STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
181 Đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu (thực hiện tại cấp tỉnh) 2 Đăng ký, quản lý con dấu Phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Nộp bưu chính Chi tiết
182 Cấp đổi sổ hộ khẩu (thực hiện tại cấp xã) 2 Đăng ký, quản lý cư trú Công an Xã Nộp bưu chính Chi tiết
183 Cấp đổi sổ tạm trú tại Công an cấp xã 2 Đăng ký, quản lý cư trú Công an Xã Nộp bưu chính Chi tiết
184 Cấp giấy chuyển hộ khẩu (thực hiện tại cấp xã) 2 Đăng ký, quản lý cư trú Công an Xã Nộp bưu chính Chi tiết
185 Cấp lại sổ hộ khẩu (thực hiện tại cấp xã) 2 Đăng ký, quản lý cư trú Công an Xã Nộp bưu chính Chi tiết
186 Cấp lại sổ tạm trú tại Công an cấp xã 2 Đăng ký, quản lý cư trú Công an Xã Nộp bưu chính Chi tiết
187 Đăng ký tạm trú 2 Đăng ký, quản lý cư trú Công an Xã Nộp bưu chính Chi tiết
188 Đăng ký thường trú 2 Đăng ký, quản lý cư trú Công an Xã Nộp bưu chính Chi tiết
189 Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu (thực hiện tại cấp xã) 2 Đăng ký, quản lý cư trú Công an Xã Nộp bưu chính Chi tiết
190 Điều chỉnh những thay đổi trong sổ tạm trú tại Công an cấp xã 2 Đăng ký, quản lý cư trú Công an Xã Nộp bưu chính Chi tiết
191 Điều chỉnh thông tin về cư trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú 4 Đăng ký, quản lý cư trú Công an Xã Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
192 Gia hạn tạm trú 2 Đăng ký, quản lý cư trú Công an Xã Nộp bưu chính Chi tiết
193 Hủy bỏ kết quả đăng ký tạm trú trú trái pháp luật tại Công an cấp xã 2 Đăng ký, quản lý cư trú Công an Xã Nộp bưu chính Chi tiết
194 Hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú trái pháp luật 2 Đăng ký, quản lý cư trú Công an Xã Nộp bưu chính Chi tiết
195 Khai báo tạm vắng 2 Đăng ký, quản lý cư trú Công an Xã Nộp bưu chính Chi tiết
196 Khai báo thông tin về cư trú đối với người chưa đủ điều kiện đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú 4 Đăng ký, quản lý cư trú Công an Xã Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
197 Tách hộ 4 Đăng ký, quản lý cư trú Công an Xã Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
198 Tách sổ hộ khẩu (thực hiện tại cấp xã) 2 Đăng ký, quản lý cư trú Công an Tỉnh Nộp bưu chính Chi tiết
199 Thông báo lưu trú 2 Đăng ký, quản lý cư trú Công an Xã Nộp bưu chính Chi tiết
200 Xác nhận thông tin về cư trú 4 Đăng ký, quản lý cư trú Công an Xã Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết