STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
101 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi đối với chăn nuôi trang trại quy mô lớn 4 Chăn nuôi Chi cục Chăn nuôi và Thú y Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
102 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại, thức ăn chăn nuôi theo đặt hàng 4 Chăn nuôi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
103 Thủ tục phân loại đơn vị hành chính cấp xã 4 Chính quyền địa phương Sở Nội vụ Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
104 Thủ tục thẩm định thành lập thôn mới, thôn tổ dân phố 4 Chính quyền địa phương Sở Nội vụ Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
105 Thủ tục giải quyết chế độ hưu trí đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu, nhập ngũ sau ngày 30/4/1975, trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, có từ đủ 20 năm trở lên phục vụ trong quân đội, cơ yếu đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc 2 Chính sách Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Nộp bưu chính Chi tiết
106 Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân nhập ngũ sau ngày 30/4/1975, trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế có từ đủ 20 năm trở lên phục vụ trong quân đội, cơ yếu đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc (đối tượng từ trần) 2 Chính sách Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Nộp bưu chính Chi tiết
107 Kê khai, thẩm định tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với nước thải 4 Chính sách Thuế Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp Huyện, Sở Tài nguyên và Môi trường Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
108 Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực 4 Chứng thực Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn., Phòng Tư Pháp Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
109 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc 4 Chứng thực Cơ quan, tổ chức đang quản lý sổ gốc Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
110 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận 4 Chứng thực Tổ chức hành nghề công chứng, Phòng tư pháp Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
111 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 4 Chứng thực Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn., Phòng Tư Pháp, Cơ quan công chứng Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
112 Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật 4 Chứng thực Phòng Tư Pháp Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
113 Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp 4 Chứng thực Phòng Tư Pháp Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
114 Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 4 Chứng thực Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn., Phòng Tư Pháp, Cơ quan công chứng Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
115 Thủ tục chứng thực di chúc 2 Chứng thực Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Nộp bưu chính Chi tiết
116 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản 4 Chứng thực Phòng Tư Pháp Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
117 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở 2 Chứng thực Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Nộp bưu chính Chi tiết
118 Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản 4 Chứng thực Phòng Tư Pháp Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
119 Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở 2 Chứng thực Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Nộp bưu chính Chi tiết
120 Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản 4 Chứng thực Phòng Tư Pháp Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết