẾN - GỐC

 • 42

  25.1.Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. (Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam: Với trường hợp có nhu cầu cấp giấy chứng nhận) cho Nguyễn Trung Hiếu CN Dương Văn An-Ba Hàng

  Nguyễn Trung Hiếu CN Dương Văn An-Ba Hàng

 • 43

  25.1.Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. (Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam: Với trường hợp có nhu cầu cấp giấy chứng nhận) cho CHU THỊ TUYẾN CN PHAN DUY CHINH - ĐỨC LƯƠNG

  CHU THỊ TUYẾN CN PHAN DUY CHINH - ĐỨC LƯƠNG

 • 44

  15.Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. (Đối với hộ gia đình, cá nhân) cho Lương Văn Thơm

  Lương Văn Thơm

 • 45

  25.1.Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. (Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam: Với trường hợp có nhu cầu cấp giấy chứng nhận) cho Triệu Văn Chiến

  Triệu Đức An TC Triệu Văn Chiến

 • 46

  25.1.Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. (Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam: Với trường hợp có nhu cầu cấp giấy chứng nhận) cho ÔNG HÀ ANH THÌN CN HÀ THỊ HỢI

  ÔNG HÀ ANH THÌN CN HÀ THỊ HỢI

 • 47

  25.1.Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. (Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam: Với trường hợp có nhu cầu cấp giấy chứng nhận) cho Túc Duyên (79) - Hoàng Thị Lan CN Hoàng Văn Lợi và Lê Thị Thơm-TRỰC TUYẾN - GỐC

  Túc Duyên (79) - Hoàng Thị Lan CN Hoàng Văn Lợi và Lê Thị Thơm-TRỰC TUYẾN - GỐC

 • 48

  25.1.Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. (Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam: Với trường hợp có nhu cầu cấp giấy chứng nhận) cho Vũ Thị Tuyết Nhung + Quyến CN Đặng Thị Thìn

  Vũ Thị Tuyết Nhung + Quyến CN Đặng Thị Thìn

 • 49

  25.1.Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. (Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam: Với trường hợp có nhu cầu cấp giấy chứng nhận) cho Nguyen thi thanh thao

  Nguyen thi thanh thao

 • 50

  25.1.Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. (Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam: Với trường hợp có nhu cầu cấp giấy chứng nhận) cho Nguyễn Thị Yêu TA Đào Ngọc Hùng-Phúc Tân

  Nguyễn Thị Yêu TA Đào Ngọc Hùng-Phúc Tân

 • 1

  Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc cho Nguyễn Thúy Phương

  Nguyễn Thúy Phương

 • 2

  Điều chỉnh nội dung Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ cho BÙI THỊ TUYẾT MAI

  BÙI THỊ TUYẾT MAI

 • 3

  Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh cho Phạm Chí Nguyện

  Phạm Chí Nguyện

 • 4

  Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh cho Phạm Chí Nguyện

  Phạm Chí Nguyện

 • 5

  Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh cho Phạm Chí Nguyện

  Phạm Chí Nguyện

 • 6

  25.1.Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. (Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam: Với trường hợp không có nhu cầu cấp giấy chứng nhận) cho NÔNG THỊ TỨ TC NÔNG VĂN TÙNG

  NÔNG THỊ TỨ TC NÔNG VĂN TÙNG

 • 7

  Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh cho ĐỖ TIẾN KHANG

  ĐỖ TIẾN KHANG

 • 8

  Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc cho Vương Quỳnh Anh

  Vương Quỳnh Anh

 • 9

  Cấp giấy phép môi trường (cấp Tỉnh) - Trực tiếp cho Công ty TNHH xây dựng và Phát triển nông thôn miền núi đối với dự án Nhà máy luyện xỉ Titan - Dây chuyền luyện xỉ titan tại xã Động Đạt - Huyện Phú Lương

  Dương Thị Liễu

 • 10

  Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh cho Bùi Thị Hà

  Bùi Thị Hà

 • 11

  Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam cho Công ty TNHH Samsung Electro-Mechanics Việt Nam

  Công ty TNHH Samsung Electro-Mechanics Việt Nam

 • 12

  Cấp giấy phép môi trường (cấp Tỉnh) - Trực tiếp cho Công ty TNHH DBG Technology Việt Nam để thực hiện dự án nhà máy Công ty TNHH DBG Technology Việt Nam (điều chỉnh lần 1) tại KCN Yên Bình, phường Đồng Tiến, phường Bãi Bông, phường Hồng Tiến, TP Phổ Yên

  Dương Xuân Trường

 • 13

  Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc Ban Quản lý - trường hợp 2 (thay đổi các nội dung khác tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều 44 của Nghị định số 31/2021/NĐ-CP) cho CÔNG TY TNHH PHƯƠNG THÙY THỦ ĐÔ

  CÔNG TY TNHH PHƯƠNG THÙY THỦ ĐÔ

 • 14

  Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh cho ĐỖ TIẾN KHANG

  ĐỖ TIẾN KHANG

 • 15

  Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh cho ĐỖ TIẾN KHANG

  ĐỖ TIẾN KHANG

 • 16

  Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh cho ĐỖ TIẾN KHANG

  ĐỖ TIẾN KHANG

 • 17

  23.Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở: - Trường hợp hộ gia đình, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại các dự án phát triển nhà ở (Người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và môi trường) cho Nguyễn Ngọc Đức

  Nguyễn Ngọc Đức

 • 18

  15.Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. (Đối với hộ gia đình, cá nhân) cho Đào Thị Minh Nguyệt

  Đào Thị Minh Nguyệt

 • 19

  Thủ tục cấp bản sao và chứng thực lưu trữ đối với cấp bản chứng thực tài liệu cho Trần Văn Viên

  Trần Văn Viên

 • 20

  Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam cho Công ty TNHH Samsung Electro-Mechanics Việt Nam

  Công ty TNHH Samsung Electro-Mechanics Việt Nam

 • 21

  Điều chỉnh nội dung Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ cho PHAN THỊ BÍCH

  PHAN THỊ BÍCH

 • 22

  Chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp cho Công ty TNHH TM & Vận tải Uyên Hiển

  Công ty TNHH TM & Vận tải Uyên Hiển

 • 23

  23.Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở: - Trường hợp hộ gia đình, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại các dự án phát triển nhà ở (Người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và môi trường) cho Vũ Thị Thu Hà

  Vũ Thị Thu Hà

 • 24

  Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh cho Ngô Thị Ngân

  Đinh Thị Kim Hoa

 • 25

  Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh cho Phạm Chí Nguyện

  Phạm Chí Nguyện

 • 26

  Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh cho Phan Toàn

  Phan Toàn

 • 27

  25.3.Trường hợp chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng (Trường hợp người sử dụng đất có nhu cầu cấp giấy chứng nhận) cho Nguyễn Văn Thủy - Nguyễn Thị Dung ( UQ Chu Hoàng Nam )

  Nguyễn Văn Thủy - Nguyễn Thị Dung ( UQ Chu Hoàng Nam )

 • 28

  5.Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng dưới 2 m3/giây; phát điện với công suất lắp máy dưới 2.000 kw; cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 50.000 m3/ngày đêm; cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước biển cho mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với lưu lượng dưới 100.000 m3/ngày đêm cho Liên doanh Hoàng Trung - Phúc Hưng Thủ Đô đối với dự án cung cấp nước phục vụ sinh hoạt Điểm dân cư Trung tâm xã Tân Đức, xã Tân Đức, huyện Phú Bình

  Nguyễn Như Ngọc

 • 29

  Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam cho Nguyễn Hồng Nhung

  Nguyễn Hồng Nhung

 • 30

  Thủ tục cấp bản sao và chứng thực lưu trữ đối với cấp bản chứng thực tài liệu cho Chu Thị Phượng

  Chu Thị Phượng

 • 31

  Cấp giấy phép môi trường (cấp Tỉnh) - Trực tiếp cho Lương Quang Chiến

  Lương Quang Chiến

 • 32

  Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam cho CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG TRINA SOLAR

  CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG TRINA SOLAR

 • 33

  Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh cho Phan Toàn

  Phan Toàn

 • 34

  Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh cho Phan Toàn

  Phan Toàn

 • 35

  Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh cho Đinh Thị Kim Hoa

  Đinh Thị Kim Hoa

 • 36

  Cấp giấy phép môi trường (cấp Tỉnh) - Trực tiếp cho Đại học Thái Nguyên đối với dự án đầu tư xây dựng Đại học Thái Nguyên bước III GĐ 2021-2025 tại trên địa bàn thành phố Thái Nguyên

  Đào Thị Hưng

 • 37

  Cấp lần đầu chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Sở Y tế cho NÔNG THỊ HẢI

  NÔNG THỊ HẢI

 • 38

  Thủ tục cấp bản sao và chứng thực lưu trữ đối với cấp bản chứng thực tài liệu cho Vương Thị Minh Nguyệt

  Vương Thị Minh Nguyệt

 • 39

  Cấp giấy phép môi trường (cấp Tỉnh) - Trực tiếp cho Trương Thị Hường

  Trương Thị Hường

 • 40

  Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam cho Công ty TNHH Samsung Electro-Mechanics Việt Nam

  Công ty TNHH Samsung Electro-Mechanics Việt Nam

 • 41

  Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh cho Phan Toàn

  Phan Toàn

 • 42

  Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ cho Trần Văn Tấn

  Trần Văn Tấn

 • 43

  25.1.Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chuyển nhượng quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. (Đối với tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư) cho Tập đoàn Vingroup - Công ty CP đôi với công trình Trung tâm thương mại tại Dự án Khu nhà ở kết hợp dịch vụ, thương mại tại phường Quang Trung, TP Thái Nguyên

  Nguyễn Thái Dương

 • 44

  Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam cho Trần Thị Ánh

  Trần Thị Ánh

 • 45

  19.Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho Công ty CP Pilmico Group đối với công trình nhà máy thức ăn chăn nuôi gia súc tại Xã Điềm Thụy, huyện Phú Bình

  Hoàng Thị Thủy

 • 46

  Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ cho Trần Văn Tấn

  Trần Văn Tấn

 • 47

  Cấp giấy phép môi trường (cấp Tỉnh) - Trực tuyến cho Lê Thị Thùy Linh

  Lê Thị Thùy Linh

 • 48

  Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh cho Phạm Minh Chí

  Phạm Minh Chí

 • 49

  13.Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế cho Công ty TNHH Xây dựng và PTNT Miền Núi đối với dự án khai thác Mỏ đá Quang Sơn tại xã Quang Sơn, huyện Đồng Hỷ

  Nguyễn Thị Thu Uyên

 • 50

  Cấp điều chỉnh giấy phép môi trường (cấp Tỉnh) cho Lương Quang Chiến

  Lương Quang Chiến