STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
141 Đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng 4 Công chứng Sở Tư pháp Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
142 Hợp nhất Văn phòng công chứng 4 Công chứng Sở Tư pháp, Ủy ban Nhân dân tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương. Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
143 Sáp nhập Văn phòng công chứng 4 Công chứng Sở Tư pháp, Ủy ban Nhân dân tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương. Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
144 Thành lập Hội công chứng viên 4 Công chứng Sở Tư pháp, Ủy ban Nhân dân tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương. Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
145 Thành lập Văn phòng công chứng 4 Công chứng Ủy ban Nhân dân tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương. Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
146 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng 4 Công chứng Sở Tư pháp Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
147 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng được chuyển nhượng 4 Công chứng Sở Tư pháp Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
148 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng nhận sáp nhập 4 Công chứng Sở Tư pháp Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
149 Thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng từ tổ chức hành nghề công chứng này sang tổ chức hành nghề công chứng khác trong cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 4 Công chứng Sở Tư pháp Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
150 Thay đổi nơi tập sự từ tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác 4 Công chứng Sở Tư pháp Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
151 Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện 2 Công nghiệp địa phương Phòng Kinh tế hạ tầng, Phòng Kinh tế Nộp bưu chính Chi tiết
152 Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh 4 Công nghiệp địa phương Sở Công Thương - tỉnh Thái Nguyên Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
153 Cấp Giấy xác nhận ưu đãi dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa 4 Công nghiệp nặng Sở Công Thương - tỉnh Thái Nguyên Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
154 Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số 4 Công tác dân tộc Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn., Ủy ban nhân dân cấp Huyện, Ban Dân tộc Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
155 Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số 4 Công tác dân tộc Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn., Ủy ban nhân dân cấp Huyện, Ban Dân tộc Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
156 Thủ tục xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của Doanh nhân APEC (ABTC) 4 Công tác lãnh sự Sở Ngoại vụ - tỉnh Thái Nguyên Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
157 Thủ tục giải thể tổ chức thanh niên xung phong cấp tỉnh 4 Công tác thanh niên Sở Nội vụ Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
158 Thủ tục thành lập tổ chức thanh niên xung phong cấp tỉnh 4 Công tác thanh niên Sở Nội vụ Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
159 Cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho phương tiện thủy nội địa 2 Đăng kiểm các đơn vị đăng kiểm Nộp bưu chính Chi tiết
160 Cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong kiểm tra lưu hành xe chở người bốn bánh có gắn động cơ 2 Đăng kiểm Chi cục Đăng kiểm Nộp bưu chính Chi tiết