STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
81 Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn (cấp tỉnh) 4 Bưu chính Sở Thông tin và Truyền thông Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
82 Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được (cấp tỉnh) 4 Bưu chính Sở Thông tin và Truyền thông Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
83 Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính (cấp tỉnh) 4 Bưu chính Sở Thông tin và Truyền thông Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
84 Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính (cấp tỉnh) 4 Bưu chính Sở Thông tin và Truyền thông Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
85 Sửa đổi, bổ sung văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính cấp Tỉnh 4 Bưu chính Sở Thông tin và Truyền thông Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
86 Cấp lại thẻ Căn cước công dân (thực hiện tại cấp huyện) 2 Cấp, quản lý căn cước công dân Công an huyện Nộp bưu chính Chi tiết
87 Cấp thẻ Căn cước công dân khi chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (thực hiện tại cấp huyện) 2 Cấp, quản lý căn cước công dân Công an huyện Nộp bưu chính Chi tiết
88 Cấp thẻ Căn cước công dân khi đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (thực hiện tại cấp huyện) 2 Cấp, quản lý căn cước công dân Công an huyện Nộp bưu chính Chi tiết
89 Đổi thẻ Căn cước công dân (thực hiện tại cấp huyện) 2 Cấp, quản lý căn cước công dân Công an huyện Nộp bưu chính Chi tiết
90 Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (thực hiện tại cấp xã) 2 Cấp, quản lý căn cước công dân Công an Xã Nộp bưu chính Chi tiết
91 Thông báo số định danh cá nhân (thực hiện tại cấp xã) 4 Cấp, quản lý căn cước công dân Công an Xã Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
92 Xác nhận số Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân (thực hiện tại cấp huyện) 2 Cấp, quản lý căn cước công dân Công an huyện Nộp bưu chính Chi tiết
93 Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi cấp thẻ Căn cước công dân chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (thực hiện tại cấp huyện) 2 Cấp, quản lý căn cước công dân Công an huyện Nộp bưu chính Chi tiết
94 Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi cấp thẻ Căn cước công dân đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (thực hiện tại cấp huyện) 3 Cấp, quản lý căn cước công dân Công an huyện Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
95 Cấp Chứng minh nhân dân (9 số) thực hiện tại cấp tỉnh 2 Cấp, quản lý chứng minh nhân dân Phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Nộp bưu chính Chi tiết
96 Cấp lại Chứng minh nhân dân (9 số) thực hiện tại cấp tỉnh 2 Cấp, quản lý chứng minh nhân dân Phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Nộp bưu chính Chi tiết
97 Đổi Chứng minh nhân dân (9 số) thực hiện tại cấp tỉnh 2 Cấp, quản lý chứng minh nhân dân Phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Nộp bưu chính Chi tiết
98 Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế 2 Cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế Bảo hiểm xã hội cấp huyện, Bảo hiểm xã hội tỉnh Nộp bưu chính Chi tiết
99 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi đối với chăn nuôi trang trại quy mô lớn 4 Chăn nuôi Chi cục Chăn nuôi và Thú y Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
100 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại, thức ăn chăn nuôi theo đặt hàng. 4 Chăn nuôi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết