STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
121 Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở 2 Chứng thực Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Nộp bưu chính Chi tiết
122 Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản 2 Chứng thực Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Nộp bưu chính Chi tiết
123 Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch 4 Chứng thực Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn., Phòng Tư Pháp Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
124 Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch 4 Chứng thực Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn., Phòng Tư Pháp Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
125 Thủ tục thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức 2 Công chức, viên chức Ủy ban Nhân dân huyện, quận, thành phố trực thuộc tỉnh, thị xã., Các Sở quản lý chuyên ngành Nộp bưu chính Chi tiết
126 Thủ tục thi nâng ngạch công chức 2 Công chức, viên chức Ủy ban Nhân dân huyện, quận, thành phố trực thuộc tỉnh, thị xã., Các Sở quản lý chuyên ngành Nộp bưu chính Chi tiết
127 Thủ tục thi tuyển công chức 4 Công chức, viên chức Ủy ban Nhân dân huyện, quận, thành phố trực thuộc tỉnh, thị xã., Các Sở, ngành và địa phương liên quan Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
128 Thủ tục thi tuyển Viên chức 4 Công chức, viên chức Ủy ban Nhân dân huyện, quận, thành phố trực thuộc tỉnh, thị xã., Các Sở quản lý chuyên ngành Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
129 Thủ tục tiếp nhận vào làm công chức 3 Công chức, viên chức Ủy ban Nhân dân huyện, quận, thành phố trực thuộc tỉnh, thị xã., Các Sở quản lý chuyên ngành Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
130 Thủ tục tiếp nhân vào làm viên chức 4 Công chức, viên chức Ủy ban Nhân dân huyện, quận, thành phố trực thuộc tỉnh, thị xã., Các Sở quản lý chuyên ngành Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
131 Thủ tục xét tuyển công chức 4 Công chức, viên chức Ủy ban Nhân dân huyện, quận, thành phố trực thuộc tỉnh, thị xã., Các Sở quản lý chuyên ngành Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
132 Thủ tục xét tuyển viên chức 4 Công chức, viên chức Ủy ban Nhân dân huyện, quận, thành phố trực thuộc tỉnh, thị xã., Các Sở quản lý chuyên ngành Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
133 Cấp lại Thẻ công chứng viên 4 Công chứng Sở Tư pháp Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
134 Chấm dứt tập sự hành nghề công chứng 4 Công chứng Sở Tư pháp Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
135 Chuyển nhượng Văn phòng công chứng 4 Công chứng Ủy ban Nhân dân tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương. Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
136 Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên 4 Công chứng Sở Tư pháp Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
137 Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng 4 Công chứng Sở Tư pháp Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
138 Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng hợp nhất 4 Công chứng Sở Tư pháp Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
139 Đăng ký tập sự hành nghề công chứng 4 Công chứng Sở Tư pháp Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
140 Đăng ký tập sự lại hành nghề công chứng sau khi chấm dứt tập sự hành nghề công chứng 4 Công chứng Sở Tư pháp Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết